Rejestracja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa

Światowe Centrum Słuchu

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Rejestracja

Konsultacje ambulatoryjne:

Terminy konsultacji ambulatoryjnych pacjentów w Przychodniach Specjalistycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu znajdujących się zarówno w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, jak i w Warszawie przy ul. M. Mochnackiego 10 ustalane są: osobiście w rejestracji, telefonicznie, listownie, pod adresem mailowym rejestracja@ifps.org.pl  oraz przy pierwszorazowej konsultacji przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.ifps.org.pl.

Czas oczekiwania na odpowiedź - do 7 dni roboczych

Szanowni Pacjenci,
zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi (Dz. U .2008.nr 164.poz.1027 z późn. zm.)
Art. 20. „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Oryginał skierowania możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:
Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn
Z dopiskiem:
„Rejestracja – skierowanie”
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie”
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Pacjent zgłaszający się na pierwszorazową konsultację ambulatoryjną do Instytutu powinien posiadać:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub specjalisty posiadających  podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia)
  • wyniki badań, konsultacji z przebiegu wcześniejszego leczenia

Rejestracja pacjentów (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach):
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03
Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego – Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
tel.: 22 356 03 48
e-mail: ncob@ifps.org.pl

Rejestracja pacjentów (siedziba IFPS na Mochnackiego 10 w Warszawie):
(od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00)
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03

e-mail: rejestracja@ifps.org.pl

Hospitalizacje

Terminy hospitalizacji w klinikach Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ustalane są przez Sekretariat Medyczny Kliniki Audiologii i Foniatrii (hospitalizacje zachowawcze) oraz Zespół Planowania Zabiegów Kliniki Otorynolaryngochirurgii (hospitalizacje zabiegowe) zgodnie z zapisami ustawowymi i rozporządzaniami prezesa NFZ. Skierowania na hospitalizacje pacjentów mogą być przekazane osobiście w rejestracji  (kopia), listownie lub  drogą mailową (skan).

Czas oczekiwania na odpowiedź - do 7 dni roboczych

Uwaga !!!!

1. Zespół Rejestracji ustala jedynie terminy wizyt ambulatoryjnych oraz ich ewentualne zmiany.

2. Zespoły Sekretariatów Medycznych oraz Planowania Zabiegów ustalają terminy hospitalizacji oraz ich ewentualne zmiany.

3. Zespoły te nie udzielają odpowiedzi i informacji na pytania niezwiązane z zaplanowaniem wizyt i hospitalizacji (dot. np. wyników badań, kwalifikacji i przeciwwskazań  do zabiegów).

3. W przypadku podania przez pacjenta błędnego adresu e-milowego, lub numeru telefonu kontaktowego nie ponosimy odpowiedzialności  za niedostarczenie odpowiedzi.

4. Na 3 dni przed zaplanowaną konsultacją bądź hospitalizacja wysyłana jest automatycznie wiadomość  sms (nie wymaga potwierdzenia) z przypomnieniem o  terminie konsultacji bądź hospitalizacji.

 

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Zespół Planowania Zabiegów -hospitalizacje                  

(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 18.00)

tel.: 22 356 03 87

e-mail: termin@ifps.org.pl

Klinika Audiologii i Foniatrii

Hospitalizacje zachowawcze

(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00)

tel. 22 311 81 71, 22 311 81 91

e-mail: hospitalizacje.af@ifps.org.pl

Informacje w sprawach innych niż termin hospitalizacji:

Sekretariat Medyczny

tel/fax.: 22 356 04 22

Sekretariat Medyczny

tel. 22 356 03 51

Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej                    

Sekretariat

tel/fax.: 22 356 03 34

Klinika Rehabilitacji

Sekretariat

tel/fax.: 22 356 03 34

 

Uwaga!

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy nie ma podpisanej umowy z NFZ na funkcjonowanie Izby Przyjęć, nie ma też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konsultacji  lekarskich w przypadkach nagłych udziela lekarz dyżurny Kliniki Otorynolaryngologii lub Kliniki Audiologii i Foniatrii.

Telefon dyżurny  (po godz. 18.00):  22 356 03 05

Filie Instytutu

Przychodnia Konsultacyjna

ul. Bóżniczna 3

26-600 Radom

tel.:/fax: 48 340 29 69

e-mail: rejestracja.radom@ifps.org.pl

Informacje i rejestracja pacjentów:

poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek         8.00 – 16.00

środa           8.30 – 18.00

czwartek      8.00 – 16.00

piątek           8.00 – 18.00

Małopolskie Centrum Słuchu i Mowy

ul. Smoleńsk 33

31–112 Kraków

tel.:/fax: 12 428 01 40

e-mail: rejestracja.krakow@ifps.org.pl

Informacje i rejestracja pacjentów:

poniedziałek 8.00 – 15.00

wtorek         8.00 – 15.00

środa           8.30 – 15.00

czwartek      8.00 – 15.00

piątek           8.00 – 15.00

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji

ul. Westerplatte 3

84–360 Łeba

tel.:/fax: 59 866 12 92

e-mail: biuro.leba@ifps.org.pl

Centrum Rehabilitacji Słuchu i Mowy

ul. J. Piłsudskiego 5

87–720 Ciechocinek

(w organizacji)