Rejestracja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa

Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Rejestracja

Konsultacje ambulatoryjne:
Terminy konsultacji ambulatoryjnych pacjentów w Przychodniach Specjalistycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu znajdujących się zarówno w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, jak i w Warszawie przy ul. M. Mochnackiego 10 ustalane są: osobiście (pacjenci wymagający tłumacza języka migowego proszeni są o przekazanie takiej informacji) w rejestracji, telefonicznie, listownie, pod adresem mailowym rejestracja@ifps.org.pl lub przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.ifps.org.pl.

Czas oczekiwania na odpowiedź – do 7 dni roboczych

Szanowni Pacjenci,
zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi (Dz. U .2008.nr 164.poz.1027 z późn. zm.)
Art. 20. „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.Oryginał skierowania możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:

Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

Z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):
„Rejestracja – skierowanie” lub
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie” lub
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Pacjent zgłaszający się na pierwszorazową konsultację ambulatoryjną do Instytutu powinien posiadać:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub specjalisty posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia)
  • wyniki badań, konsultacji z przebiegu wcześniejszego leczenia

Zasady korzystania z systemu pobierania biletów do Rejestracji Pacjentów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach:
http://whc.ifps.org.pl/2015/10/zasady-korzystania-z-systemu-pobierania-biletow-do-rejestracji-pacjentow-w-swiatowym-centrum-sluchu-w-kajetanach/

Rejestracja pacjentów (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach):
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 01
tel.: 22 356 03 03

Rejestracja pacjentów (siedziba IFPS na Mochnackiego 10 w Warszawie):
(od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00)
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03

e-mail: rejestracja@ifps.org.pl

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego
– Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

tel.: 22 356 03 48
e-mail: ncob@ifps.org.pl

Hospitalizacje
Terminy hospitalizacji w klinikach Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ustalane są przez Sekretariat Medyczny Kliniki Audiologii i Foniatrii (hospitalizacje zachowawcze) oraz Zespół Planowania Zabiegów Kliniki Otorynolaryngochirurgii (hospitalizacje zabiegowe) zgodnie z zapisami ustawowymi i rozporządzaniami prezesa NFZ. Skierowania na hospitalizacje pacjentów mogą być przekazane osobiście w rejestracji (kopia), listownie lub drogą mailową (skan).

Czas oczekiwania na odpowiedź – do 14 dni roboczych

Uwaga !!!

  1. Zespół Rejestracji ustala jedynie terminy wizyt ambulatoryjnych oraz ich ewentualne zmiany.
  2. Zespoły Sekretariatów Medycznych oraz Planowania Zabiegów ustalają terminy hospitalizacji oraz ich ewentualne zmiany.
  3. Zespoły te nie udzielają odpowiedzi i informacji na pytania niezwiązane z zaplanowaniem wizyt i hospitalizacji (dot. np. wyników badań, kwalifikacji i przeciwwskazań do zabiegów).
  4. W przypadku podania przez pacjenta błędnego adresu e-milowego, lub numeru telefonu kontaktowego nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie odpowiedzi.

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Zespół Planowania Zabiegów – hospitalizacje
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 87
e-mail: termin@ifps.org.pl

Klinika Audiologii i Foniatrii

Hospitalizacje zachowawcze
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00)
tel. 22 311 81 71, 22 311 81 91
Sekretariat: tel. 22 356 03 51
e-mail: hospitalizacje.af@ifps.org.pl

 

Informacje w sprawach innych niż termin hospitalizacji:

Sekretariat Medyczny
tel/fax.: 22 356 04 22
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej
Sekretariat
tel/fax.: 22 356 03 34
Klinika Rehabilitacji
Sekretariat
tel/fax.: 22 356 03 34

Uwaga!!!

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy nie ma podpisanej umowy z NFZ na funkcjonowanie Izby Przyjęć, nie ma też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konsultacji lekarskich w przypadkach nagłych udziela lekarz dyżurny Kliniki Otorynolaryngologii lub Kliniki Audiologii i Foniatrii.

Telefon dyżurny (po godz. 18.00): 22 356 03 05

Filie Instytutu

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji

ul. Westerplatte 3
84–360 Łeba

tel.:/fax: 59 866 12 92
e-mail: biuro.leba@ifps.org.pl

Centrum Rehabilitacji Słuchu i Mowy

ul. J. Piłsudskiego 5
87–720 Ciechocinek
(w organizacji)

 

Przychodnia Konsultacyjna – Radom

Szanowni Państwo,
Informujemy, że obecnie pełny zakres świadczeń opieki zdrowotnej realizowany przez Przychodnię Specjalistyczną IFPS kontynuuje Radomskie Centrum Słuchu i Mowy N.Z.O.Z. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 48 679 18 40.