Klinika zapewnia leczenie chirurgiczne schorzeń uszu, nosa, zatok obocznych, gardła i krtani.

Jednostka dysponuje gabinetami diagnostycznymi i salami operacyjnymi wyposażonymi w sprzęt na najwyższym światowym poziomie, a pacjent ma zapewnione komfortowe warunki na oddziale pooperacyjnym i w szpitalu.

W Klinice wykonywane są unikalne w kraju i w skali światowej operacje poprawiające słuch, operacje nosa i zatok obocznych oraz inne operacje

w zakresie otorynolaryngologii. M.in. w roku 2002 w Klinice przeprowadzono pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie dorosłej z częściową głuchotą, w 2004 roku dziecku z tego typu zaburzeniem słuchu.

W roku 2008 w Klinice przeprowadzono pierwsze w świecie wszczepienie dwóch implantów pnia mózgu.

 

Działalność kliniczna

Nowoczesność, funkcjonalność oraz wysokospecjalistyczne usługi w zakresie oto-ryno- laryngochirurgii wiążą się nierozerwalnie z doskonałym wyposażeniem, wyszkoloną kadrą i niezwykle sprawnym systemem organizacji. Pozwoliło to w dość krótkim czasie osiągnąć niespotykany poziom świadczonych usług zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym, opracowanie wielu nowych w skali międzynarodowej rozwiązań operacyjnych, nowych technologii i nowych materiałów m.in. do chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego w leczeniu wad wrodzonych i nabytych, częściowej i całkowitej głuchoty. Dominującą częścią programu operacyjnego jest otochirurgia

Niezwykle szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych wykonywanych w naszym Centrum, możliwości leczenia wad wrodzonych, nabytych, pourazowych oraz schorzeń nowotworowych, dotyczących ucha i słuchu, sprawiają, że trudno jest znaleźć we współczesnej medycynie porównywalny ośrodek. Taką opinię wyrażają wybitni eksperci światowi, którzy w każdym miesiącu goszczą w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy. Możliwość uczestniczenia w kilkudziesięciu operacjach uszu dziennie, wprowadzania i obserwowania wielu innowacji – nowych oryginalnych rozwiązań, wdrażania nowych technik, nowych materiałów i nowych sposobów wykonywania wielu zabiegów – to ogromne i cenne doświadczenie. To również możliwość uczenia się poprzez bezpośredni udział w tak wielu zabiegach, poprzez ich obserwację na monitorach na sali operacyjnej, w salach konferencyjnych, w Pracowni Anatomii Klinicznej Głowy i Szyi, za pośrednictwem internetu.

Po klinicznej – oferta dydaktyczna jest najbardziej podziwiana przez naszych gości ze świata. Umożliwia to organizację na wysokim poziomie kursów szkoleniowych – zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących w zakresie otochirurgii. Umożliwia to unikalny w skali międzynarodowej system transmisji obrazu z sali operacyjnej w wersji 3D.

Możliwości operacyjne oraz niezwykle bogata oferta różnych operacji wykonywanych w Klinicznym Centrum ORL zostały określone przez wybitnych naukowców – prof. R. Probsta ze Szwajcarii, prof. B. Wilsona i prof. D. McPhersona z USA, prof. L. Luxon z Wielkiej Brytanii, prof. Ch. V. Ilberga i prof. R. Behra z Niemiec, prof. S. Peetersa z Belgii i innych jako “Nowa Era w Otochirurgii”, która jest realizowana w Kajetanach. Określenie to nie jest bynajmniej na wyrost.

Dziś decydują o tym:

 • techniki operacyjne, aparatura, narzędzia, materiały, urządzenia, doświadczenie – tradycje ośrodka, wczesny, czynny udział młodych chirurgów w operacjach, możliwości szkolenia.

O rozwoju otochirurgii decydują oczywiście wymienione wcześniej kolejne – można powiedzieć- milowe kroki dotyczące zagadnień technicznych, zdobytego dorobku i doświadczenia oraz wyniki wielu wdrożeń naukowych.
Za ogromnie ważne, mające niezwykle znaczący wpływ na rozwój otochirurgii w takim zakresie należy uznać “Potrzeby społeczne”. To one sprawiają, że każdego dnia w Klinicznym Centrum ORL wykonywanych jest ok. 35 operacji poprawiających słuch. Potrzeby społeczne to zarówno duża grupa oczekujących pacjentów, jak i mozolnie realizowany wieloletni program uświadamiania i kreowania potrzeb, wychodzenia naprzeciw istotnym problemom oraz faktycznego rozwiązywania trudnych spraw, dotyczących wczesnego diagnozowania, wczesnego leczenia operacyjnego oraz kompleksowej pooperacyjnej rehabilitacji. Ma to swoje odniesienie do opisywanych już programów:

 • wczesnego wykrywania uszkodzeń słuchu u noworodków, który w Polsce został zapoczątkowany w 1991 roku przez doc. M. Góralównę, a następnie kontynuowany i podsumowany opracowaniem procedury dla Ministra Zdrowia przez prof. H. Skarżyńskiego i współpracowników w latach 1995 – 1998
 • programu opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w Polsce, który był koordynowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w latach 1998 – 2002
 • programów badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku, które są aktualnie realizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami terytorialnymi i ośrodkami medycznymi w kilkudziesięciu miejscach w naszym kraju.

Realizacja powyższych programów zyskała wysokie oceny, nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i międzynarodowych (Sztokholm 2000, Frankfurt 2000, Bruksela 2002, Paryż 2003, Dublin 2004, nagrody Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Ministra Zdrowia, wyróżnienia redakcji i czasopism, organizacji pozarządowych itd.).

“Nowa Era w Otochirurgii” oznacza dziś prowadzenie na najwyższym światowym poziomie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu i uszkodzeń ucha, uzyskiwanie bardzo dobrych wyników leczenia oraz stałego opracowywania i wdrażania nieznanych w kraju lub oryginalnych na skalę międzynarodową nowych rozwiązań operacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że jednym z najistotniejszych czynników, który uzasadnia wprowadzenie takiego określenia do nauki i medycyny, było przeprowadzenie operacji, podczas których bezpieczna okazała się interwencja chirurgiczna w obrębie czynnego ucha wewnętrznego. Dalszy rozwój otochirurgii będzie zależny od wzrostu zainteresowania tą częścią naszej specjalności oraz będzie wiązał się z równoległym wzrostem oczekiwań pacjentów na sukces.

Poza programem otochirurgicznym rozwijany jest wspólnie z zespołem Kliniki Foniatrii program fonochirurgiczny. Po uruchomieniu programu badań diagnostycznych w zakresie zaburzeń oddychania w czasie snu jest rozwijany wspólnie z chirurgami plastykami nowoczesny program rynochirurgii funkcjonalnej i plastycznej. Wyposażony w unikalny sprzęt i aparaturę blok operacyjny stanowi serce Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy. System organizacyjny pracy części klinicznej oto-ryno- laryngochirurgii jest związany z wieloma formami kontaktu przedoperacyjnego z naszymi pacjentami podczas chatu on-line, systemu rejestracji i ich obsługi podczas wizyt ambulatoryjnych, wcześniejszego przygotowania, by w dniu przyjęcia do Centrum ponad 99% chorych zostało od razu zoperowanych. Skraca to czas oczekiwania na operację, praktycznie eliminuje ryzyko zakażeń wewnątrzszpitalnych, skraca leczenie i koszty związane z terapią oraz nieobecnością naszych chorych w pracy czy szkole. System nowoczesnej anestezji obniża koszty operacji, a współpraca z rodzicami operowanych dzieci ogranicza do minimum ich stres, co ma widoczny wpływ na ostateczne wyniki terapii. Klimatyzowane sale operacyjne, pooperacyjne, gabinety, pracownie oraz pokoje chorych, a także niezwykle urokliwe otoczenie Międzynarodowego Centrum stanowią uzupełnienie usług medycznych świadczonych na najwyższym poziomie światowym. W części operacyjnej działalność Klinicznego Centrum Oto-Ryno-Laryngochirurgii jest kontynuacją utworzonej w 1998 r. Kliniki Chorób Uszu.

Uzupełnieniem pełnego profilu w zakresie oto-ryno-laryngochirurgii jest realizacja wysokospecjalistycznych unikalnych w skali międzynarodowej procedur takich jak:

 • leczenie częściowej głuchoty u dorosłych i dzieci za pomocą implantów słuchowych
 • leczenie całkowitej głuchoty za pomocą implantów wszczepianych do pnia mózgu kompleksowe, anatomiczne i funkcjonalne
 • leczenie wad wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego z użyciem materiałów alloplastycznych – jonomerów szklanych
 • leczenie wad słuchu przy użyciu wszczepialnych implantów ucha środkowego, wszczepialnych protez zausznych
 • złożona rekonstrukcja ucha środkowego po uszkodzeniach spowodowanych różnymi chorobami nabytymi oraz urazami kości skroniowej.

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Klinicznego Centrum Oto-Ryno-Laryngochirurgii koncentruje się przede wszystkim w następujących obszarach:

 • Badania morfologiczne i patofizjologiczne dotyczące możliwości diagnostyki i leczenia różnych uszkodzeń słuchu.
 • Badania dotyczące anatomicznej i funkcjonalnej rekonstrukcji struktur ucha środkowego w wadach wrodzonych i nabytych.
 • Badania kliniczne nowych materiałów alloplastycznych dla potrzeb chirurgii otolaryngologicznej i twarzowo-szczękowej.
 • Badania nad zastosowaniem implantów słuchowych w całkowitej i częściowej głuchocie.
 • Badania nad zastosowaniem implantów ucha środkowego.
 • Badania nad zastosowaniem słuchowych protez wszczepianych, zausznych i na przewodnictwo kostne.
 • Badania nad nowymi rozwiązaniami chirurgii rekonstrukcyjnej w otosklerozie, tympanosklerozie i przewlekłym zapaleniu ucha środkowego.
 • Badania nad zastosowaniem klinicznych nowych metod diagnostycznych i leczniczych w otologii m.in. videotoskopii, endoskopii ambulatoryjnej i śródoperacyjnej.

Programy

 • Rozwinięcie programu leczenia całkowitej głuchoty u dzieci i dorosłych w Polsce i wprowadzenie do elitarnego klubu ośrodków światowych, w których wszczepiono ponad 1000 implantów.
 • Opracowanie programu i przeprowadzenie pierwszych w świecie udanych operacji leczenia częściowej głuchoty u dorosłych i u dzieci.
 • Wdrożenie po raz pierwszy w Polsce programu implantów wszczepianych do pnia mózgu.
 • Wdrożenie po raz pierwszy w Polsce programu implantów ucha środkowego i innych protez wszczepialnych.
 • Opracowanie nowych, unikalnych w skali międzynarodowej operacji rekonstrukcyjnych ucha środkowego.
 • Organizacja największego w skali światowej programu chirurgicznego leczenia różnych wad słuchu.

Pełny dorobek naukowy – publikacje i wystąpienia kongresowe – obejmuje blisko 1000 pozycji i znajduje się w zbiorach Instytutu. W części monografii o działalności naukowo- badawczej wymienione są ważniejsze publikacje z ostatnich lat oraz udział w opracowaniach książkowych.

Działalność dydaktyczna

Kliniczne Centrum Oto-Ryno-Laryngochirurgii prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i podejmuje wiele zadań na rzecz oświaty zdrowotnej. Obejmują one organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń podyplomowych, zwłaszcza w zakresie otologii i otochirurgii. Największymi przedsięwzięciami są:

 • roczny program szkolenia specjalistycznego w ramach Akademii Otochirurgii
 • międzynarodowe warsztaty szkoleniowe w zakresie chirurgii implantów słuchowych
 • ćwiczenia zabiegów otochirurgicznych i laryngologicznych na preparatach kości skroniowej i krtani
 • szkolenie przeddyplomowe dla studenckiego koła naukowego
 • udział w kursach podyplomowych organizowanych przez CMKP
 • wykłady na kilkunastu spotkaniach naukowo- szkoleniowych rocznie dla lekarzy różnych specjalności oraz innych środowisk naukowych.

Wybrane procedury chirurgiczne

OTOCHIRURGIA: wszczepianie implantu ślimakowego, implantu ucha środkowego, implantu pnia mózgu, systemu BAHA, operacje rekonstrukcyjne ucha środkowego, rekonstrukcje przewodu słuchowego i małżowiny usznej, stapedotomie.

RYNOCHIRURGIA: septoplastyka, konchoplastyka, operacje zatok szczękowych, sitowych, czołowych, przecinanie zrostów wewnątrznosowych, czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok przynosowych.

FONOCHIRURGIA: obrzęki Reinkego, polipy fałdów głosowych, guzki głosowe, torbiele, brodawczaki i inne zmiany w obrębie fałdów głosowych.

Obok klasycznych technik mikrochirurgicznych stosuje się precyzyjną technikę operacyjną z użyciem lasera CO2.

Zespół kliniki

Kierownik Międzynarodowego Centrum i Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii

 • prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
  specjalista otolaryngolog, otochirurg

Ordynator Oddziału

 • dr n. med. Iwonna Gwizdalska
  specjalista otolaryngolog

Zastępca ordynatora Oddziału

 •  dr Maciej Mrówka
  specjalista otorynolaryngolog

Lekarze:

 • Dr Katarzyna Łazęcka
 • Dr Barbara Buniowska
 • Dr Marek Porowski
 • Dr Aleksander Karpiesz
 • Dr Tamara Kąkolewska
 • Dr Paulina Młotkowska – Klimek
 • Dr med. Agnieszka Strzembosz
 • Dr Edyta Witkowska
 • Dr Roman Barylyak
 • Dr Leszek Sitarz
 • Dr Tomasz Michalak
 • Dr Małgorzata Uszyńska
 • Dr Dorota Rojek
 • Dr med. Maciej Rzeski
 • Lek Aleksandra Mickielewicz

Technicy medyczni KLORL

 • starszy technik Krzysztof Zawadka
 • technik medyczny mgr Anna Gad
 • technik medyczny mgr Ewa Żukowicka
 • techniki medyczny, audiofonolog Joanna Rzędzian
 • technik medyczny, audiofonolog Katarzyna Piejak

Sekretariat medyczny

 • Iwona Wójcicka - Kierownik
 • Katarzyna Bandyra
 • Marzena Laskowska

Do zespołu Kliniki należą wszyscy technicy i protetycy pracujący w Kajetanach:

 • Renata Walkowiak technik medyczny
 • Anna Ratuszniak mgr akustyki dyplomowany protetyk słuchu
 • Krzysztof Zawadka technik medyczny
 • Łukasz Olszewski mgr fizyki, dyplomowany protetyk słuchu
 • Wojciech Będziński

Pielęgniarki

 • Jadwiga Bruska – przełożona pielęgniarek
 • Irena Chrząstowska
 • mgr Agnieszka Głębocka
 • Bogusława Gągol
 • Małgorzata Jóźwiak
 • Małgorzata Kaniewska
 • Anna Kiliszek
 • Małgorzata Kostecka
 • Katarzyna Kowalczyk
 • Ewa Nieleszczuk
 • Grażyna Przybysiak
 • Justyna Sadzik
 • Barbara Siemierzewicz
 • Anna Soniec
 • mgr Joanna Sypek
 • Grażyna Wachowska
 • Małgorzata Włodarczyk
 • Elżbieta Zarębska

Kierownik Międzynarodowego Centrum i Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii

 • prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński
  specjalista otolaryngolog, otochirurg

Ordynator Oddziału

 • dr n. med. Iwonna Gwizdalska
  specjalista otolaryngolog

Zastępca ordynatora Oddziału

 •  dr Maciej Mrówka
  specjalista otorynolaryngolog

Warto poczytać