Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teleaudiologii

Na podstawie Zarządzenia nr 12 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 30 czerwca 2017 r. ogłaszam

Konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w wymiarze ½ etatu
w Zakładzie Teleaudiologii
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać stopień doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny lub nauk o zdrowiu
 2. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski
 3. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i naukowymi w dziedzinie audiologii i teleaudiologii oraz kierowania zespołami badawczymi

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym.
 2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia dr hab.
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz z liczbą cytowań, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe).
 5. Opis działalności dydaktycznej.
 6. Opis działalności klinicznej.
 7. Informację o zatrudnieniu w innych jednostkach naukowych
 8. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. L , pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.  o krajowym rejestrze karnym (t. J. Dz. U. Z 2012 r., poz. 654)
 9. Ewentualne referencje lub opinie.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t. J. Dz. U. Z 2002 r. Nr 10 i, poz. 926).

Do konkursu nie może przystąpić:

 1. Osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  w art. 45, ust. 3, pkt. 3 i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10.04.2010 r.
 2. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na postawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. l pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 3. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 20 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS)
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 24 lipca 2017 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teleaudiologii IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński