Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN

Na podstawie Zarządzenia nr 20
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, z dnia 03 grudnia 2020 r. ogłaszam

Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN
„Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego”
w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt : Uczenie statystyczne w specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego (SLI) – w poszukiwaniu neuropoznawczych mechanizmów deficytu podstawowego, grant NCN Sonata 14

Kierownik projektu: dr Hanna Cygan, kierownik zespołu: dr hab. inż. Tomasz Wolak

Czas trwania stypendium: 36 miesięcy

Termin składania ofert: 15.01.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.01.2021

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem Kierownika Projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Konkurs dotyczy stypendium naukowego dla doktoranta (lub studenta ostatniego roku studiów magisterskich, planującego uzyskanie stopnia doktora) na okres 3 lat. Oferowane stypendium wynosi do 4100 pln (w zależności od stopnia zaangażowania w projekt badawczy).

Przyznanie stypendium uzależnione jest od spełnienia warunków dla stypendystów w projekcie NCN SONATA 14, określonych w dokumencie „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 96/2016 Rady Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać tytuł magistra psychologii, biologii, kognitywistyki, inżynierii biomedycznej lub pokrewnych (dopuszczany jest student ostatniego roku tych kierunków).
 2. Posiadać doświadczenie w zakresie badań neuroobrazowych. Preferowane będą osoby, których zainteresowania dotyczą neuroobrazowania.
 3. Preferowani będą kandydaci/kandydatki z podstawową znajomością środowiska Matlab i/lub pakietów statystycznych (np. SPSS).
 4. Cechować się wysoką motywacją do pracy naukowej udokumentowaną dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.).
 5. Wykazać się znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do pracy naukowej.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Uczestnictwo w kursach z zakresu neuroobrazowania, neuropsychologii, kognitywistyki, neurobiologii, stosowania sprzętu MR.
 2. Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 3. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
 4. Znajomość programów stosowanych w badaniach z zakresu psychologii eksperymentalnej (np. Presentation) oraz oprogramowania do analizy badań fMRI (np. SPM12, FSL, AFNI, Brain Voyager).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium i list motywacyjny.
 2. Życiorys naukowy (CV).
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Ewentualny wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz z liczbą cytowań, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe).
 5. Ewentualne referencje lub opinie.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 stycznia 2020 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 29 stycznia 2020 r.

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres h.cygan@ifps.org.pl . Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński