Prof. Piotr Skarżyński w Radzie Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, został wybrany Uchwałą Senatu z dnia 23 grudnia 2020 r. w skład Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jako członek spoza wspólnoty Akademii.

Oprócz prof. Piotra Skarżyńskiego powołano także dwóch innych członków spoza Akademii i trzech ze wspólnoty Akademii.

Rada uczelni to ustanowiony w 2018 roku organ uczelni publicznej, do zadań którego należą m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni i projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią. Rada ma także prawo wskazywać kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu ich przez senat, a także opiniować sprawozdania z realizacji strategii uczelni.

Jak czytamy na ministerialnej stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl utworzenie Rad pozwali spojrzeć na strategię uczelni z boku, otworzy hermetyczne środowisko akademickie na otoczenie społeczno-gospodarcze i stworzy szansę na profesjonalizację zarządzania. Z założenia jest to instytucja, która od lat z powodzeniem działa w najlepiej funkcjonujących uczelniach na całym świecie. (…). Doświadczenie osób z innych branż może pomóc spojrzeć na cele i wyzwania, jakie stoją przed szkołą wyższą, z zupełnie nowej, twórczej perspektywy. Dlatego też rada uczelni będzie miała charakter doradczy (…).