Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Warszawa, dnia 21 .04.2021 r.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza
Konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 2. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Posiadać w dorobku co najmniej 2 artykuły naukowe, w których kandydat jest pierwszym autorem, a sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) wynosi co najmniej 4
 4. Brać aktywny udział w działalności naukowej, przejawiającej się w szczególności udziałem
  w konferencjach ogólnokrajowych, międzynarodowych lub sympozjach tematycznie związanym
  z badaniami przesiewowymi słuchu.
 5. Wskazać Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym.
 2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz ze wskaźnikiem IF oraz punktacją MNiSW, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe).
 5. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. L , pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o krajowym rejestrze karnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1158 z późn. zm.)
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1781).
 7. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 4.05.2021 r. (decyduje data wpływu do IFPS). Przewidywalny termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od terminu składania zgłoszeń.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński

Załączniki: