Wybrane publikacje w czasopismach krajowych

2019

 1. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Kochański B., Pankowska A., Skarżyński H. Akceptacja siebie jako osoby głuchej a subiektywna ocena korzyści i satysfakcji. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(4): 22–31
 2. Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Polak M., Wiśniewski T., Kowalczuk A., Skarżyński H. Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienia wstępne. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(4): 17–21
 3. Skarżyński P.H., Wawszczyk S., Dąbkowska A., Stawowski B., Włodarczyk E., Skarżyński H. Analiza map potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zatok przynosowych w Polsce. Nowa Audiofonologia, 2019: 8(2): 9–19
 4. Włodarczyk E., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński P.H., Skarżyński H. Applicability of RSI and RFS questionnaires in the Polish language version. Otolaryngologia Polska. The Polish Journal of Otolaryngology, 2019: 73(1): 17–21
 5. Gocel M., Skarżyński H., Skarżyński P.H. Chirurgiczne leczenie otosklerozy u pacjentów powyżej 60. roku życia – przegląd piśmiennictwa. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(1): 45–52
 6. Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Domeracka-Kolodziej A., Skarżyński H. Otolaryngologia Polska. The Polish Journal of Otolaryngology, 2019; 73(6): 1–5
 7. Skarżyński H., Włodarczyk E., Kutyba J., Stawowski B., Bartosik J., Ratuszniak A., Skarżyński P.H. Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych implantów słuchowych (na przewodnictwo kostne, ucha środkowego) – potrzeby, dostępność w różnych regionach Polski. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(3): 9–18
 8. Skarżyński H., Włodarczyk E., Kowalczuk A., Stawowski B., Skarżyński P.H. Leczenie zaburzeń słuchu z użyciem implantów ślimakowych i pniowych w 2014 roku – diagnostyka, potrzeby, dostępność w różnych regionach Polski. Nowa Audiofonologia, 2019: 8(2): 45–54
 9. Król B., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H. Obliteracja wyrostka sutkowego szkłem bioaktywnym – przegląd literatury. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(1): 27–30
 10. Raj-Koziak D., Świerniak W., Skarżyński H., Skarżyński P.H. Obniżona tolerancja na dźwięki – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia, 2019: 8(1), 9–17
 11. Matusiak M., Furmanek M., Skarżyński P.H., Skarżyński H. Radiologiczna ocena ślimaka i zachowanie słuchu u dzieci leczonych za pomocą wszczepienia implantu. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(3): 21–27
 12. Dziendziel B., Skarżyński H., Gos E., Skarżyński P.H. Wpływ stapedotomii na jakość życia pacjentów z otosklerozą. Nowa Audiofonologia, 2019; 8(1): 45–52
 13. Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Polak M., Wiśniewski T., Kowalczuk A., Skarżyński H. Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym. Inżynieria Biomedyczna. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2019; 24(1): 18–24
 14. Skarżyński H., Ratajczak A., Boruta M., Skarżyński P.H., Chirurgia zawrotów głowy, w: Zarys otoneurologii. Narożny W., Skarżyński H. (red.). Warszawa: Medical Education; 2019
 15. Skarżyński P.H., Ratajczak A., Sosna M., Skarżyński H. Zawroty jatrogenne – diagnostyka i terapia, w: Zarys otoneurologii. Narożny W., Skarżyński H. (red.). Warszawa: Medical Education; 2019

2018

 1. Narożny W., Skarżyński H., Zarys otoneurologii, 2018
 2. Skarżyński P.H., Ratajczak A., Sosna M., Skarżyński H., Zawroty jatrogenne – diagnostyka i terapia, Zarys otoneurologii, red. Narożny W., Skarżyński H., 2018
 3. Rajchel J.J., Kruszyńska M., Kutyba J., Boruta M., Kozieł M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Sprawozdanie z 31st Politzer Society Meeting and 2nd Otology Research Forum 21-24.02.2018 r., Gran Canaria, Hiszpania, Nowa Audiofonologia 2018; 7(2), 71-74 MNISW 3
 4. Skarżyński H., Osińska K., Kwasiuk M., Skarżyński P.H., Zastosowania systemu Vibrant Soundbridge w ubustronnej wadzie wrodzonej ucha środkowego i zewnętrznego u dziecka, Nowa Audiofonologia 2018; 7(2), 49-58 MNISW 3
 5. Sosna M., Tacikowska G., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wpływ implantacji ślimakowej na narząd przedsionkowy – artykuł przeglądowy, Nowa Audiofonologia; 7(3), 9-16 MNISW 3
 6. Dziendziel B., Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Rajchel J.J., Skarżyński H., Trudności i wyzwania w leczeniu niedosłuchu u dziecka z zespołem Kostmanna – opis przypadku, Nowa Audiofonologia 2018; 7(3), 73-78 MNISW 3
 7. Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Trening słuchowy u dorosłych pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem, użytkowników implantów ślimakowych, Nowa Audiofonologia 2018; 7(4), 41-46 MNISW 3
 8. Raj-Koziak D., Bieńkowska K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Szumy uszne u dzieci, Nowa Audiofonologia 2018; 7(2), 9-13 MNISW 3
 9. Rajchel J.J., Skarżyński H., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński P.H., Stapedotomia jako metoda leczenia otosklerozy dziecięcej i wczesnomłodzieńczej – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia 2018; 7(3), 17-23 MNISW 3
 10. Skarżyński P.H., Świerniak W., Piłka A., Ludwikowski M., Gos E., Skarżyńska M.B., Skarżyński H., Pilotażowe przesiewowe badania słuchu u dzieci w wieku szkolnym z różnych krajów w Afryce, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(4), 29-34 MNISW 3
 11. Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Osińska K., Skarżyński H., Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu aktywnego implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge w trudnych warunkach chirurgicznych, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(3), 53-60 MNISW 3
 12. Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena funkcji słuchowych u wokalistów, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(4), 37-40 MNISW 3
 13. Skarżyński H., Osińska K., Skarżyński P.H.Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem MELAS, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(4), 61-65 MNISW 3
 14. Maszewska M., Lorens A., Skarżyński H., Konsultacja psychologiczna w procesie kwalifikacji dorosłych pacjentów do wszczepiania implantów ślimakowych, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(2), 35-41 MNISW 3
 15. Kobosko J., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Implant ślimakowy z perspektywy osób dorosłych z głuchotą prelingwalną – badanie jakościowe, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(3), 27-41 MNISW 3
 16. Pollak A., Lechowicz U., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M., Identyfikacja molekularnej przyczyny epizodycznie postępującego niedosłuchu u pacjentki z poszerzonym wodociągiem przedsionka i dysplazją środkowo-szczytowych odcinków ślimaka, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(4), 66-73 MNISW 3
 17. Ołdak M., Domagała S., Oziębło D., Skarżyński H., Genetyka w otosklerozie, Nowa Audiofonologia 2018 (2084-946x); 7(4), 11-18 MNiSW 3
 18. Mularzuk M., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Czajka N.Ewaluacja testu uwagi słuchowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po zastosowaniu terapii dźwiękowe, Niepełnosprawność Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2018; 29, 132-147 MNiSW 3
 19. Skarżyński H., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Rajchel J., Lorens A. Elektro-naturalna stymulacja w leczeniu częściowej głuchoty, Nowa Audiofonologia 2018; 7(3), 45-52 MNiSW 3
 20. Wlodarczyk E., Szkielskowska A., Skarżyński H., Ocena słuchowych potencjałów korowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami mowy i języka, Otolaryngol Pol 2018; 72 (1): 16-22 MNiSW 3
 21. Skarżyński H., Plichta Ł., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński P.H., Niektóre przyczyny niepowodzeń chirurgicznego leczenia otosklerozy na podstawie opisu przypadku, Nowa Audiofonologia, 2018; 7 (1) 53-58 MNiSW 3
 22. Skarżyński H., Mielnik- Niedzielska G., Kochanek K., Niedzielski A., Skarżyński P. H., Lorens A., Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży, Stanowisko Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa otolaryngologów Dziecięcych, Nowa Audiofonologia, 2018; 7 (1) 7-15 MNiSW 3

2017

 1. Skarżyński H., Ratuszniak A., Osińska K., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu typu mieszanego – studium przypadku, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 77-83
 2. Walkowiak A., Analiza urządzeń i systemów stosowanych do pomiarów obiektywnych słuchu elektrycznego, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 9-15
 3. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Gos E.,  Diagnostyka szumów usznych u dzieci, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 4. Gos E., Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Elementy profilaktyki i edukacji zdrowotnej w badaniach przesiewowych słuchu dzieci w wieku szkolnym, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(3), 19-25
 5. Fludra M., Karendys-Łuszcz K., Sarnicka I., Hospitalizacje psychologiczne pacjentów z szumami usznymi – subiektywna ocena dokonywana przez uczestników, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 6. Osińska K., Skarżyński P.H., Leczenie niedosłuchu w osteogenesis imperfecta – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(3), 9-18
 7. Skarżyński P.H., Świerniak W., Rajchel J., Bieńkowska K., Dziendziel B., Skarżyński H., Narzędzia samoopisowe do oceny korzyści z implantacji ślimakowej u dorosłych pacjentów z szumami usznymi – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 8. Dziendziel B., Skarżyński P.H., Rajchel J., Skarżyńska M.B., Skarżyński H., Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(2), 13-20
 9. Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena zdolności do analizowania zdarzeń akustycznych w czasie, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 63-68,
 10. Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H., Osiągnięcia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 43-51
 11. Obrycka A., Lorens A., Podstawy teoretyczne tworzenia i walidacji narzędzi ankietowych na przykładzie kwestionariusza LittlEARS, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 69-73
 12. Krasnodębska P., Wolak T., Szkiełkowska A., Proces tworzenia głosu – przegląd aktualnej literatury przedmiotu, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 13. Rostkowska J., Skarżyński P.H., Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny jakości życia u osób dorosłych głuchych (niedosłyszących) korzystających z implantu ślimakowego, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 14. Trzaskowski B,. Przegląd możliwości pomiarowych wybranych systemów do rejestracji emisji otoakustycznych, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 22-39
 15. Kobosko J., Pankowska A., Olszewski Ł., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Subiektywna i obiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego u osób dorosłych z częściową głuchotą o początku prelingwalnym, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 16. Pomirska E., Szkiełkowska A., Domeracka-Kołodziej A., Włodarczyk E., Mueller-Malesińska M., Subiektywna ocena jakości głosu w refluksowym zapaleniu krtani – doniesienie wstępne, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), PB52-60
 17. Kobosko J., Surdopedagog i psycholog – o „pograniczu” dyscyplin w nauce i praktyce. Zagrożenia czy korzyści?, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica III (2299-2103)
 18. Ganc M., Milner R., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Terapia EEG Biofeedback 9-letniego ucznia szkoły podstawowej z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne (1730-6795), tom: 29
 19. Augustynowicz E., Lutyńska A., Piotrowska A., Paradowska- Stankiewicz I., The safety and effectiveness of vaccination against influenza and pertussis in pregnant women, Przegląd Epidemiologiczny (0033-2100), tom: 71(1), 55-67
 20. Ratuszniak A., Mrówka M., Skarżyński P.H., Skarżyński H. Urządzenia wszczepialne na przewodnictwo kostne – zasada działania oraz wskazania, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(3), 29-34
 21. Ołdak M., Skarżyński P.H. Zespół Perraulta – cechy kliniczne i podłoże genetyczne, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(2), 9-12
 22. Ratajczak A., Skarżyński P.H. Zjawisko nadwrażliwości słuchowej – przegląd piśmiennictwa, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 16-21
 23. Pastuszak D., Obrycka A. 13 Europejskie Sympozjum Pediatryczne Implanty Ślimakowe (ESPCI), 25-28 maja 2017, Lizbona, Portugalia
  Nowa Audiofonologia(2084-946x)
 24. Szczygielska A., Raj-Koziak D., Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Szumach Usznych, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 105-106
 25. Kobosko J., Tomaszewski P., Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”, 22-23.09.2017 r., Warszawa, Nowa Audiofonologia (2084-946x)
 26. Rajchel J., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z 7th Emirates Otorhinolaryngology Audiology and Communication Disorders Congress, 18–20.01.2017 r., Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 102-104
 27. Kobosko J., Sprawozdanie z EURO-CIU Symposium, 20–21.04.2017 r., Helsinki, Finlandia, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(2), 39-41
 28. Niedziałek I., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Sarnicka I., Fludra M., Ganc M., Milner R, Lewandowska M., Wójcik J., Sprawozdanie z Konferencji dla pacjentów z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki, 15.10.2016 r., Kajetany, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 96-97
 29. Chyłkiewicz J., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii” pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Otorynolaryngologii, 9–11.03.2017 r., Zakopane, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(2), 31-34
 30. Tomaszewska-Hert I., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Bruski Ł., Sprawozdanie z Med-e-Tel. The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum, 05–07.04.2017 r., Luksemburg, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(2), 37-38
 31. Pankowska A., Zgoda M., Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”. Słyszeć aby się uczyć, 28.10.2016 r., Kajetany, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(1), 98-101
 32. Osińska K., Najjar A., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z XXXX Congress National ORL, 1st African Cochlear Implant Meeting, 31.03–2.04.2017 r., Marrakesz, Maroko, Nowa Audiofonologia (2084-946x), tom: 6(2), 35-36

2016

 1. Raj-Koziak D., Występowanie szumów usznych u dorosłych – przegląd piśmiennictwa . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(2): 24-29
 2. Sosna M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, 18–21.06.2016 r., Lizbona, Portugalia . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 100-101
 3. Kobosko J., Wsparcie emocjonalne dla rodziców dzieci głuchych i słabo słyszących w ramach terapii surdologopedycznej . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 64-73
 4. Raj-Koziak D., Występowanie szumów usznych u dzieci – przegląd piśmiennictwa . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 9-14
 5. Rajchel J., Skarżyński P.H., Przegląd wybranych narzędzi badawczych do oceny występowania oraz charakterystyki szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 74-88
 6. Oroń A., Percepcja czasu – przegląd modeli teoretycznych i metod badań . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 15-22
 7. Dajos-Krawczyńska K., Ocena zdolności separacji i integracji słuchowej: podstawy teoretyczne, dostępne testy – przegląd literatury . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 23-29
 8. Dajos-Krawczyńska K., Dyskryminacja słuchowa w zakresie częstotliwości, intensywności i czasu trwania dźwięku – podstawy teoretyczne – przegląd literatury . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 30-38
 9. Kruszyńska M., Pieczykolan A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Metody i techniki stosowane w systemach telemetrycznych i teleinformatycznych w obszarze audiologii – studia literaturowe. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 39-47
 10. Galas J., Czyżewski A., Litwin D., Janeczek P., Cieśla W., Procedury pomiarów parametrów optycznych endoskopów stosowanych w zabiegach diagnostyczno-leczniczych . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 51-57
 11. Rostkowska J., Pankowska A., Cele rehabilitacji słuchowej przeznaczonej dla dzieci i dorosłych korzystających z implantu ślimakowego . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 58-63
 12. Tarczyński K., Piotrowska A., Przedstawienie wybranych rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w urządzeniach do badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 89-93
 13. Jędrzejczak W.W., Sprawozdanie z 43rd American Auditory Society Scientific and Technology Meeting, 3–5.03.2016 r., Scottsdale, Stany Zjednoczone . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 97-98
 14. Raj-Koziak D., Rajchel J., Lewandowska M., Wołujewicz K., Sprawozdanie z 10th International Tinnitus Research Initiative Conference „Tinnitus subtypes, mechanisms and interventions”, 16–18.03.2016 r., Nottingham, Wielka Brytania. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(1): 99-100
 15. Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru fali śluzówkowej fałdów głosowych . Polski Merkuriusz Lekarski (1426-9686), 2016; XL(238): 260-263
 16. Walkowiak A., Podstawy teoretyczne pomiarów obiektywnych w diagnostyce słuchu elektrycznego . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(2): 30-37
 17. Panasiewicz A., Szkiełkowska A., Tomanek E., Ślusarczyk A., Zmiany w krtani w przebiegu laryngomalacji u niemowląt. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(2): 41-46
 18. Dajos-Krawczyńska K., Kwestionariusz Speech, Spatial and Qualities of Hearing Scale (SSQ) – przegląd literatury. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(2): 62-65
 19. Obszańska A., Jeruzalska M., Sprawozdanie z Euro-CIU Workshop, 15–16.04.2016 r., Gazzada Schianno, Włochy. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(2): 73-75
 20. Śliwa L., Kochanek K., Nowe metody audiometrii impedancyjnej. Część I. Tympanometria wieloczęstotliwościowa (wielokomponentowa). Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 9-21
 21. Lechowicz U., Pollak A., Ołdak M., Niedosłuch wywoływany przez mutacje w mitochondrialnym DNA. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 22-31
 22. Sienkiewicz K., Kochanek K., Piłka A., Ocena przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu za pomocą metody ABR u osób z zespołem Downa. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 35-41
 23. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Laryngoplastyka iniekcyjna jako metoda leczenia zaburzeń głosu w wieku senioralnym . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 42-46
 24. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Odległe efekty głosowe u osób z jednostronnym porażeniem fałdów głosowych leczonych metodą laryngoplastyki iniekcyjnej. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 49-54
 25. Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Będziński W., Zasady przygotowywania list słownych dla języka polskiego w audiologii – wybrane zagadnienia lingwistyczne i akustyczne. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 55-63
 26. Obrycka A., Lorens A., Analiza i przegląd narzędzi ankietowych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji narządu słuchu u dzieci w pierwszych latach życia – przegląd literatury. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 64-70
 27. Dajos-Krawczyńska K., Kwestionariusz przesiewowy zaburzeń przetwarzania słuchowego – „SCAP” – przegląd literatury. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 71-76
 28. Michaluk P., Telediagnostyka w badaniach przesiewowych słuchu – wymagania techniczne. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 77-86
 29. Pietrasik K., Sosna M., Sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji Neurootologicznej „Otoneurologia na łączach”, 6–7.05.2016 r., Bydgoszcz. Nowa Audiofonologia, 2016; 5(3): 89-90
 30. Pastuszak D., Zgoda M., Ołdak M., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych, 11–14.05.2016 r., Toronto, Kanada. Nowa Audiofonologia, 2016; 5(3): 91-92
 31. Zgoda M., Kobosko J., Sprawozdanie ze Zjazdu europejskich surdopedagogów i seminarium naukowego „Kim jest? Kim ma być surdopedagog?”, 6.06.2016 r., Kraków. Nowa Audiofonologia, 2016; 5(3): 93-95
 32. Miaśkiewicz B., Sprawozdanie z 11th Congress of the European Laryngological Society (ELS), 8–11.06.2016 r., Genua, Włochy. Nowa Audiofonologia, 2016; 5(3): 96
 33. Milner R., Dubikowska A., Sprawozdanie z 19. BFE European Conference on Neurotherapies, 8–12.06.2016 r., Madryd, Hiszpania. Nowa Audiofonologia, 2016; 5(3): SPR97-99
 34. Śliwa L., Kochanek K., Nowe metody audiometrii impedancyjnej. Część II. Szerokopasmowa tympanometria reflektancyjna. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 11-23
 35. Paradowska-Stankiewicz I., Piotrowska A., Meningitis and encephalitis in Poland 2014. Przegląd Epidemiologiczny (0033-2100), 2016; 70(3): 349-357
 36. Ołdak M., Ruszkowska E., Siwiec S., Pollak A., Stawiński P., Szulborski K., Szaflik J.P., Trudny technicznie, ważny diagnostycznie – ekson ORF15 genu RPGR w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki. Klinika Oczna (0023-2157), 2016; 118(2): 139-143
 37. Ścieżyńska A., Oziębło D., Ołdak M., Badania eksperymentalne nad metodami terapii genowej i komórkowej w leczeniu chorób dystroficznych siatkówki ze szczególnym uwzględnieniem retinopatii ABCA4. Klinika Oczna (0023-2157), 2016; 1/2016: 66-71
 38. Pluta A., Wolak T., Sprawozdanie z 22nd Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, 26–30.06.2016 r., Genewa, Szwajcaria. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(3): 102-103
 39. Pieczykolan A., Kruszyńska M., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H., Dopasowanie systemu implantu ślimakowego – podstawy teoretyczne. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 24-35
 40. Kruszyńska M., Lorens A., Obrycka A., Pastuszak D., Skarżyński H., Efekty binauralne u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 43-48
 41. Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Ocena zdolności do rozpoznawania zniekształconych bodźców słownych (podstawy teoretyczne, dostępne testy). Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 59-64
 42. Wiśniewski T., Pieczykolan A., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H., Analiza metod, technik i urządzeń stosowanych w procesie dopasowania systemu implantu ślimakowego – studia literaturowe. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 65-73
 43. Krasnodębska P., Raj-Koziak D., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Analiza metod, technik i urządzeń stosowanych w procesie dopasowania systemu implantu ślimakowego – studia literaturowe. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 77-81
 44. Lechowicz U., Pollak A., Ołdak M., Sprawozdanie z European Human Genetics Conference, 21–24.05.2016 r., Barcelona, Hiszpania . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 89-90
 45. Matusiak M., Sprawozdanie z Neural Plasticity Workshops – Insight from Deafness and Language, 3–4.06.2016 r., Londyn, Wielka Brytania. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 91
 46. Matusiak M., Sprawozdanie z kursu „Applied microanatomy and ultrastructure of the human cochlea – implications for cochlear implantation”, 30.06–1.07.2016 r.,Uppsala, Szwecja. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 92
 47. Panasiewicz A., Mueller-Malesińska M., Sprawozdanie z XIV Międzynarodowej Konferencji Chorób Rzadkich „Choroby Rzadkie – Nasze Zadanie”, 1–3.07.2016 r., Białobrzegi. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 93-94
 48. Dąbrowska-Bień J., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Sprawozdanie z 26th Congress of European Rhinologic Society, 3–7.07.2016 r., Sztokholm, Szwecja. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 95-96
 49. Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Sprawozdanie z 12th International Voice Symposium, 26–28.08.2016 r., Salzburg, Austria . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 97
 50. Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Sprawozdanie z 28th Congress of the Union of the European Phoniatricians, 29.09–1.10.2016 r., Bilbao, Hiszpania. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 98
 51. Osińska K., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z 33rd World Congress of Audiology, 18–21.09.2016 r., Vancouver, Kanada. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 99-100
 52. Szczygielska A., Prof. Henryk Skarżyński wyróżniony przez Kapitułę Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich. Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2016; 5(4): 102

2015

 1. Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Zastosowanie elektromiografii w praktyce otolaryngologicznej i foniatrycznej . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2015; 4(4): 53-57
 2. Piłka E., Testy słowne dostępne i wykorzystywane w Polsce w audiometrii mowy – rys historyczny . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2015; 4(4): 67-74
 3. Monika Lewandowska, Agnieszka Pluta, Zasady i metody normalizacji testów przetwarzania słuchowego. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(3): 45-50
 4. Małgorzata Ganc, Systemy do rejestracji późnych potencjałów korowych . Nowa Audiofonologia, 2015; 4(3): 69-75
 5. Piłka E., Dobrzyński P., Testy oceniające drożność trąbki słuchowej w codziennej praktyce audiologicznej. Nowa Audiofonologia, 2015; 4 (1): 67-71
 6. Skarżyński H., Szkiełkowska A., Olszewski Ł., Mrówka M., Porowski M., Fabijańska A., Skarżyński P.H., Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 9-23
 7. Pollak, A., Lechowicz U., Ołdak M., Płoski R., Postępy w badaniach niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 24-29
 8. Kobosko J., Poczucie niepełnosprawności a percepcja siebie i objawy depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 41-54
 9. Kazanecka E., Borowiec A., Szkiełkowska A., Czynność nadgłośniowa gardła i krtani towarzysząca wyrażaniu emocji. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 55-59
 10. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.,, Trudności diagnostyczne w rowku głośni. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 60-63
 11. Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Barylyak R., Skarżyński P.H., Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w połączeniu z couplerem typu SP w przypadku przewlekłego zarostowego zapalenia ucha – opis przypadku. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 75-78
 12. Kobosko J., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro. W 100-lecie kształcenia Głuchych w Łodzi”, 20-21.03.2015 r., Łódź . Nowa Audiofonologia, 2015; 4(1): 89-91
 13. Piłka E., Sprawozdanie z X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 28–30.05.2015 r., Bydgoszcz. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 95-97
 14. Milner R., Słuchowe potencjały korowe. Część I. Klasyfikacja oraz wybrane techniczne aspekty rejestracji odpowiedzi. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 17-27
 15. Milner Rafał, Słuchowe potencjały korowe. Część II. Teoretyczne podstawy generacji oraz charakterystyka wybranych komponentów . Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 28-42
 16. Kubińska A., Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania oraz skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej u osób cierpiących z powodu szumów usznych. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 53-57
 17. Piotrowska A., Stan zaszczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae wśród pacjentów użytkowników implantu ślimakowego – badanie pilotażowe. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 61-66
 18. Rostkowska J., Pankowska A., Trening słuchowy u osób zaopatrzonych w aparaty słuchowe po 60 roku życia. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 69-74
 19. Pankowska A., Rostkowska J., Materiał językowy wykorzystywany w rehabilitacji słuchu pacjentów z głuchotą postlingwalną. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 75-80
 20. Pankowska A., Rostkowska J., Skarżyński H., Telerehabilitacja dorosłych pacjentów korzystających z aparatów słuchowych i/lub implantów ślimakowych. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(2): 81-85
 21. Kochanek K., Dajos-Krawczyńska K., Piłka A., Biegun K., Skarżyński H., Ocena powtarzalności wyników testu rozdzielnousznego cyfrowego (DDT) u dzieci w wieku szkolnym. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 2015; 14(2): 79-88
 22. Elżbieta Włodarczyk, Agata Szkiełkowska, Adam Piłka, Henryk Skarżyński, Evaluation of central auditory processing in children with Specific Language Impairment / Ocena ośrodkowych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka . Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology (0030-6657), 2015; 69(5): 22-28
 23. Kochanek K., Piłka A., Orkan-Łęcka E., Śliwa L., Skarżyński H. , Koncepcja metody słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu z wykorzystaniem krótkich tonów dla potrzeb wykrywania zaburzeń pozaślimakowych słuchu . Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), 2015; 14(3): 127-235
 24. Rafał Milner, Słuchowe potencjały korowe – kliniczne zastosowanie oraz ocena przydatności w diagnostyce ośrodkowych procesów słuchowych . Nowa Audiofonologia, 2015; 4(3): 9-32
 25. Oziębło D., Szaflik J.P., Ołdak M., Dystrofia śródbłonka rogówki Fuchsa i ekspansja powtórzeń trójnukleotydowych w genie TCF4 – znaczenie w diagnostyce i terapii – Fuchs endothelial corneal dystrophy and trinucleotide repeat expansion in TCF4 – implications for diagnostics and therapy. Klinika Oczna (0023-2157), 2015; 117(3): 200-203
 26. Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Skarżyński H., Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI – badanie rytmu alfa. Przegląd Lekarski (0033-2240), 2015; 72(11): 616-619
 27. Rusiniak M., Wolak T., Sprawozdanie z 21st Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, 14–18.06.2015 r., Honolulu, USA. Nowa Audiofonologia, 2015; 4(3): 86-88
 28. Krzeszewska P., Kurkowski Z.M., Przydatność wybranych kwestionariuszy przesiewowych do wykrywania zaburzeń ośrodkowego przetwarzania słuchowego . Nowa Audiofonologia, 2015; 4(3): 51-54
 29. Obszańska A., Jeruzalska M., Sprawozdanie z 10th European Symposium of Euro-CIU, 09–10.04.2015 r., Antwerpia, Belgia . Nowa Audiofonologia, 2015; 4(3): 79-81
 30. Bombol-Lagha M.,, Komputer dziecinnie prosty . Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich (1230-3720), 2015; 11(272): 8-10
 31. Maszewska M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Stan słuchu fonematycznego u pacjenta z implantem pniowym – studium przypadku . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2015; 4(4): 77-85
 32. Osińska K., Mrówka M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Sprawozdanie z „5th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies”, 20–23.05.2015 r., Lake Louise, Kanada . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2015; 4(4): 97-98
 33. Piłka E., Niedziałek I., Sprawozdanie z Konferencji dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich rodzin i bliskich, 10.10.2015 r., Kajetany . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2015; 4(4): 99-100
 34. Pankowska A., Zgoda M., Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Słucham, więc potrafię – Listening is I can”. Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego, 27.11.2015 r., Kajetany . Nowa Audiofonologia (2084-946x), 2015; 4(4): 103-105
 35. Urban I., Skarżyński P.H., Zastosowanie nowych technik w diagnostyce, terapii i rehabilitacji osób z wadą słuchu . Logopedia Silesiana, 2015; 4: 113-139

2014

 1. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), tom: 3 str. 139-146, Zastosowanie testu uwagi i lateralizacji słuchowej w dysfonii dziecięcej
 2. Pawlak A., Pronicki M., Iwanicka-Pronicka K., Kuśnierz J., Płoski R., Pollak A., Gil R.J.,  Kardiologia Polska (0022-9032), tom: 72(1) str. 83 Cardiological manifestation of MELAS syndrom associated with mutation at possition 3234
 3. Pawlak A., Pronicki M., Iwanicka-Pronicka K., Kuśnierz J., Płoski R., Pollak A., Gil R.A., Kardiologia Polska (0022-9032), tom: 72(1/2014) str. 83, Kardiologiczna manifestacja zespołu MELAS wywołana mutacją mDNA w pozycji 3243.
 4. Paradowska-Stankiewicz I., Piotrowska A., Przegląd Epidemiologiczny, tom: 68(2) str. 213-18, Meningitis and encephalitis in Poland in 2012
 5. Ołdak M., Ścieżyńska A., Szulborski K., Szaflik J.P., Szaflik J. Klinika Oczna (0023-2157), tom: 116(1) str. 52-58, Nie tylko neuropatia wzrokowa: nowe aspekty molekularne i kliniczne mutacji w genie OPA1
 6. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P. Skarżyński H., Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology (0030-6657), tom: 68 (6) str. 287-292, Obiektywizacja stopnia nasilenia zmian w Obrzękach Reinke
 7. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), tom: 13 (3) str. 147-154, Odległe wyniki w laryngoplastyce iniekcyjnej z zastosowaniem kwasu hialuronowego
 8. Rostkowska J., Kobosko J., Wojewódzka B., Skarżyński H., Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), tom: 13(2) str. 91-99, Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy po 60. roku życia.
 9. Rostkowska J., Kobosko J., Wojewódzka B., Skarżyński H., Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), tom: 13(2) str. 91-99, Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy po 60. roku życia
 10. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology (0030-6657), tom: 68 (3) str. 135-142, Problemy zdrowia psychicznego matek i ojców dzieci głuchych z implantem ślimakowym
 11. Tacikowska G., Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny (1643-658X), tom: 13(1) str. 1-5, Zastosowanie rezonansu czynnościowego w otoneurologii
 12. Obszańska A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. CS39-47, Życie osoby z częściową głuchotą przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku. Life experience of a patient before and after partial deafness treatment (PDT) – case study
 13. Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. PB17-23, Audiometria wysokich częstotliwości u pacjentów z szumami usznymi i prawidłowym słuchem. Extended high frequency audiometry in tinnitus patients with normal hearing
 14. Pluta A., Wolak T., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. PB9-16, Badanie dominacji półkulowej dla funkcji mowy z zastosowaniem techniki rezonansu magnetycznego. An fMRI assessment of hemispheric language dominance
 15. Rostkowska J., Nowa Audiofonologia, Aktywny Trening Słuchowy – element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 16. Piotrowska A., Zapert A., Tarczyński K., Kochanek K., Nowa Audiofonologia, Analiza wybranych parametrów audiometrycznych przesiewowych badań słuchu wykonywanych w szkołach
 17. Geremek-Samsonowicz A., Zdrowie, tom: 6 str. 52-56, Coraz więcej dzieci gorzej słyszy
 18. Kobosko J., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. PB34-45, Doświadczanie objawów depresji u osób dorosłych z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego a strategie radzenia sobie ze stresem i samoocena
 19. Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. PB29-33, Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani
 20. Kozieł M., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka A., Dajos–Krawczyńska K., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, Emisje otoakustyczne wywołane trzaskiem u osób palących i niepalących
 21. Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, Implanty ślimakowe – wczoraj i dziś.
 22. Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. 20-25, Niespecyficzne metody wykorzystywane w terapii szumów usznych – przegląd wybranych technik
 23. Dziedzic P., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. PB46-53, Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym Evaluation of repeatability of audiometric tests in preschool children
 24. Sienkiewicz K., Piłka A., Kochanek K., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. PB24-28, Ocena przydatności obiektywnych metod badania słuchu u dzieci i młodzieży z zespołem Downa – badania wstępne.
 25. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Nowa Audiofonologia, Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie.
 26. Rusiniak M., Lewandowska M.Z., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. PP9-14, Przegląd wybranych koncepcji dysleksji rozwojowej – perspektywa genetyczna, neuropsychologiczna i lingwistyczna. A review of selected theories on developmental dyslexia – a genetic, neuropsychological and linguistic perspective.
 27. Piłka E., Piotrowska A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. PK57-61, Próby stroikowe w codziennej praktyce audiologicznej
 28. Rostkowska J., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. CS65-68, Studium przypadku dorosłego pacjenta jąkającego się od 5. roku życia – wpływ sposobu rozumienia patomechanizmu zaburzenia na stosowane strategie rehabilitacyjne
 29. Niedziałek I., Sarnicka I., Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Fludra M., Karendys K., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,  Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. PP15-19, Tinnitus – patomechanizmy szumów usznych, przegląd wybranych hipotez Pathomechanisms of tinnitus, a review of selected hypotheses
 30. Olszewski Ł.. Nowa Audiofonologia, tom: 2013; 2(5) str. 15-22 Urządzenia wszczepialne do ucha środkowego-przegląd
 31. Rostkowska J., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1), Recenzja książki „Ewa Czaplewska „Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym”.(Harmonia Universalis, 2012)
 32. Pankowska A., Zgoda M., Geremek-Samsonowicz A., Barej A., Nowa Audiofonologia, Sprawozdanie V KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „SŁUCHAM, WIĘC POTRAFIĘ” – LISTENING IS „I CAN” Terapia audytywno-werbalna. Śpiewaj, tańcz, działaj.
 33. Piotrowska A., Obrycka A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. 61-2, Sprawozdanie z 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2014), 31.05–03.06.2014 r., Dublin, Irlandia.
 34. Piotrowska A., Obrycka A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. 57-8, Sprawozdanie z 14th International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology, 9–11.05.2014 r., Walencja, Hiszpania.
 35. Milner R., Ganc M., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. SPR77-79, Sprawozdanie z 17-tej Konferencji Europejskiego Towarzystwa Biofeedback, 11-16 luty 2014, Wenecja, Włochy
 36. Pankowska A., Nowa Audiofonologia, Sprawozdanie z 3. Ogólnorosyjskiej Konferencji Implantów Słuchowych z udziałem gości zagranicznych w Rosji, w Sankt Petersburgu
 37. Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. SPR84-87, Sprawozdanie z 5. Międzynarodowych Warsztatów Rehabilitacji Słuchowej
 38. Milner R., Ganc M., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. SPR61-62, Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Neuroterapeutów Oświatowych EEG Biofeedback, 18.06.2014 r., Kraków
 39. Trzaskowski B., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3), Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, 16–17.05.2014 r., Katowice
 40. KoboskoJ., Nowa Audiofonologia, tom: 3 (4), Sprawozdanie z Konferencji VI Światowy Kongres Zdrowia Psychicznego Głuchych – Belfast 16-19,09,2014
 41. Fabijańska A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. SPR52-53, Sprawozdanie z XI International Tinnitus Seminar, 21–24.05.2014 r., Berlin, Niemcy
 42. Miaśkiewicz B., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. SPR82-83, Sprawozdanie z XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTORYNOLARYNGOLOGIA, Łódź, 6-7.03.2014.
 43. Kobosko J., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. SPR88-90, Sprawozdanie z konferencji „Edukacja głuchych”, 20.03.2014, Warszawa
 44. Kobosko J., Nowa Audiofonologia, tom: 3(3) str. SPR54-56 Sprawozdanie z konferencji „Niesłyszący studenci. Rola środowiska akademickiego i rodzinnego”, 24.05.2014 r., Warszawa
 45. Chyłkiewicz J., Szczygielska A., Nowa Audiofonologia, tom: 3(1) str. SPR91-93, Sprawozdanie z posiedzenia otwartego Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk „Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce”, 24 marca 2014 r.

2013

 1. Skarżyński H., Interdyscyplinarność w medycynie, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 19
 2. Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37
 3. Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H., Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp”, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 37
 4. Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1,
 5. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K., Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29
 6. Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 29
 7. Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 30
 8. Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u dzieci z częściową głuchotą, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31
 9. Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H., Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 31
 10. Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H., Ocena rozrzutu śród- i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR), VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 32
 11. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną, VIII KONFERENCJA SEKCJI AUDIOLOGICZNEJ I FONIATRYCZNEJ Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 06-08 VI 2013, Łódź, Nowa Audiofonologia, 2013, 2, Supl.1, 42
 12. Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów słuchowych. Nowa Audiofonologia, 2013; 2,1: 56
 13. Cieśla K., Plasticity of the auditory system – introduction to electrophysiological and neuroimaging methods/Plastyczność układu słuchowego – badania z zastosowaniem metod neuroobrazowych. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(3): PP16-23
 14. Rusiniak M., Wolak T., Sprawozdanie z konferencji European Society for Magnetic Resonance in Bilogy and Medicine. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(1): 82-84
 15. Rostkowska J., Kobosko J., Kłonica K., Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Nowa Audiofonologia, 2013; 2(1): 29-35
 16. A. Pieczykolan, K. Kochanek, A. Piłka, H. Skarżyński Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2013; 12 nr 1: 23-29
 17. Kobosko J., Radzenie sobie ze stresem i samoocena słyszących ojców a głuchota dziecka . Nowa Audiofonologia, 2013; 2(1): 36-44
 18. Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce The prevalence of tinnitus in children in Poland. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2013; 2: 15
 19. Solnica J., Pankowska A., Rehabilitacja słuchowa pacjentów z częściową głuchotą korzystających z implanu ślimakowego – propozycja materiału językowego do zajęć. Doniesienie z praktyki logopedycznej. Nowa Audiofonologia, 2013; 2 (1) : 63-69
 20. Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Barej A., III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „SŁUCHAM, WIĘC POTRAFIĘ” LISTENING IS „I CAN” Terapia audytywno-werbalna. Czas posłuchać.Sprawozdanie.. Nowa Audiofonologia, 2013; 2,1: 87-90
 21. Kobosko J., Sprawozdanie 5th World Congress on Mental Health and Deafness 23-25. 05. 2012 – Monterrey, Meksyk. Nowa Audiofonologia, 2013; 2 (1): 79-81
 22. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H, Bruski Ł., Pierzyńska I. Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty). Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2013; 12: 30-31
 23. Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Problemy zdrowia psychicznego matek i ojców dzieci głuchych z implantem ślimakowym. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2013
 24. Lewandowska M., Milner R., Ganc M.,Niedziałek I.,Karpiesz L., Wolak T.,Skarżyński H. Bioelektryczna aktywność spoczynkowa mózgu osób z obustronnymi szumami usznymi – wyniki wstępne. Nowa Audiofonologia, 2013
 25. Miaśkiewicz B., Piłka E. Sprawozdanie z Konferencji – OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego (7-8 III, Łódź, Polska). Nowa Audiofonologia, 2013; 2 nr 3: 72-73
 26. Kobosko J., Sprawozdanie z konferencji: Wyzwania Deaf Studies w Polsce – PZG Łódź (9 III 2013, Łódź). Nowa Audiofonologia, 2013; 2(3)
 27. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie i Kirgistanie wśród dzieci pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej . Nowa Audiofonologia, 2013; 2(2): 45-46
 28. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnistyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(2): 45
 29. Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I., Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty). Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2013; 12: 30-31
 30. Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej (7-8 lat). Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2013; 12: 30
 31. Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H., Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2013; 12: 29-30
 32. Mendel T., Wierzba-Bobrowicz T., Skarżyński H., Stępień T., Nerwiakowłókniakowatość typu 2: opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2013; 22(2): 149-155
 33. Jarymowicz M., Imbir K., Jasielska D., Wolak T., Naumczyk P., Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI).. Psychologia-Etologia-Genetyka, 2013; 27: 7-24

2012

  1. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H., Strategie radzenia sobie ze stresem u osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2012; 2: 132-137.
  2. Piłka E., Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H., Wykorzystanie emisji otoakustycznych w badaniach przesiewowych u dzieci w wieku 6-13 lat w odniesieniu do wyników audiometrii tonalnej i impedancyjnej.. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2012; 11(1): 7-12.
  3. Skoczylas A., Lewandowska M., Pluta A., Kurkowski Z., Skarżyński H., Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonologia, 2012; 1: 11-18.
  4. Piotrowska A., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H., Przedoperacyjne wartości progów słyszenia jako kryterium kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 24-29.
  5. Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów. Nowa Audiofonologia, 2012; 1 (1): 31-37.
  6. Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienie wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38-45.
  7. Rostkowska J., Wojewódzka B., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 46-49.
  8. Solnica J., Nabywanie umiejętności prawidłowego rozumienia i użycia przyimków przez d.zieci słyszące i ich implantowanych rówieśników – doniesienia z badań własnych. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 50-55.
  9. Kobosko J., Problemy zdrowia psychicznego dzieci głuchych i słabosłyszących oraz dzieci słyszących z populacji ogólnej w ocenie rodziców. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 56-66.
  10. Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 67-78.
  11. Czajka N., Grudzień D., Pluta A., Kurkowski Z., Ganc M., Cieśla K., Skarżyński H., Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 79-86.
  12. Rosińska A., Kurkowski Z., Lewandowska M., Cieśla K., Ganc M., Skarżyński H., Wpływ Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) – na płynność mowy oraz centralne funkcje słuchowe dzieci jąkających się. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 87-93.
  13. Mularzuk M., Szkiełkowska A., Kurkowski Z., Ratyńska J., Program postępowania terapeutyczno-rehabilitacyjnego wobec pacjentów jąkających się. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 94-99.
  14. Dajos K., Kurkowski Z., Funkcje słuchowe u osób śpiewających w chórze. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 100-104.
  15. Tacikowska G., Rehabilitacja ruchowa (rehabilitacja przedsionkowa) w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 107-111.
  16. Karpiesz L., Latkowska E., Sarnicka I., Bartnik G., Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumem usznym. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 112-115.
  17. Waśkiewicz B., Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rehabilitacja dzieci z upośledzeniem sprzężonym. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 116-118.
  18. Geremek-Samsonowicz A., Kłonica L., Rostkowska J., Piełuć M., Skarżyński H., Model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec niemowlęcia i jego rodziny przed operacją wszczepienia implantu ślimakowego. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 119-125.
  19. Barej A., Pankowska A., Nabywanie języka i umiejętności komunikacyjnych przez dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w terapii audytywno-werbalnej. Studium przypadku. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 129-133.

2011

  1. Kobosko J., Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom a efektywność rehabilitacji dziecka głuchego. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 1/2011: 8-14.
  2. Milewska-Bobula B., Lipka B., Radziszewska-Konopka M., Sielska-Badurek E., Niepokój K., Wertheim-Tyssarowska K., Mueller-Malesińska M., de Ines M., Lechowicz U., Zielińska E., Paprota A., Gajewska J. Analiza przyczyn niedosłuchu oraz zastosowanego leczenia u dzieci w materiale Kliniki Niemowlęcej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przegląd Lekarski, 2011; 68/1: 54-58.
  3. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Senderski A., Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Standardy Medyczne, 2011; 8: 100-109.
  4. Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7-latków w Polsce wschodniej/The prevalence of tinnitus in 7 year old children in the eastern of Poland. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65:2: 106-109.
  5. Mrugalska-Handke K., Stefaniak A., Adam Piłka, Kochanek K. Porównanie progów i latencji fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu dla stymulacji powietrznej i kostnej u dzieci z prawidłowym słuchem. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10, 2: 80-93.
  6. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Naumczyk P., Bogorodzki P., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Wykorzystanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów korowych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65/3/171-183.
  7. Raj-Koziak D., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H., Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu/Tinnitus in children with normal results of hearing screening test. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2011; 10(4): 171-175.
  8. Kwacz M., Wysocki J., Mrówka M. System pomiarowy do badań eksperymentalnych mechaniki ucha środkowego. Pomiary Automatyka Kontrola, 2011; 1: 25-29.
  9. Kwacz M., Wysocki J., Mrówka M. Pomiary drgań błony okienka okrągłego metodą laserowej wibrometrii Dopplerowskiej. Pomiary Automatyka Kontrola, 2011; 5: 471-478.
  10. Kubiczek – Jagielska M., Tacikowska G. Manewr repozycyjny Epley’a:teoria i praktyka . Vertigoprofil, 2011; 10-15.
  11. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Jakość głosu u pacjentów po zastosowaniu metody iniekcji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2011; 65 (6): 436-44.
  12. Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H., Piłka A., Zaburzenia artykulacji u dzieci ze współistniejącymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego-efekty terapii słuchowej. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2011; 5(IX-X), 65: 339-344.
  13. Józefowicz-Korczyńska M., Starska K., Miaśkiewicz B., Objawy oczne i oczodołowe po urazach nosa i zatok przynosowych. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2011; 10, 4: 158-163.
  14. Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H., Zastosowanie systemu automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, 2011; vol. 17 (2011): 308-312.

2010

  1. Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A., Skarżyński H., Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego. Otolaryngologia Polska/The Polish Of Otolaryngology, 2010; 64 (zeszyt 3): 171-176.
  2. Kobosko J., Doświadczanie siebie jako osoby głuchej – badania nad młodzieżą głuchą i jej słyszącymi matkami z perspektywy interpersonalnej. Człowiek-Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 2010; 11 (1): 101-122.
  3. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: osoby ze słuchem prawidłowym.. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9(2): 76-81.
  4. Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H., Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2010; 9/4: 187-194.
  5. Kobosko J., Sprawozdanie: Międzynarodowy Kongres Edukacji Głuchych „Partnerzy w edukacji” – ICED, Vancouver, 18-22 lipca 2010. Człowiek-Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 2010; 2(12): 115-118.
  6. Wolak T., Milner R., Piątkowska-Janko E., Senderski A., Ganc M., Olejarczyk E., Sobieszek A., Korelacja pomiędzy obrazem fMRI i wzorem zapisu EEG w teście reakcji zatrzymania. Przegląd Lekarski, 2010; 2010/67/9: 813.
  7. Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Ganc M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H., Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne. Przegląd Lekarski, 2010; 2010/67/9: 796.
  8. Magda Piełuć, Małgorzata Fludra Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym. Psychologia Rozwojowa, 2010; 15:

2009

  1. Kobosko J., Relacja matka – dziecko a zaburzenia rozwoju językowego u młodzieży głuchej. Przegląd Psychologiczny, 2009; 52 (3): 327-342.
  2. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H., Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2009; LXIII/I: 49-52.
  3. Ratyńska J., Ocena przydatności klinicznej cyfrowego korektora mowy u pacjentów jąkających się. Otolaryngologia Polska/ The Polish Of Otolaryngology, 2009; 63 (1): 73-75.
  4. Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Zapobieganie zaburzeniom słuchu u dzieci i młodzieży. Pediatria po dyplomie, 2009; 13/2: 101-109.
  5. Wysocki J., Krasucki K.P., Szałwiński M., Powała J., Jędrych E., Kotlarski M., Aspekty kliniczne morfologii więzadła krążkowo-młoteczkowego. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2009; 8 (2): 66-71.
  6. Kobosko J., Sprawozdanie z konferencji „Special Interest Groups” ESMHD, Rzym, kwiecień 2009. Człowiek-Niepełnosprawność- Społeczeństwo, 2009; 2(10) 2009: 121-124.
  7. Bartnik G., Hawley M., Rogowski M., Raj-Koziak D., Fabijanska A., Formby C., Otoemisja produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka oraz funkcja wejścia/wyjścia u prawidłowo słyszących pacjentów z szumem usznym i/lub nadwrażliwością słuchową. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2009; 63 (2): 171-181.

2008

  1. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H., Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci. Nowa Pediatria, 2008; 12(1): 8-12.
  2. Kobosko J., Tożsamość macierzyńska matki a głuchota dziecka. Studia Psychologiczne, 2008; 46 (4): 35-50.
  3. Borawska B., Opracowanie procedury terapii szumów usznych u dzieci. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2008; 3: 33-34.
  4. Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., FabijańskaA., Borawska B., Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia / Tinnitus in young patients up to 35 years old . Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2008; 62 (4): 476-479.
  5. Szkiełkowska A., Skarzyński H., Piotrowska A., Lorens A., Szuchnik J., Kompleksowe postępowanie u dzieci po wszczepach implantów ślimakowych. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2008; VII: 77-84.
  6. Szkiełkowska A., Miaśkiwicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H., Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinke leczonych operacyjnie z użyciem lasera CO2. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2008; 62(1): 82-87.
  7. Szkiełkowska A., Mularzuk M., Skoczylas A., Włodarczyk E., Standard postępowania logopedycznego w przypadkach osób z zaburzeniami głosu. Biuletyn Logopedyczny, 2008; I:
  8. Tacikowska G., Demonstracja przypadków otoneurologicznych. Polski Przegląd Neurologiczny, 2008; 4, Supl. A: 31-32.
  9. Skarżyński H., Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku / Application of the middle ear implant in case of high frequency hearing loss–case study. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2008; 62 (5): 606-612.
  10. Borawska B., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A., Tinnitus in 12-years old children In Warsaw. Nowiny Lekarskie, 2008; Supl. I: 14.
  11. Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Mularzuk M. Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu. Logopedia, 2008; 37: 243-254.
  12. Małkowska-Niedzielska J., Kochanek K., Skarżyński H., Podstawy badania ABR u psów i kotów. Weterynaria w Praktyce, 2008; 6: 17-19.

2007

  1. Wysocki J., Skarżyński H., Krasucki K., Topographical anatomy of middle and inner ear of rabbit. Medycyna Weterynaryjna, 2007; vol. 63 (6), 625-752: 731-735.
  2. Furmanek M., Piotrowska A., Skarżyński H., Bogusławska-Walecka R., Walecki J., Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego oraz przydatność metody w klinicznej kwalifikacji do wszczepienia CI. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2007; LXI: 585-90.
  3. Konopka W., Straszyński P., Jędrzejczak W., Olszewski J., Ocena wpływu hałasu silników odrzutowych na TEOAE u techników obsługi samolotów. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2007; 5: 868-871.
  4. Wysocki J., Żywczyk Ł., Czynniki wpływające na sukces terapeutyczny i satysfakcję pacjenta po operacjach tympanoplastycznych. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, 2007; 6: 124-128.
  5. Czyżewski A., Kostek B., Klejsa J., Skarżyński H., Metoda diagnostyki i leczenia szumów usznych z zastosowaniem linearyzacji ultradźwiękowej Tinnitus Diagnosis and Therapy Method, Employing Ultrasound Dithering . Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2007; 61.
  6. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Standardy postępowania diagnostyczno- terapeutycznego w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci. Pediatria po dyplomie, 2007; 9.

2006

  1. Krasucki K.P., Skarżyńska B., Skarżyński P.H., Assessment of Accuitomo 3D computer tomography for the otosurgery purpose. Audiofonologia, 2006; 28: 115-117.
  2. Nitek S., Wysocki J., Ocena położenia otworów sitowych w oczodołach wykonana na czaszkach ze średniowiecznych wykopalisk. Czasopismo Stomatologiczne, 2006; LIX,11: 823-827.
  3. Wysocki J., Nitek S., Odmiany anatomiczne struktur kostnych oczodołów – badania czaszek ludzkich ze średniowiecznych cmentarzysk. Czasopismo Stomatologiczne, 2006; 59: 891-897.
  4. Lorens A., Wąsowski A., Piotrowska A., Walkowiak A., Skarżyński H., Zależność pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego a poziomem komfortowego słyszenia MCL zmierzonego w oparciu o wybrane metody psychoakustyczne . Audiofonologia, 2006; XXVIII: 55-59.
  5. Skarżyński H., Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci: niekończąca się historia. Pediatria po dyplomie, 2006; X-2006.
  6. Skarżyński H., Rudowski P., Kochanek K., Kochanowicz P., Zastosowanie metody e-learningu w kształceniu ustawicznym lekarzy otolaryngologów, audiologów i foniatrów w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2006; 1: 14-15.
  7. Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci w otolaryngologii. Pediatria po dyplomie, 2006; 68(4): 425-431
  8. 10. Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H., Ocena różnicy pomiędzy progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym u pacjentów normalnie słyszących . Audiofonologia, 2006; 28: 15-20.
  9. Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Pankowska A., Skarżyński H., Obserwacja zmian w rozwoju emocjonalnym dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego. Audiofonologia, 2006; 29: 123-126.
  10. Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Walidacja list artykulacyjnych wg Pruszewicza dla oceny zrozumiałości mowy w szumie. Audiofonologia, 2006; XXVIII: 71-72.
  11. Bartnik G., Współczesne podejście do zjawiska szumu usznego The current approach to tinnitus management . Audiofonologia, 2006; 28: 1-6.
  12. Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ratyńska J., Chrypka a alergia u dzieci. Alergoprofil, 2006; Vol.2, Nr 3: 34-37.
  13. Szkiełkowska A., Markowska R., Dysfunkcja trąbek słuchowych u dzieci z alergią. Alergoprofil, 2006; Vol.2, Nr.4: 12-15.
  14. Kobosko J., Specyfika regulacji afektywnej u słyszących matek i młodzieży głuchej – czy istnieje?. Audiofonologia, 2006; 28: 85-93.
  15. Skarżyński H., Porowski M., Stapedotomia jako metoda z wyboru. Audiofonologia, 2006; 28: 101-103.
  16. Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Szymańska E., Studium przypadku pacjenta z obniżoną tolerancją na dźwięki i współistniejącym szumem usznym oraz niedosłuchem. Audiofonologia, 2006; 28: 7-10.
  17. Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Kostek B., Czyżewski A., Telemetria Odpowiedzi Neuronalnych (Neural Response Telemetry, NRT) jako metoda wspomagająca dobór parametrów stymulacji przez implant ślimakowy. Audiofonologia, 2006; 28: 51-53.
  18. Jędrzejczak W W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H., Analiza i detekcja słuchowych potencjałów stanu ustalonego z zastosowaniem metod czasowo-częstosciowych. Audiofonologia, 2006; 28: 27-30.
  19. Wysocki J., Chrzęstowski W., Szymański I., Orszulak P., Analiza symptomatologii i chorób towarzyszących zaburzeniom równowagi w aspekcie epidemiologicznym. Audiofonologia, 2006; 28: 105-113.
  20. Wysocka-Mincewicz M., Trippenbach-Dulska H., Kochanek K., Mueller-Malesińska M., Zakrzewska-Pniewska B., Pankowska E., Czynniki ryzyka zaburzeń we wzrokowych i słuchowych potencjałach wywołanych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Audiofonologia, 2006; 28: 61-65.
  21. Jędrzejczak W.W., Blinowska K.J., Konopka W., Latencja składowych emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem. Audiofonologia, 2006; 28: 47-49.
  22. Fabijańska A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Borawska B., Kapiesz L., Najczęstsze błędy popełniane w leczeniu szumów usznych metodą Tinnitus Retraining Therapy. Audiofonologia, 2006; 28: 11-13.
  23. Kobosko J., Obraz młodzieży głuchej ze słyszących rodzin o wysokich kompetencjach w polskim języku fonicznym lub/ i migowym (część I). Audiofonologia, 2006; 28: 95-99.
  24. Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H., Wpływ ubytku ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część I – ubytek jednostronny. Audiofonologia, 2006; 28: 31-36.
  25. Orkan-Łęcka E., Kochanek K., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H., Wpływ ubytku ślimakowego słuchu na wartość różnicy międzyusznej latencji fali V IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część II – ubytek obustronny. Audiofonologia, 2006; 29: 37-40.
  26. Krasucki K.P., Skarżyńska B., Skarżyński P.H., Zastosowanie tomografu komputerowego Accuitomo 3D w ocenie wybranych struktur kości skroniowej dla potrzeb otochirurgii.. Audiofonologia, 2006; 28: 115-117.
  27. Kochanek K., Żera J., Piłka A., Młynski R., Ocena skuteczności ochrony słuchu przez nauszniki przeciwhałasowe metodą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR). Audiofonologia, 2006; 28: 41-4.
  28. Borawska B., Piotrowska A., Mueller – Malesińska M., Skarżyński H., Przyczyny jednostronnego głębokiego niedosłuchu odbiorczego u dzieci. Audiofonologia, 2006; 28: 67- 69.
  29. Piłka A., Śliwa L., Charkiewicz A., Olszewski Ł., Kochanek K., Rejestracja słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego (ASSR) w polu swobodnym u pacjentów korzystających z aparatów słuchowych. Audiofonologia, 2006; 28: 21-25.
  30. Wysocki J., Anatomia topograficzna ucha środkowego i wewnętrznego kota. Medycyna Weterynaryjna, 2006; 62(4): 432-436.
  31. Wysocki J., Anatomia topograficzna ucha środkowego i wewnętrznego psa. Medycyna Weterynaryjna, 2006; 62(3): 318-322.
  32. Markowska R Szkiełkowska A., Choroby współistniejące z zaburzeniami głosu u osób zawodowo posługujących się głosem. Otolaryngologia Polska / The Polish Of Otolaryngology, 2006; 5(1): 31-35.
  33. Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Baczyńska-Świerczyńska S., Trudności terapeutyczne w dysfonii spastycznej-opis przypadku. Polski Merkuriusz Lekarski, 2006; XX, Nr 119: 557-559.
  34. Kulikowska-Matłosz J., Schreiber-Zamora J., Kociszewska-Najman B., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Niedorozwój małżowin usznych z atrezją przewodów słuchowych zewnętrznych, mały czy wielki problem?. Standardy Medyczne, 2006; 8: 26.
  35. Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Waligóra J., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R., Nowa metoda diagnostyki molekularnej niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie. Audiofonologia, 2006; XVII: 63-66.