Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wysokospecjalistycznych usług medycznych

Projekt  jest dofinansowany ze środków budżetu państwa z części 46 Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.  „Modernizacja i adaptacja Światowego Centrum Słuchu dla celów realizacji nowych wysokospecjalistycznych usług medycznych”.

Dofinansowanie: 10 078 566,00 (słownie złotych: dziesięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100 )

Całkowita wartość: 10 230 630,00 (słownie złotych: dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100)

Projekt zakłada:

Modernizację Oddziału Kliniki Audiologii i Foniatrii, części Oddziału Kliniki Otorynolaryngochirurgii z wydzieleniem stanowisk nadzoru poznieczuleniowego. Modernizacja gabinetów konsultacyjnych i utworzenie dodatkowego zaplecza zabiegowego w Poradni Otolaryngologicznej oraz zakup sprzętu i infrastruktury okołozabiegowej.