20120215_konferencja_szok1b

Prof. Henryk Skarżyński - konferencja Instytutu