Rejestracja

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa

Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Rejestracja

Konsultacje ambulatoryjne (dotyczy tylko Skierowania do Poradni nie do Szpitala):
Terminy konsultacji ambulatoryjnych pacjentów w Przychodniach Specjalistycznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu znajdujących się zarówno w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, jak i w Warszawie przy ul. M. Mochnackiego 10 ustalane są: osobiście (pacjenci wymagający tłumacza języka migowego proszeni są o przekazanie takiej informacji) w rejestracji, telefonicznie, listownie, pod adresem mailowym rejestracja@ifps.org.pl lub przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.ifps.org.pl.

Czas oczekiwania na odpowiedź – bez zbędnej zwłoki

Szanowni Pacjenci,
zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi (Dz. U .2008.nr 164.poz.1027 z późn. zm.)
Art. 20. „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.Oryginał skierowania możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:

Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

Z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):
„Rejestracja – skierowanie” lub
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie” lub
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Pacjent zgłaszający się na pierwszorazową konsultację ambulatoryjną do Instytutu powinien posiadać:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub specjalisty posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia)
  • wyniki badań, konsultacji z przebiegu wcześniejszego leczenia

Zasady korzystania z systemu pobierania biletów do Rejestracji Pacjentów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach:
http://whc.ifps.org.pl/2015/10/zasady-korzystania-z-systemu-pobierania-biletow-do-rejestracji-pacjentow-w-swiatowym-centrum-sluchu-w-kajetanach/

Rejestracja pacjentów do Poradni (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach):
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 01
tel.: 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl
Rejestracja pacjentów (siedziba IFPS na Mochnackiego 10 w Warszawie):
(od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00)
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl

Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego
– Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

tel.: 22 356 03 48
e-mail: ncob@ifps.org.pl

Hospitalizacje
Terminy hospitalizacji w klinikach Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ustalane są przez Sekretariat Medyczny Kliniki Audiologii i Foniatrii (hospitalizacje zachowawcze) oraz Zespół Planowania Zabiegów Kliniki Otorynolaryngochirurgii (hospitalizacje zabiegowe) zgodnie z zapisami ustawowymi i rozporządzaniami prezesa NFZ. Skierowania na hospitalizacje pacjentów mogą być przekazane osobiście w rejestracji (kopia), listownie lub drogą mailową (skan).

Czas oczekiwania na odpowiedź – bez zbędnej zwłoki

Uwaga !!!

  1. Zespół Rejestracji ustala jedynie terminy wizyt ambulatoryjnych oraz ich ewentualne zmiany.
  2. Zespoły: Sekretariatu Medycznego Kliniki Audiologii i Foniatrii oraz Planowania Zabiegów ustalają terminy hospitalizacji oraz ich ewentualne zmiany.
  3. Zespoły te nie udzielają odpowiedzi i informacji na pytania niezwiązane z zaplanowaniem wizyt i hospitalizacji (dot. np. wyników badań, kwalifikacji i przeciwwskazań do zabiegów).
  4. W przypadku podania przez pacjenta błędnego adresu e-milowego, lub numeru telefonu kontaktowego nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie odpowiedzi.

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Zespół Planowania Zabiegów – hospitalizacje
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 87
e-mail: termin@ifps.org.pl

Klinika Audiologii i Foniatrii

Hospitalizacje zachowawcze
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00)
tel. 22 311 81 71
Sekretariat: tel. 22 356 03 51
e-mail: hospitalizacje.af@ifps.org.pl

Informacje w sprawach innych niż termin hospitalizacji:

Sekretariat Medyczny
tel.: 22 356 04 22
fax: 22 356 03 41
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej
Sekretariat
tel.: 22 356 03 34
Klinika Rehabilitacji
Sekretariat
tel.: 22 311 81 91

Uwaga!!!

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy nie ma podpisanej umowy z NFZ na funkcjonowanie Izby Przyjęć, nie ma też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konsultacji lekarskich w przypadkach nagłych udziela lekarz dyżurny Kliniki Otorynolaryngologii lub Kliniki Audiologii i Foniatrii.

Telefon dyżurny (po godz. 18.00): 22 356 03 05

Filie Instytutu

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji

ul. Westerplatte 3
84–360 Łeba

tel.:/fax: 59 866 12 92
e-mail: biuro.leba@ifps.org.pl

Przychodnia Konsultacyjna – Radom

Szanowni Państwo,
Informujemy, że obecnie pełny zakres świadczeń opieki zdrowotnej realizowany przez Przychodnię Specjalistyczną IFPS kontynuuje Radomskie Centrum Słuchu i Mowy N.Z.O.Z. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 48 679 18 40.