Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Rejestracja

Informujemy, że aktualnie w całej Polsce od dnia 08.01.2021 roku jedyną formą skierowania na leczenie; konsultacje, hospitalizacje, badania diagnostyczny (TK,MR, ECHO, Endoskopia p. pokarmowego i inne) jest e-skierowanie.

Wystawione przez lekarza e-skierowanie zapisywane jest w ogólnopolskim systemie informatycznym P 1. Na takim skierowaniu nie ma wskazanego miejsca udzielenia świadczenia medycznego. Jeżeli pacjent chce mieć następne konsultacje w Instytucie może to zgłosić lekarzowi, który taki termin ustali w systemie Eskulap lub musi zgłosić się do Rejestracji Poradni i umówić następny termin (podając swój Pesel i pokazując wydruk z numerem skierowania).

Aby pacjent został zapisany na hospitalizację do Kliniki Audiologii i Foniatrii, Otorynolaryngochirurgii lub Rehabilitacji pacjent zostawia wydruk skierowania w gabinecie lekarskim a w następnych dniach Zespoły Sekretariatów Klinik/Planowania Hospitalizacji na podstawie tych wydruków kontaktują się z państwem i ustalają termin hospitalizacji.

Pacjent może również w okresie późniejszym skontaktować się telefonicznie, mailowo z Rejestracją, Sekretariatami Klinik w tym celu podając swój numer Pesel i numer skierowania.

Proszę pamiętać, że samo wystawienie e-skierowania nie jest jednoznaczne z zapisem na świadczenie medycznej w Instytucie.

Prosimy przypominać lekarzom wystawiającym aktualnie skierowania o takim obowiązku ponieważ, w wersji papierowej nie będą przyjmowane, poza przypadkami centralnej awarii komputerów NFZ. Osoby, które miały wystawione skierowanie w formie papierowej przed tym terminem i zapisały się telefonicznie, mailowo, listownie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. powinny dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Pacjenci wymagający tłumacza języka migowego proszeni są o przekazanie takiej informacji w rejestracji, telefonicznie, listownie lub pod adresem mailowym rejestracja@ifps.org.pl formularza rejestracyjnego na stronie https://rejestracja.ifps.org.pl/.

Do Poradni Otorynolaryngologicznej (Kajetany) oraz Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej (Kajetany) możliwe jest również zarejestrowanie za pomocą systemu e-rejestracja https://erejestracja.ifps.org.pl/.

Szanowni Pacjenci,
Oryginał skierowania wystawionego przed 8.01.2021 roku możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres:

Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

Z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):

„Rejestracja ambulatorium – skierowanie” lub
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie” lub
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania lub nowego e-skierowania w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Pacjent zgłaszający się na pierwszorazową konsultację ambulatoryjną do Instytutu powinien posiadać:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinnego lub specjalisty posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia)
 • wyniki badań, konsultacji z przebiegu wcześniejszego leczenia

Zasady korzystania z systemu pobierania biletów do Rejestracji Pacjentów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach:
https://whc.ifps.org.pl/2015/10/zasady-korzystania-z-systemu-pobierania-biletow-do-rejestracji-pacjentow-w-swiatowym-centrum-sluchu-w-kajetanach/

Rejestracja pacjentów do Poradni (Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach):
Od 26.06.2023 rejestracja telefoniczna będzie czynna w godz. 8:00-18:00 (od poniedziałku do piątku)
tel.: 22 356 03 01
tel.: 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl
Rejestracja pacjentów (siedziba IFPS ul. Mochnackiego 10 w Warszawie):
(od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00)
tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl 
Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego
– Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej

tel.: 22 356 03 48
e-mail: ncob@ifps.org.pl
 

Hospitalizacje
Terminy hospitalizacji w klinikach Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ustalane są przez Sekretariat Medyczny Kliniki Audiologii i Foniatrii (hospitalizacje zachowawcze) oraz Zespół Planowania Zabiegów Kliniki Otorynolaryngochirurgii (hospitalizacje zabiegowe) zgodnie z zapisami ustawowymi i rozporządzaniami prezesa NFZ. Skierowania na hospitalizacje pacjentów mogą być przekazane osobiście w rejestracji (kopia), listownie lub drogą mailową (skan).

Czas oczekiwania na odpowiedź – bez zbędnej zwłoki.

Uwaga !!!

 1. Zespół Rejestracji ustala jedynie terminy wizyt ambulatoryjnych oraz ich ewentualne zmiany.
 2. Zespoły: Sekretariatu Medycznego Kliniki Audiologii i Foniatrii oraz Planowania Zabiegów ustalają terminy hospitalizacji oraz ich ewentualne zmiany.
 3. Zespoły te nie udzielają odpowiedzi i informacji na pytania niezwiązane z zaplanowaniem wizyt i hospitalizacji (dot. np. wyników badań, kwalifikacji i przeciwwskazań do zabiegów).
 4. W przypadku podania przez pacjenta błędnego adresu e-milowego, lub numeru telefonu kontaktowego nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie odpowiedzi.

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Zespół Planowania Zabiegów – hospitalizacje
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 18.00)
tel.: 22 356 03 87
e-mail: termin@ifps.org.pl

Klinika Audiologii i Foniatrii

Hospitalizacje zachowawcze
(od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00)
tel. 22 311 81 71
Sekretariat: tel. 22 356 03 51
e-mail: hospitalizacje.af@ifps.org.pl

 

Szczególne uprawnienia pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej

NFZ informuje, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1510 ze zm.) niektórzy pacjenci  mają prawo szczególne  –  prawo do świadczeń zdrowotnych  poza kolejnością. Taka osoba ma  pierwszeństwo przed pacjentami nieuprzywilejowanymi.

 1. Głównie świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i świadczenia szpitalne powinny udzielane być w dniu zgłoszenia.
 2. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 3. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej  mają:

 • zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, (zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę i dokument tożsamości)
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej 

Dodatkowym uprawnieniem dla pewnych grup osób  jest  prawo do świadczeń zdrowotnych bez skierowania na leczenie.

Skierowanie do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych nie jest wymagane od:
(na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12, 13,14) dla:

 • inwalidów wojennych i wojskowych
 • osób represjonowanych
 • kombatantów
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • dla świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
 • dla świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dla pacjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:     konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • dla osób deportowanych do pracy przymusowej.

Dyrekcja IFPS

Informacje w sprawach innych niż termin hospitalizacji:

 
Sekretariat Medyczny
tel.: 22 356 04 22
(pon.-pt. do godz. 16.00)
tel : 22 3564120 Lekarz dyżurny
(po 16.00 oraz w dni wolne)

mail: lekarz.dyzurny@ifps.org.pl 
fax: 22 356 03 41
Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej
Sekretariat
tel.: 22 356 03 34
Klinika Rehabilitacji
Sekretariat
tel.: 22 311 81 91
 

Uwaga!!!

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy nie ma podpisanej umowy z NFZ na funkcjonowanie Izby Przyjęć, nie ma też Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konsultacji lekarskich w przypadkach nagłych udziela lekarz dyżurny Kliniki Otorynolaryngologii lub Kliniki Audiologii i Foniatrii.

Telefon dyżurny (po godz. 18.00): 22 356 03 05

Filia Instytutu

Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji

ul. Westerplatte 3
84–360 Łeba

tel.:/fax: 59 866 12 92
e-mail: biuro.leba@ifps.org.pl

Inne przydatne numery, adresy email

Diagnostyka audiologiczna (hospitalizacja) dzieci do 10 r.ż. w kierunku zastosowania wszczepialnych protez słuchowych (implantów słuchowych) od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)
tel. 22 276 95 44
e-mail: diagnostyka.implant@ifps.org.pl

Diagnostyka audiologiczna (hospitalizacja) pacjentów powyżej 10 r.ż. w kierunku zastosowania wszczepialnych protez słuchowych (implantów słuchowych) od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)
tel. 22 311 81 91
e-mail: diagnostyka.implant@ifps.org.pl

Planowanie zabiegów wszczepienia implantów słuchowych
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)
tel. 22 276 95 38
e-mail: operacje.implant@ifps.org.pl