Dokumenty, drukiSkierowania na leczenie

Podstawą udzielenia planowej, ambulatoryjnej konsultacji  jest posiadanie i przedstawienie podczas rejestracji skierowania do jednej z Poradni Specjalistycznych: Audiologiczno-Foniatrycznej, Otolaryngologicznej, Logopedycznej, Rehabilitacji, Genetycznej.

Podstawą przyjęcia na do Szpitala na hospitalizację jest posiadanie Skierowania do Szpitala na oddział: Otolaryngologiczny/Laryngologiczny  lub Audiologiczno-Foniatryczny. 

Skierowanie powinno zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia skierowania
 • pieczęć (czytelna) jednostki kierującej zawierająca m.in.; numer Umowy z NFZ i numer Regon jednostki kierującej.
 • numer oddziału NFZ
 • nazwę Poradni/Oddziału ,na który jest kierowany pacjent
 • rodzaj porady (konsultacja/objęcie stałym leczeniem)
 • imię, nazwisko i PESEL chorego
 • adres pacjenta
 • rozpoznanie choroby oraz jej kod ICD 10
 • pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

druk skierowania do poradni (plik PDF)
druk skierowania do szpitala (plik PDF)
rejestracja internetowa

Brak jednej z danych na skierowaniu możne spowodować odmowę realizacji planowanej konsultacji specjalistycznej.

Akty prawne

„Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -(w tym przypadku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu) udziela Świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie, przepisach odrębnych lub w umowie cywilno-prawnej”
(art.6 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 z późniejszy zmianami).

„Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.”
(art.57 p.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami).

„Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane Świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Świadczeniobiorca….”
(art.61 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami).

„Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne”
(art.58 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami).

 

Dowód Ubezpieczenia

Pracownik Rejestracji weryfikuje prawo pacjenta do skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych korzystając z elektronicznego systemu weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ. W celu weryfikacji pacjent powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL, np.: dowód osobisty.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia, należny okazać legitymację szkolną lub podać numer PESEL. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, w Rejestracji należy podać PESEL matki.

Logo eWuś podlinkowane do strony eWuś

 

Więcej informacji i na stronie: http://www.ewus.csioz.gov.pl/

Dowodem ubezpieczenia jest także:

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: 

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

W przypadku emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

W przypadku osób bezrobotnych:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

W przypadku członków rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

W przypadku osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

Obywatel państwa członkowskiego EEA  jest uprawniony do bezpłatnej opieki zdrowotnej w IFPS  jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w Polsce,
 • nabył własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ,
 • jest posiadaczem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),( jedynie  w przypadkach nagłych )
 • został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ np.: przez swojego polskiego małżonka,
 • dysponuje poświadczeniem rejestracji w OW NFZ formularza E 106 , E 109 E 121,
 • posiada wykupioną  komercyjną polisę ubezpieczeniową uprawniającą do świadczeń zgodnie z ogólnymi warunkami umów dołączonymi do polisy.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w instytucji ubezpieczającej właściwej dla swojego kraju. W Polsce EKUZ jest honorowana, ale zapewnia  tylko te  świadczenia medyczne , które są wynikiem nagłego zachorowania lub stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia  pacjenta .

Zakres i sposób dostępu do świadczeń określa także tzw. Umowa dwustronna. Warto przed wyjazdem do Polski sprawdzić, czy kraj z którego cudzoziemiec pochodzi  taką umowę z Polską podpisał.

Jeżeli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, każdy cudzoziemiec ma prawo skorzystać z opieki medycznej na zasadach komercyjnych, na podstawie obowiązującego cennika.

W przypadku osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.