Dokumenty, druki


TRIAGE – Oświadczenie i Regulamin

W szpitalu i poradniach Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (dalej ŚCS IFPS) w Kajetanach, Poradni Specjalistycznej przy ul. Mochnackiego 10 od dnia 01.04.2020 wprowadzona zostaje procedura TRIAGU. Procedura ta polega na kontroli wybranych parametrów stanu zdrowia oraz zebraniu tzw. wywiadu epidemicznego na podstawie wypełnionego specjalnego „Oświadczenia” przez pacjentów jeszcze przed przyjęciem ich na leczenie. Ma to na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażenia innych pacjentów i personelu szpitala przez pacjenta mającego kontakt z osobą zakażoną lub mającą obowiązek przebywania na kwarantannie. Warunkiem przyjęcia pacjenta na leczenie stacjonarne jest zapoznanie się przez niego, a w przypadku dzieci przez rodzica lub opiekuna z regulaminem pobytu i zasadami leczenia w ŚCS IFPS. Istotne ograniczenia wynikają z literalnego przestrzegania wymienionych we wstępie zaleceń oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla naszych pacjentów i całego personelu Instytutu.

W związku z powyższym Dyrekcja Instytutu, na podstawie zaleceń Komitetu Zakażeń Szpitalnych wprowadziła zasady organizacji przyjęć i leczenia pacjentów w okresie Pandemii zawarte w odrębnym Regulaminie, który wymaga podpisu pacjenta.

Załączniki:

Oświadczenie:

Regulaminy:

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń, tak aby było możliwe udzielenie każdemu z Państwa fachowej i bezpiecznej pomocy medycznej oraz zminimalizowanie zagrożeń dla innych pacjentów i personelu.

Komitet Zakażeń Szpitalnych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Kajetany 3.11.2021 r.


 
Skierowania na leczenie

Podstawą udzielenia planowej, ambulatoryjnej konsultacji  jest posiadanie i przedstawienie podczas rejestracji skierowania do jednej z Poradni Specjalistycznych: Audiologiczno-Foniatrycznej, Otolaryngologicznej, Logopedycznej, Rehabilitacji, Genetycznej.

Podstawą przyjęcia na do Szpitala na hospitalizację jest posiadanie Skierowania do Szpitala na oddział: Otolaryngologiczny/Laryngologiczny  lub Audiologiczno-Foniatryczny. 

Skierowanie powinno zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia skierowania
 • pieczęć (czytelna) jednostki kierującej zawierająca m.in.; numer Umowy z NFZ i numer Regon jednostki kierującej.
 • numer oddziału NFZ
 • nazwę Poradni/Oddziału ,na który jest kierowany pacjent
 • rodzaj porady (konsultacja/objęcie stałym leczeniem)
 • imię, nazwisko i PESEL chorego
 • adres pacjenta
 • rozpoznanie choroby oraz jej kod ICD 10
 • pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu

druk skierowania do poradni (plik PDF)
druk skierowania do szpitala (plik PDF)
rejestracja internetowa

Brak jednej z danych na skierowaniu możne spowodować odmowę realizacji planowanej konsultacji specjalistycznej.

Akty prawne

„Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -(w tym przypadku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu) udziela Świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie, przepisach odrębnych lub w umowie cywilno-prawnej”
(art.6 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 z późniejszy zmianami).

„Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.”
(art.57 p.1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami).

„Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane Świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Świadczeniobiorca….”
(art.61 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami).

„Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne”
(art.58 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami).

 

Dowód Ubezpieczenia

Pracownik Rejestracji weryfikuje prawo pacjenta do skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych korzystając z elektronicznego systemu weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ. W celu weryfikacji pacjent powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL, np.: dowód osobisty.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia, należny okazać legitymację szkolną lub podać numer PESEL. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, w Rejestracji należy podać PESEL matki.

Logo eWuś podlinkowane do strony eWuś

 

Więcej informacji i na stronie: http://www.ewus.csioz.gov.pl/

Dowodem ubezpieczenia jest także:

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: 

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

W przypadku emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

W przypadku osób bezrobotnych:

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie:

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

W przypadku członków rodziny osoby ubezpieczonej:

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

W przypadku osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

Obywatel państwa członkowskiego EEA  jest uprawniony do bezpłatnej opieki zdrowotnej w IFPS  jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w Polsce,
 • nabył własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ,
 • jest posiadaczem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),( jedynie  w przypadkach nagłych )
 • został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ np.: przez swojego polskiego małżonka,
 • dysponuje poświadczeniem rejestracji w OW NFZ formularza E 106 , E 109 E 121,
 • posiada wykupioną  komercyjną polisę ubezpieczeniową uprawniającą do świadczeń zgodnie z ogólnymi warunkami umów dołączonymi do polisy.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w instytucji ubezpieczającej właściwej dla swojego kraju. W Polsce EKUZ jest honorowana, ale zapewnia  tylko te  świadczenia medyczne , które są wynikiem nagłego zachorowania lub stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia  pacjenta .

Zakres i sposób dostępu do świadczeń określa także tzw. Umowa dwustronna. Warto przed wyjazdem do Polski sprawdzić, czy kraj z którego cudzoziemiec pochodzi  taką umowę z Polską podpisał.

Jeżeli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, każdy cudzoziemiec ma prawo skorzystać z opieki medycznej na zasadach komercyjnych, na podstawie obowiązującego cennika.

W przypadku osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.