Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Kontakt

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. M. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
NIP: 526-17-44-423, REGON: 011692096
CITI BANK HANDLOWY Nr konta: 20 1030 1508 0000 0008 0412 0009
Elektroniczna skrzynka podawcza: /InstytutSluchu/SkrytkaESP

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Szanowni Pacjenci,
zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi (Dz. U .2008.nr 164.poz.1027 z późn. zm.)
Art. 20. „Świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.Oryginał skierowania możecie państwo dostarczać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres: 

 

Światowe Centrum Słuchu
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

Kajetany, ul. Mokra 17
05-830 Nadarzyn

Z dopiskiem (w zależności od rodzaju skierowania):
„Rejestracja – skierowanie” lub
„Dział Planowania Zabiegów – skierowanie” lub
„Badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – skierowanie”

Brak oryginału skierowania w wyznaczonym terminie do Poradni specjalistycznej, na leczenie szpitalne oraz na badania Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej, skutkować będzie skreśleniem z listy oczekujących.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań

Dojazd do Światowego Centrum Słuchu

Informacje i rejestracja

tel.: 22 356 03 01, 22 356 03 03
e-mail: rejestracja@ifps.org.pl

Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – Rejestracja
tel.: 22 356 03 48

Terminy zabiegów

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00)
tel.: 22 356 03 87
fax: 22 356 03 86
e-mail: termin@ifps.org.pl

Sekretariat Dyrekcji

tel.: 22 356 03 66
fax: 22 356 03 67
e-mail: sekretariat@ifps.org.pl

Klinika Otorynolaryngochirurgii

Zespół Planowania Zabiegów – hospitalizacje
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 17.00
tel.: 22 356 03 87
e-mail: termin@ifps.org.pl

Informacje w sprawach innych niż termin hospitalizacji:
Sekretariat Medyczny
tel.: 22 356 04 22
fax: 22 356 03 41

Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej

pacjenci po wszczepieniu implantu słuchowego (implant ślimakowy , implant na przewodnictwo kostne oraz ucha środkowego)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 14.00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)

Sekretariat
tel: 22 356 03 34
implant@ifps.org.pl

Klinika Audiologii i Foniatrii

Hospitalizacje zachowawcze
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.00 – 16.00
tel. 22 311 81 71
Sekretariat: tel. 22 356 03 51
e-mail: hospitalizacje.af@ifps.org.pl

Klinika Rehabilitacji

Pacjenci objęci opieka logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną z powodu zaburzeń mowy i słuchu
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)

Sekretariat
tel.: 22 311 81 91
e-mail: rehabilitacja@ifps.org.pl 

Inne przydatne numery, adresy email

Diagnostyka audiologiczna (hospitalizacja) dzieci do 10 r.ż. w kierunku zastosowania wszczepialnych protez słuchowych (implantów słuchowych)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)
tel. 22 276 95 44
e-mail: diagnostyka.implant@ifps.org.pl

Diagnostyka audiologiczna (hospitalizacja) pacjentów powyżej 10 r.ż. w kierunku zastosowania wszczepialnych protez słuchowych (implantów słuchowych)
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)
tel. 22 311 81 91
e-mail: diagnostyka.implant@ifps.org.pl

Planowanie zabiegów wszczepienia implantów słuchowych
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-14:00 (poza wyznaczonymi godzinami pracy prosimy o kontakt z rejestracją telefoniczną)
tel. 22 276 95 38
e-mail: operacje.implant@ifps.org.pl

Filie Instytutu

Międzynarodowe
Centrum Rehabilitacji

ul. Westerplatte 3, 84-360 Łeba
tel.:/fax: 59 866 12 92
e-mail: biuro.leba@ifps.org.pl