Misja

Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych.

Integralną częścią tego rozwoju jest stopień wykształcenia i wykorzystania naszych zmysłów słuchu, głosu, mowy oraz komunikacji językowej. Zatem innego niż dotychczas znaczenia nabiera wszelka działalność naukowa i medyczna na tym polu. Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w zakresie możliwości zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, jest efektem pracy grup specjalistów w wielu różnych dziedzinach nauki i medycyny takich jak: akustyka, inżynieria biomedyczna, cybernetyka, pedagogika, genetyka, audiologia, foniatria, otolaryngologia, rehabilitacja itd.

W ten rozwój wpisały się działania oraz wiele osiągnięć naszego zespołu, skupiającego specjalistów różnych dziedzin. Jednocześnie zespół ten prowadzi niezwykle ożywioną współpracę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Ta efektywna wymiana naukowa została zinstytucjonalizowana w postaci powołanych konsorcjów naukowych, zespołów i grup badawczych.

Wyzwaniem naukowym i medycznym było przeprowadzenie, przez prof. H. Skarżyńskiego, 16 lipca 1992 roku pierwszej w Polsce oraz w Europie środkowowschodniej operacji przywrócenia słuchu osobie całkowicie głuchej. To wydarzenie dało niezwykle mocny impuls do wdrożenia w Polsce kolejnych nowoczesnych technik, zastosowania nowych materiałów i programów. Dość szybko spowodowało to, że w tej specjalności został osiągnięty poziom reprezentowany przez najlepsze ośrodki międzynarodowe.

Stało się to dzięki m.in.:
a) ogromnemu zainteresowaniu społecznemu, co odzwierciedla skalę tego problemu;
b) podjęciu określonych działań organizacyjnych uruchomienie,przez prof. H. Skarżyńskiego w 1993 r., drugiego tego typu w Europie, Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”, a następnie na jego bazie w 1996 r. jednostki badawczo-rozwojowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu;
c) wprowadzonych  reform opieki medycznej i służby zdrowia, które nie zadowoliły w pełni wszystkich, ale to dzięki nimmożliwa była weryfikacja faktycznego zapotrzebowania na różne nowoczesne usługi medyczne oraz szansa na utworzenie w Instytucie nowych klinik i zespołów badawczych.

Dalszy rozwój i postęp, jaki można uzyskać, by na trwałe wpisać się we współczesne osiągnięcia nauki i medycyny światowej, zawsze  jest uzależniony od rozwoju zaplecza naukowo-badawczego, klinicznego, a zwłaszcza informatyki. Wszystkie te elementy zostały uwzględnione podczas budowy i organizacji – z inicjatywy i wg. projektu prof. H. Skarżyńskiego – nowej placówki medycznej, badawczej i wdrożeniowej powstałej na miarę XXI wieku. Było nią unikalne w  powszechnej opinii Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, zlokalizowane w Kajetanach k/Nadarzyna pod Warszawą.

Szczególna misja Centrum związana była z naszymi szansami i aspiracjami w zjednoczonej Europie. Już w pierwszym roku jego działalności wykonano w nim najwięcej operacji poprawiających słych w skali światowej. Ponadto możliwe było uruchomienie  nowych programów, m.in.:

a) poszukiwania nowych powszechnych sposobów wczesnego wykrywania i wczesnej interwencji w przypadku zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi;
b) wdrożenia w Polsce nowych narzędzi i nowych metod diagnostyczno-terapeutycznych we współpracy z kilkoma centrami z Austrii, Australii, Belgii, Francji, Niemiec, Szwajcarii i USA;
c) upowszechnienia na arenie międzynarodowej naszych oryginalnych osiągnięć po raz pierwszy wdrożonych we współczesnej medycynie, dotyczących m.in. leczenia częściowej głuchoty.

Program kliniczny całego zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu obejmuje szeroką współpracę ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej, dotyczącą optymalizacji kosztów i efektów terapii w odniesieniu do takich problemów jak: głuchota i głęboki niedosłuch, zaburzenia mowy u jąkających się, zaburzenia głosu, szumy uszne, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, możliwości chirurgii rekonstrukcyjnej w leczeniu wad wrodzonych i nabytych ucha.

Niezwykle istotny ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia był przygotowany program dydaktyczny, obejmujący edukację specjalistów z wielu dziedzin, rodziców, rodziny i opiekunów zwłaszcza dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, osoby dorosłe z szumami usznymi i zaburzeniami równowagi. Nieosiągalna dotychczas efektywność w tym zakresie wiąże się z uruchomieniem na szeroką skalę nowych i tanich sposobów komunikowania się z zainteresowanymi za pośrednictwem internetu podczas:

a) stałego szkolenia na odległość w postaci wykładów, ćwiczeń na skalę powszechną oraz indywidualizowanych na zamówienie programów np. rehabilitacji domowej;
b) stałego komunikowania się z zainteresowanymi specjalistami podczas długofalowych programów szkolenia podyplomowego z udziałem najwybitniejszych autorytetów światowych w poszczególnych dziedzinach;
c) rozpowszechnienia stałych, otwartych oraz indywidualnych na zamówienie specjalistycznych konsultacji on-line dla pacjentów;
d) dalszym rozszerzeniem systemu telekonsultacji, dającym już dziś (podczas stosowania tej formy w skali mikro w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu) niebywałe efekty terapeutyczne i ekonomiczne zarówno dla służby zdrowia, jak i samych pacjentów;
e) stałego prezentowania nowych, sprawdzonych, ekonomicznie uzasadnionych standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, mającego ogromny wpływ na upowszechnienie wiedzy i kreowanie świadomych postaw prozdrowotnych;
f) upowszechniania osiągnięć Instytutu podczas pokazowych operacji zagranicą przeprowadzanych przez prof. H. Skarżyńskiego oraz Jego zespół podczas specjalnych kursów Window Approach Workshop  i pokazowych operacji w systemie ogólnoświatowym LION

Niebywałym osiągnięciem programu, przygotowanego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jest przystąpienie do stałej współpracy wielu wybitnych naukowców ze świata, którzy już dziś tworzą jego Radę Naukową, lecz co szczególnie ważne – będą prowadzić przez tygodnie lub miesiące wspólne badania, wdrożenia i obserwacje medyczne u nas w Polsce. To niepowtarzalna okazja do nowych odkryć, gdy korzystając z ogromnego materiału krajowego, skonfrontujemy go z doświadczeniem osób nadających rytm w realizacji unijnych programów naukowo-badawczych. To ogromna szansa na wyeksponowanie naszych umiejętności w zjednoczonej Europie, zwłaszcza w dziedzinie szeroko rozumianej rehabilitacji. W zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi osiągnęliśmy już bardzo wiele. Aby realne było pozyskanie unijnych środków finansowych oraz aby polska myśl naukowa została wypromowana za granicą zorganizowano m.in.:

a) przygotowanie  i podpisanie w Warszawie Europejskich Konsensusów Naukowych dotyczących wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu, mowy i wzroku;
b) upowszechnienie idei Instytutu w kraju w taki sposób, by nie tracić czasu na zbędne dyskusje czy warto?, czy my możemy?, czy nas na to stać, kiedy wokoło jest tak źle?, itd.;
c)  przy znacznym zaangażowaniu mediów powinna zostać rozwinięta historia powołania  Światowego Centrum Słuchu jako przykładu efektywnego organizowania programu nowoczesnej polskiej służby zdrowia oraz konkretnej transformacji.

Osiągnięcie tych zamierzeń jest  nie tylko dobrą prognozą dla naszego środowiska przed integracyjnym dalszym rozwojem, lecz co ważniejsze powinno być szansą na uwolnienie oddolnych inicjatyw społecznych w tym zakresie. Dziś dla wielu, którzy odwiedzali w ostatnich tygodniach urządzane Światowe Centrum Słuchu, niepojętym jest, że powstała placówka z tak kompleksowym programem działania oraz, że powstała ona poza tak zwanymi inwestycjami centralnymi, ze środków własnych przy stosunkowo niewielkiej dotacji ze środków unijnych.

Przedstawiony powyżej zarys informacji o tej unikalnej w skali światowej placówce nie jest na wyrost. Najlepsze narzędzia muszą trafić we właściwe ręce. Naszym programowym zwyczajem jest, że to, co chcemy zrobić, upowszechniamy wcześniej tak, by można było nasze działania osądzić w przyszłości. Tę otwartość należy odnieść do wielu naszych zamierzeń realizowanych dotychczas, zwłaszcza do tych, o których informowaliśmy wcześniej za pośrednictwem mediów np. na tydzień przed pierwszą w Polsce operacją wszczepienia implantu ślimakowego, przed pierwszą w Polsce (zarazem czwartym kraju świata) operacją wszczepienia implantu do pnia mózgu. Tak było kiedy to na żywo pokazaliśmy w internecie przeprowadzenie pierwszej w świecie operacji u osoby z częściową głuchotą czy operacji pierwszego w świecie wszczepienia dwustronnie implantów do pnia mózgu.

Przed 150 laty dwaj bracia Mayo w małej miejscowości Rochester w stanie Minnesota uruchomili mały szpitalik. Dziś Mayo Clinic to jeden z największych, najnowocześniejszych kompleksów medycznych świata, w którym znajduje zatrudnienie ponad 40 tysięcy lekarzy, pielęgniarek oraz wielu specjalistów z dziedzin pokrewnych opiece zdrowotnej. Dziś to miasto-szpital, które decyduje o kierunkach rozwoju różnych specjalności we współczesnej medycynie.

Czy Światowe Centrum Słuchu będzie Polskim Mayo to jest uwarunkowane wieloma okolicznościami, ale już przed wieloma laty na terenie Centrum, ówczesny szef otolaryngologii Mayo Clinic odsłonił swoją tablicę Przyjaciel po Wsze Czasy naszej idei i podejmowanych działań. Profesor Thomas McDonald powiedział nam wówczas m.in. „porównując Wasz i nasz start, stwierdzam że jesteście lepsi. Gdy oceniam Wasze dzisiejsze umiejętności i możliwości, jestem przekonany, że osiągniecie szczyty medycyny światowej. Przemawiają za tym Wasze dzisiejsze dokonania naukowe, a w tym miejscu może być tylko lepiej….” Tej klasy naukowiec, a zarazem fundator kilku tysięcy stypendiów rocznie nie mówił tego kurtuazyjnie. Przemawia również za tym wiele naszych dotychczasowych osiągnięć, a wzniesione mury Światowego Centrum Słuchu mogą ten sukces potwierdzić. Jesteśmy otwarci na świat i wyszliśmy z nową ideą tworzenia specjalistycznej sieci ośrodków w świecie. Pierwszy, ale nie ostatni jest w Kajetanach, pod Warszawą, w Polsce, w Europie.