Dla pacjentów

Aktualne informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającym „Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego „ nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie wszystkich placówek (Poradnie, Szpital) obowiązuje do 30.06.2023 r.

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych IFPS
27.04.2023 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Wirus Covid-19 nadal groźny, stan pandemii nie został jeszcze odwołany i codziennie notuje się tysiące zakażeń. Na szczęście liczba osób wymagających hospitalizacji powoli spada. Jedynym jak na razie skutecznym sposobem chroniącym od zakażenia lub ciężkiego przebiegu choroby jest szczepienie przeciw Covid-19. Apelujemy do wszystkich, dorosłych i dzieci (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wieku), by zgłaszali się na szczepienia ochronne. Przypominamy jednak, że szczepienie nie zabezpiecza w 100% przed nowym zachorowaniem, natomiast redukuje jego ciężki przebieg o około 85%.

 • Od 1 kwietnia 2022 roku o zleceniu testu w kierunku Covid19 będzie decydował lekarz. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne.
 • Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.
 • Od 1 kwietnia 2022 roku nie będzie możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz zgłoszeniowy wypełniany online lub przez konsultanta infolinii DOM.
 • Nie będzie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.

Jednak nadal na całym terenie Szpitala i Poradni specjalistycznych Instytutu obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk. Utrzymany jest także zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych.

O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na Covid-19. Pamiętajmy, że dla każdego z nas w przypadku choroby podstawowy kontakt z lekarzem to lekarz POZ. – prosimy tam kierować się w pierwszej kolejności. Przypominamy, że niedozwolony jest przyjazd na konsultację pacjenta, który jest na izolacji lub kwarantannie Covid-19! (nie dotyczy przypadków zagrożenia życia).

W trosce o Państwa zdrowie powrót do normalnego (sprzed pandemii) funkcjonowania naszej placówki zależny będzie od przebiegu i czasu trwania kolejnych fal pandemii i liczby osób zaszczepionych przeciw Covid-19. Przy zaszczepieniu jedynie ok 60 % społeczeństwa polskiego nadal nie można mówić o tzw. odporności zbiorowej, zwłaszcza w zakresie schorzeń gardła, nosa i krtani, towarzyszących chorobom słuchu, które są głównymi przyczynami Państwa zgłoszeń do Instytutu.

W szpitalu Instytutu test PCR będzie mógł zawsze zlecić nasz lekarz przed przyjęciem pacjenta do szpitala, jeśli uzna to za konieczne (cechy zakażenia). Test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, (antygenowego lub PCR) lekarz zaleca pacjentowi samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.

Specjaliści Instytutu przyjmą każdego naszego pacjenta, którego przyjazd będzie uzasadniony pogorszeniem stanu zdrowia czy zagrożeniem życia, realizowane też będą inne konsultacje planowe oraz w bardzo ograniczonym stopniu telekonsultacje.

O ustalaniu terminu operacji decyduje stan zdrowia pacjenta, możliwe zagrożenia dla Jego zdrowia wynikające z odraczania operacji i czas zarejestrowania skierowania do szpitala.

Operacje usunięcia migdałków podniebiennych i gardłowego oraz zatok obocznych nosa w przeważającym procencie przypadków nie są operacjami wymagającymi terminu pilnego, ale są procedurami generującymi aerozole, które z kolei są jedną z najbardziej ryzykownych dróg transmisji wirusa SARS-CoV-2 a nadal 40% naszego społeczeństwa nie jest zaszczepiona.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego od 4 maja 2022 roku nie będzie już przeprowadzana procedura mierzenia temperatury pacjentów. Nadal jednak będzie realizowana kontrola nad czasem i liczbą pacjentów przebywających w poszczególnych pomieszczeniach Szpitala czy Poradni specjalistycznych na podstawie codziennie sporządzanych list pacjentów zgłaszających się do wejścia: „A” lub „B”, lub „D” w Kajetanach i wejścia głównego w poradni na ul Mochnackiego 10.

Ze względów epidemiologicznych prosimy osoby zgłaszające się do Szpitala i Poradni specjalistycznych Instytutu do wypełniania druku Oświadczenia w. 7.0 Oświadczenie do pobrania

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji właściwych władz.

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych IFPS
29.04.2022 r.

Kajetany marzec 2021

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo

Informujemy, ze aktualnie obowiązująca ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zawiera regulacji przewidującej prawo wyboru przez Pacjenta sposobu leczenia, rodzaju typu, producenta, produktu leczniczego (leku) czy wyrobu medycznego (narzędzie, przyrząd, urządzenie stosowane w procesie terapeutycznym), który zostanie użyty podczas leczenia i operacji.

Te kwestie pozostają do decyzji personelu leczącego. Nie oznacza to, że Pacjent bezwarunkowo musi się zgodzić na proponowane leki i procedury lecznicze – zawsze ma prawo odmówić proponowanego leczenia i takie oświadczenie będzie honorowane. Należy jednak podkreślić, że takie postępowanie Pacjenta będzie się wiązać się z uniemożliwieniem lekarzom dotychczas opiekującym się Pacjentem kontynuowania leczenia, zarówno ambulatoryjnego jak i szpitalnego. W takich sytuacjach lekarz udzielając świadczeń zdrowotnych nie ma możliwości leczenia Pacjenta przy użyciu wybranych przez niego środków medycznych, a więc nie może postępować zgodnie ze swoja wiedzą medyczną, a więc brać za to odpowiedzialność. Pacjent nie zgadzający się na proponowane leczenie planowe może zostać z tego powodu wypisany ze szpitala lub z AOS.

Zgodnie z art. 20 ust.5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zasadą jest, że listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, które oprócz kryteriów medycznych innych nie przewiduje.

Należy podkreślić, że również ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie zapewnia Pacjentowi prawa wyboru produktu leczniczego czy wyrobu medycznego jaki będzie miał zastosowany w ramach zabiegu operacyjnego.

Zatem za uzasadnioną można przyjąć tezę, że ewentualną odmowę ze strony Pacjenta na zastosowanie danego sposobu leczenia, stosowanie określonych produktów leczniczych (leków) lub wyrobów medycznych (narzędzie, przyrząd, urządzenie stosowane w procesie terapeutycznym) w ramach planowanej hospitalizacji zachowawczej czy zabiegu operacyjnego należy traktować jak odmowę Pacjenta na udzielenie danego świadczenia zdrowotnego, co może skutkować wypisem ze szpitala i/lub skreśleniem Pacjenta z listy oczekujących.

Dyrekcja Instytutu

Podstawowe zalecenia epidemiologiczne w okresie pandemii COVID-19
dla pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 1. Masz:
  • gorączkę > 38°C,
  • kaszel,
  • duszność,
  • bóle mięśni,
  • zaburzenia węchu i smaku

  nie przyjeżdżaj na planową konsultację/hospitalizację – skontaktuj się lekarzem POZ.

 2. Przechorowałeś Covid19 i od ostatniego ujemnego wyniku wymazu minęło mniej niż 45 dni – nie przyjeżdżaj na hospitalizację! – umów się na inny termin.
 3. Miałeś kontakt w okresie ostatnich 14 dni z osobą chorym na covid19 lub przebywającą na kwarantannie z tego powodu – nie przyjeżdżaj na konsultację/hospitalizację! – umów się na inny termin
 4. Często myj i dezynfekuj ręce, nie podawaj ręki na powitanie.
 5. Jak wychodzisz z domu – nie dotykaj bez potrzeby oczu, ust i nosa.
 6. W publicznych, zamkniętych pomieszczeniach (sklep, kawiarnia itp.) noś maseczkę ochronną na nosie i ustach, często myj, dezynfekuj ręce.
 7. Poza domem używaj tylko jednorazowych chusteczek, ręczników itp.
 8. Unikaj przebywania w miejscach gdzie gromadzi się większą grupą osób – zachowuj dystans min. 2 metry od innych.
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem POZ.
 10. Po przyjeździe do poradni/szpitala Instytutu bezwzględnie przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wpisanych w Regulamin pobytu.


Komitet Terapeutyczny IFPS
Kajetany 17.08.2020 r.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie podawania dawek przypominających przeciw COVID-19


Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia

Data publikacji komunikatu: 21.07.2022 r.

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 lipca 2022 r. informuje, że od dnia 22 lipca 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności[1].

Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą.

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 4. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.

W pierwszej kolejności szczepienia powinny dotyczyć osób, u których od podania pierwszej dawki przypominającej minęło więcej niż 6 miesięcy.

W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA:

– Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml)

– Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg – 0,25 ml).

Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.

UWAGA! Jednocześnie ulega skróceniu z 5 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany minimalny odstęp podania pierwszej dawki przypominającej od zakończenia podstawowego schematu szczepienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-26-ministra-zdrowia-w-sprawie-podawania-dawek-przypominajacych-przeciw-covid-19-w-narodowym-programie-szczepien

KOMUNIKAT


Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Data publikacji komunikatu: 8.07.2022 r.

Monitorowanie sytuacji epidemicznej

Sytuacja w naszym kraju w kontekście COVID-19 wymaga monitorowania. Wysoki poziom szczepień i przechorowania znajduje odzwierciedlenie w badaniach, które potwierdzają wysoką odporność Polaków.

Na tym etapie nie planujemy wdrażać dodatkowych restrykcji. Liczba hospitalizacji to przyjęty wstępnie przez Radę wskaźnik: poniżej 5 tys. hospitalizacji w skali kraju nie będą wdrażane ogólnopolskie obostrzenia. Kwestie związane z liczbą zakażeń i przebiegiem choroby są stale monitorowane, tak by przeciwdziałanie COVID-19 było jak najszybsze i jak najskuteczniejsze.

Dbaj o siebie i bliskich

Pamiętaj, że nadal możesz bezpłatnie zrobić test antygenowy. Lekarz skieruje Cię na badanie, jeśli:

 • miałeś/aś kontakt z chorym,
 • masz objawy koronawirusa np. gorączka, kaszel, utrata smaku lub węchu.

Warto dbać także o zachowanie dystansu, regularne wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję dłoni – szczególnie jeśli masz obniżoną odporność. Rada rekomenduje seniorom stosowanie maseczek, które ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-spotkal-sie-z-rada-ds-covid-19

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie stosowania drugiej dawki przypominającej szczepienia przeciw Covid-19 w Narodowym Programie Szczepień


Data publikacji komunikatu: 15.04.2022 r.

od dnia 20 kwietnia 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 80 lat.

Drugą dawkę przypominjącą szczepienia mogą przyjąć osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego (w tym z dawką dodatkową), oraz pierwszą dawkę przypominającą wykonaną preparatem mRNA przeciw COVID-19 tj. Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 5. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.

W szczepieniu przypominjącym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA:

– Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml)

– Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg – 0,25 ml).

Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.

Dla osób powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, skierowania zostaną wystawione automatycznie. W przypadku braku skierowania, decyzję o wystawieniu podejmie lekarz.

Na szczepienie można się zarejestrować przez całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień (989), elektronicznie poprzez e-rejestrację, lub aplikację mojeIKP, SMSem na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie, lub skontaktować się z wybranym punktem szczepień.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/druga-dawka-przypominajaca-dla-osob-80?fbclid=IwAR15kWaWphIutfQEppQ35mhEjR5By_CfRBDgOwRGInWaN_gr0QNM7ckLetQ

Baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 w województwie mazowieckim

Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 17.02.2022 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (MUW) na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu i dostosowuje liczbę łóżek dla pacjentów z Covid-19 do aktualnych potrzeb. Obecnie przygotowanych jest 3 541 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 346 miejsc respiratorowych, z czego zajęte są 2 193 łóżka, w tym 142 miejsca respiratorowe. W Warszawie wyznaczone są 1 504 łóżka, z czego 962 są zajęte (stan na 17 lutego br. na godz. 09:00).

Szpitale tymczasowe

Przyjęta strategia zakłada, że szpitale tymczasowe pełnią kluczową rolę w leczeniu pacjentów z Covid-19. Zgodnie z założeniami do placówek tymczasowych w pierwszej kolejności powinni trafiać pacjenci, którzy nie są obciążeni innymi schorzeniami niż Covid-19. Aktualnie żadna placówka tymczasowa nie ma pełnego obłożenia chorymi. Jednocześnie informujemy, że moduły szpitali tymczasowych są uruchamiane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. W zależności od liczby osób hospitalizowanych Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w razie potrzeby jest gotowy do uruchomienia kolejnych łóżek. Należy też podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali, ale mają je odciążać tak, aby w regularnych placówkach wyznaczać jak najmniej łóżek „covidowych”. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowane są obecnie 964 łóżka dla pacjentów z Covid-19 (stan na 17 lutego br. na godz. 09:00), w tym 128 miejsc respiratorowych.

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych – każdy szpital musi mieć też przygotowane izolatki dla pacjentów z Covid-19, nawet jeśli nie posiada w swoich strukturach oddziału zakaźnego. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-covid-19-w-wojewodztwie-mazowieckim4

Baza łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 w województwie mazowieckim – aktualna sytuacja

Obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 6 szpitali tymczasowych. Od 15 listopada pacjentów będzie ponownie przyjmował 7. szpital tymczasowy – w Płocku.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, obecnie przygotowanych jest 2 560 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 255 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 2 099 łóżek, w tym 228 miejsc respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia są 893 miejsca, z czego zajętych jest 738 (stan na 12 listopada br.). Niezmiennie przypominamy, że niedopuszczalne są przypadki odmów przyjęcia pacjentów, kiedy szpital raportuje wolne miejsca.

Decyzje Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego ws. poszerzenia bazy łóżkowej dla szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim

Szpitale tymczasowe i ich kolejne moduły są uruchamiane sukcesywnie. Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowane są obecnie 473 łóżka dla pacjentów z Covid-19 (stan na 12 listopada br.), w tym 78 miejsc respiratorowych, z czego:

 • w Warszawie:
  • Szpital Zakaźny ul Kasprzaka
  • szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego – obecnie przygotowanych ma 69 łóżek, w tym 26 respiratorowych,
  • szpital modułowy WIM – obecnie przygotowanych ma 60 łóżek, w tym 12 respiratorowych,
  • od 5 listopada br. ruszył szpital tymczasowy prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny przy Okęciu. Placówka obecnie ma przygotowanych 56 łóżek, w tym 10 respiratorowych.
 • W Radomiu (1):
  • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19.
 • W Siedlcach (1):
  • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 10 miejsc respiratorowych.
 • W Ostrołęce (1):
  • szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 88 łóżek dla pacjentów z Covid-19,
 • W Płocku (1):
  • szpital tymczasowy jest gotowy przyjąć pierwszych pacjentów od 15 listopada br.

Decyzje Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego ws. poszerzenia bazy łóżkowej dla szpitali w województwie mazowieckim

Przyjęta strategia walki z koronawirusem zakłada wsparcie systemu przez szpitale tymczasowe, należy jednak podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali.

Zgodnie z obecnie funkcjonującym systemem – wszystkie szpitale objęte decyzją zorganizowania „miejsc covidowych” wyznaczane są na II poziomie zabezpieczenia – dając tym samym możliwość przyjmowania pozostałych pacjentów z innymi schorzeniami, tak aby została zachowana ciągłość realizacji świadczeń medycznych. Ponadto, zgodnie z wytycznymi, wszystkie pozostałe placówki zobowiązane są do gotowości przyjęcia pacjentów z różnymi schorzeniami, którzy mają jednocześnie potwierdzony Covid-19.

Z uwagi na wzrost zakażeń Wojewoda podejmuje systematycznie decyzje, aby z wyprzedzeniem przygotować odpowiednią liczbę łóżek. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, w ostatnich dniach baza łóżkowa powiększyła się m.in. w:

 • Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1A – do 10 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 80 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 7 łóżek respiratorowych,
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie – do 10 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 59 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 4 łóżek respiratorowych,
 • Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży – do 10 listopada 2021 r. placówka dostała polecenie przygotowania 45 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 3 łóżka respiratorowe.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego na temat aktualnych danych dotyczących działań przeciwepidemicznych

Ministerstwo Zdrowia wydłuża ważność certyfikatów po trzeciej dawce szczepienia covid19

Już od soboty 13 listopada ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) po przyjęciu trzeciej dawki przypominającej zostaje wydłużona.

Po decyzji Ministerstwa Zdrowia certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominjącej. Podobnie jak po przyjęciu drugiej dawki (w przypadku szczepionki Johnson&Johnson – 1 dawki), tak i teraz dokument jest dostępny dla pacjentów w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz aplikacji m-obywatel. Trzecia dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 (druga w przypadku szczepionki J&J) jest dostępna od 2 listopada dla każdej osoby w wieku powyżej 18 lat, której od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku. E-skierowanie wystawiane jest automatycznie po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do dziś już ponad 1,2 mln osób przyjęło dawkę przypominającą.

Więcej informacji na temat tego, jak umówić się na podanie przypominjącej dawki szczepionki można znaleźć na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wydluzamy-waznosc-certyfikatow

Komunikat nr 14 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 28.10.2021 r.

I. Szczepienie przypominające

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej oraz Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, od 2 listopada 2021 r. rozpoczną się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki:

 • Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml;
 • Spikevax połowa dawki: 50 µg – 0,25 ml,

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym wykonanym szczepionkami Comirnaty lub Spikevax.

II. Szczepienie dawka dodatkowa uzupełniająca

Szczepienie uzupełniające jest zalecane w grupach pacjentów z zaburzeniami odporności (grupy wymienione w komunikacie MZ nr 11), które ukończyły 12 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty Spikevax lub Vaxzevria.

Dodatkową dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po zakończeniu realizacji schematu szczepienia pierwotnego przeciw COVID-19.

 • u osób w wieku ≥12 lat podajemy szczepionkę Comirnaty lub pełną dawkę Spikevax (0,5 ml) z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym.
 • u osób w wieku ≥18 lat, u których zrealizowano szczepienie podstawowe preparatem Vaxzevria należy użyć szczepionkę Comirnaty, lub pełną dawkę Spikevax.

Powyższe zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.

[1] Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.
[2] Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-14-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy

Przygotowanie mazowieckich szpitali na czwartą falę pandemii

Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 28.10.2021 r.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu.. Decyzją Ministra Zdrowia, szpital modułowy WIM w Warszawie uruchamia sukcesywnie łóżka dla pacjentów z Covid-19. Została tez podjęta decyzja o uruchomieniu szpitala tymczasowego WIM na Okęciu. Od 27 października br. decyzją Wojewody Mazowieckiego, szpital tymczasowy w Ostrołęce uruchomił łóżka dla pacjentów z Covid-19. W listopadzie planowane jest również uruchomienie kolejnego modułu w szpitalu tymczasowym m.in. w Radomiu. Wszystkie decyzje wydawane są, w celu zapewnienia dostępności leczenia pacjentom z Covid-19 przy zachowaniu dostępności do świadczeń dla pacjentów z innymi schorzeniami.

Szczepienia przeciw Covid-19

Na Mazowszu dostępnych jest 1 189 punktów szczepień. Dokładna lista z podziałem na powiaty i gminy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. W wykazie można sprawdzić punkt szczepień, który znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Informacje o najbliższym punkcie można również uzyskać pod nr tel. 989

Obecnie przygotowanych jest 1 316 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 118 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 849 łóżek, w tym 101 miejsc respiratorowych. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia jest 480 miejsc, z czego zajętych jest 359 (stan na 28 października br.).

Komunikat

Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 04.10.2021 r.

Minister Zdrowia informuje, że począwszy od dnia 30 września 2021 r., każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w Narodowym Programie Szczepień, który przyjął poza granicami kraju szczepienie przeciwko COVID-19 (jedną lub dwie dawki), szczepionką dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, może zgłosić się do wybranego punktu szczepień, w celu wprowadzenia do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1), szczepienia dokonanego za granicą.

Materiały (linki zewnętrzne)

Komunikat MZ nr 13 w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC)

Komunikat MZ nr 13 załącznik nr 1 wzór zgody oraz wzór KI

Komunikat_MZ_nr_13_załącznik_nr_2_techniczne_aspekty_wprowadzenia_szczepienia_
zagranicznego.pdf

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-13-ministra-zdrowia-w-sprawie-uznania-szczepienia-przeciwko-covid-19-wykonanego-poza-granicami-rzeczpospolitej-polskiej-oraz-wydania-unijnego-certyfikatu-covid-19-ucc

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych przyjęty przez Radę Ministrów

wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 27.07.2021 r.

Pacjenci, u których wystąpią niepożądane działania po podaniu szczepionki, będą mogli uzyskać świadczenie pieniężne. Zapewni to utworzony przez rząd Fundusz Kompensacyjny Szczepień

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało:

 • w przypadku wystąpienia działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek, które spowodowały hospitalizację przez okres nie krótszy niż 14 dni;
 • w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego

Świadczenie będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie przede wszystkim zależała od długości okresu hospitalizacji. Przykładowo, w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł. W przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – będzie to kwota 10 tys. zł, a w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Decyzję o przyznaniu świadczenia wyda Rzecznik Praw Pacjenta

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/fundusz-kompensacyjny-szczepien-ochronnych-przyjety-przez-rade-ministrow

Premia dla POZ za szczepienie przeciwko COVID-19

wydany przez: NFZ
Data publikacji komunikatu: 27.07.2021 r.

Za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, lekarz POZ otrzyma premię finansową. Wsparcie lekarzy rodzinnych ma pomóc w osiągnięciu odporności zbiorowej przeciwko COVID-19.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/premia-dla-poz-za-szczepienie-przeciwko-covid-19,8032.html

Łagodzenie obostrzeń na wakacje – otwarcie stref gastronomicznych m.in. w kinach, teatrach, na koncertach oraz zwiększenie limitów

wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 10.06.2021 r.

Już od 13 czerwca wprowadzamy łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zmiany umożliwią sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki. Od 26 czerwca zwiększamy także limity – więcej widzów w kinach i teatrach oraz otwieramy dyskoteki. Zasady będą obowiązywać do końca wakacji, z możliwością modyfikacji. Pamiętaj, że limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Liczba zakażeń maleje, a osób zaszczepionych rośnie. Zachowajmy czujność i bądźmy odpowiedzialni. Zakrywajmy nos i usta w zamkniętych pomieszczeniach, trzymajmy dystans oraz dezynfekujmy ręce. Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 i bądź bezpieczny. To m.in. dzięki szczepieniom możliwe jest łagodzenie obostrzeń.

Zmiany już od 13 czerwca – otwarcie stref gastronomicznych m.in. w kinach, teatrach, na koncertach i więcej wiernych w świątyniach

 • Dozwolona sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki.
 • Świątynie – maksymalnie 50 proc. obłożenia . Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Co się zmieni od 26 czerwca?

Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Harmonogram może być jednak korygowany w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie.

Od 26 czerwca przechodzimy na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Co jeszcze się zmieni?

 • Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw – nowy limit uczestników – 1 osoba na 10 m².
 • Świątynie – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Dyskoteki – maksymalnie 150 osób.
 • Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej – bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia – maksymalnie 150 osób.
 • Transport – 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.
 • Wesołe miasteczka – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Kina i teatry – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Hotele – maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.
 • Restauracje – maksymalnie 75 proc. obłożenia.
 • Widownia na obiektach sportowych – maksymalnie 50 proc. obłożenia.

Ważne! Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Wakacyjne plany? Szczepię się przeciw Covid-19

Przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19 powinno znaleźć się na pierwszym miejscu w planach urlopowych. To szansa na bezpieczne podróżowanie bez obaw. Jeśli, jeszcze nie przyjąłeś szczepionki przeciw Covid-19, zarejestruj się już dzisiaj.

W Polsce już można pobierać Unijne Certyfikaty Covid, które znacznie ułatwiają podróże po krajach Unii Europejskiej. Taki certyfikat mogą otrzymać tylko ci, którzy są w pełni zaszczepieni, osoby z negatywnym wynikiem testu na Covid-19 oraz ozdrowieńcy.

Zobacz, jak zdobyć Unijny Certyfikat Covid-19

Szczepienia w Polsce – odpowiedzialność każdego z nas

Zapisz się na szczepienie! Im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym lepiej dla nas wszystkich. To pozwoli także uniknąć czwartej fali koronawirusa, przed którą już teraz przestrzegają naukowcy.

Do tej pory w polskich punktach wykonano ponad 23 mln szczepień. 8,9 mln osób jest już w pełni zaszczepionych. Od poniedziałku 7 czerwca szczepić się mogą także dzieci od 12. roku życia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lagodzenie-obostrzen-na-wakacje

Zmiana zasad bezpieczeństwa od 6 do 25 czerwca

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 04.06.2021 r.

„Od 6 czerwca w spotkaniach i zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Przywracamy również możliwość organizowania targów, kongresów i konferencji w ścisłym reżimie sanitarnym” – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dalsze luzowanie obostrzeń nastąpi w dwóch etapach: od 6 do 25 czerwca i od 26 czerwca do 31 sierpnia.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie dwóch etapów luzowania obostrzeń, które będą obowiązywały w całym kraju od 6 do 25 czerwca i od 26 czerwca do 31 sierpnia. Są to plany, które mogą być zmieniane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Przywracamy możliwość organizowania targów, wystaw i konferencji, a także funkcjonowania sal zabaw w ścisłym reżimie sanitarnym. Oczywiście obecnie obowiązujące reguły epidemiologiczne zostają przedłużone” – podkreślił minister Adam Niedzielski

Od 6 czerwca w imprezach i spotkaniach może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Do tego limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w całym kraju od 6 do 25 czerwca

 • Możliwość organizowania targów, wystaw, kongresów i konferencji z zachowaniem limitu 1 os na 15 m2.
 • Otwarcie sal zabaw z zachowaniem limitu 1 os na 15 m2.
 • Imprezy i zgromadzenia – limit 150 osób (do tej pory było 50 osób)
 • Transport zbiorowy – 75% obłożenia danego środka transportu z obowiązkiem zakrywania ust i nosa

Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Łagodzenie obostrzeń nie oznacza, że walka z koronawirusem została zakończona. Wciąż należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa:

 • zakrywanie nosa i ust
 • zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych osób
 • mycie lub dezynfekcja rąk
 • wietrzenie pomieszczeń
 • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.

Baza łóżkowa dla Pacjentów z COVID-19 w województwie mazowieckim

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 18.05.2021 r.

W związku z zaobserwowanym w ostatnich tygodniach spadkiem liczby hospitalizowanych Pacjentów z COVID-19 na Mazowszu, Wojewoda Mazowiecki w porozumieniu z MOW NFZ oraz dyrektorami szpitali na Mazowszu podejmuje decyzje mające na celu proces stopniowego uwalniania części łóżek przeznaczonych dla Pacjentów z COVID-19. Zgodnie z harmonogramem w najbliższych tygodniach zaplanowano wydanie decyzji w sprawie zmniejszenia liczby łóżek COVID-19. Od 24 kwietnia br. wydanymi decyzjami baza łóżkowa pomniejszona została już o 2 523 miejsca (stan na 18 maja br.).

Na podstawie zebranych danych z raportów szpitalnych wynika, w województwie mazowieckim obecnie przygotowanych jest 3 719 łóżek dla Pacjentów z koronawirusem, w tym 435 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 1 255 łóżek, w tym 218 łóżek respiratorowych. Na II poziomie zabezpieczenia na Mazowszu przygotowanych jest obecnie (łącznie ze szpitalami tymczasowymi) 3 098 łóżek dla Pacjentów z koronawirusem, z czego zajętych jest 1 039 łóżek. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia jest 1 601 miejsc, z czego zajętych jest 520. Na II poziomie zabezpieczenia w Warszawie (łącznie ze szpitalami tymczasowymi) obecnie przygotowane są 1 363 łóżka, z czego zajęte są 364 łóżka. W szpitalach tymczasowych na Mazowszu obecnie hospitalizowanych jest 230 osób. (stan na 18 maja br.).

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-covid-19-w-wojewodztwie-mazowieckim3

Przypominamy majowy harmonogram łagodzenia obostrzeń

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 12.05.2021 r.

Spada liczba zakażeń COVID-19 oraz osób przebywających w szpitalach. Już dziś możemy nocować w hotelach, iść na zakupy do galerii czy odwiedzić muzeum. Od 15 maja będziemy mogli m.in. zjeść w restauracyjnych ogródkach i pójść do kina na świeżym powietrzu. Sprawdź aktualny harmonogram zmian na najbliższe tygodnie.

Pamiętajmy jednak o przestrzeganiu zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, która może nas uchronić przed COVID-19. Mimo, że liczba zakażeń spada, wirus wciąż krąży i powoduje zgony. Dbajmy o siebie i innych.

Harmonogram na kolejne dni maja

15 maja 2021 (sobota)

Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Co jeszcze się zmieni?

Transport zbiorowy

 • 100 proc. liczby miejsc siedzących lub
 • 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (przy zachowaniu 50 proc. miejsc siedzących niezajętych)

Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu)

 • dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

 • maks. 50-procentowe obłożenie
 • Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu

  • z zachowaniem reżimu sanitarnego

  Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

  • nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
  • nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
  • reżim sanitarny m.in. wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

  Sport

 • obiekty sportowe na świeżym powietrzu – maks. 25 proc. publiczności
 • zajęcia i wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi – limit 150 osób
 • 21 maja 2021 (piątek)

  Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

  • obłożenie 50%
  • reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki
  • uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

  Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu

  • obłożenie 50 proc.

  28 maja 2021 (piątek)

  Gastronomia wewnętrzna – w lokalu

  • maks. 50 proc. obłożenia
  • dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co Sport – siłownie, kluby fitness, solaria
  • limit 1 osoba na 15m2
  • reżim sanitarny

  29 maja 2021 (sobota)

  Edukacja – szkoły podstawowe i średnie

  • stacjonarnie wszyscy uczniowie
  • reżim sanitarny: wietrzenie sal na przerwach, dezynfekcja placówek w weekendy

  W reżimie sanitarnym otworzyły się galerie sztuki i muzea, z limitem 1 osoby na 15 m2. Klienci wrócili do galerii handlowych i sklepów budowlanych, a goście mogą skorzystać z usług hoteli (przy 50 proc. obłożeniu, bez otwartej strefy restauracyjnej, wellness&spa). Można również zorganizować spotkania lub uroczystości na zewnątrz dla 25 osób. Do limitu osób w imprezach okolicznościowych nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19

  Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19

  Od 9 maja każda osoba pełnoletnia może zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

  Masz cztery sposoby, dzięki którym możesz zapisać się na szczepienie. Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją:

  • zadzwoń na bezpłatną infolinię 989,
  • wyślij SMS – o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333,
  • dokonaj e-rejestracji na stronie głównej pacjent.gov.pl,
  • skontaktuj się z punktem szczepień.

  Dowiedź się więcej na www.gov.pl/szczepimysie.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen

  Zmiany w terminach szczepień między dawkami – drugie szczepienie już po 35 dniach

  wydany przez: Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 11.05.2021 r.

  Wszyscy pełnoletni mogą zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 – w maju i w czerwcu jest jeszcze 4,6 mln wolnych terminów wizyt. Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek szczepionek, a w ciągu ostatniego tygodnia 1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi 2 mln kolejnych dawek. Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Nastąpią także zmiany w terminach szczepień druga dawką – wszystkie preparaty (włącznie z AstraZenecą) będzie można przyjąć po min. 35 dniach od pierwszego szczepienia.

  Narodowy Program Szczepień przyspiesza – w ciągu ostatniego tygodnia wykonano 1,8 mln szczepień. Łącznie to już ponad 14 mln dawek, które podano od początku NPS. Padł kolejny rekord dobowych szczepień – podano 418 916 zastrzyków. Na maj i czerwiec jest jeszcze wolnych 4,6 mln terminów. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

  Krócej poczekasz na drugą dawkę

  Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.

  Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.

  – Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Masz 18 lat lub więcej? Zaszczep się

  Od 10 maja uruchomiliśmy rejestrację dla wszystkich pełnoletnich. Osobom urodzonym w 2003 roku w dniu 18-tych urodzin zostaje wystawione e-skierowanie. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na kilka sposobów – na stronie pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem infolinii 989. Tylko masowe szczepienia pozwolą szybciej wrócić do normalności.

  15 maja w ramach Narodowego Programu Szczepień uruchomimy kampanię profrekwencyjną, by zachęć wszystkich niezdecydowanych. Do kampanii zostaną zaproszeni znani sportowcy, blogerzy i youtuberzy. Kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych.

  Szczepienia w zakładach pracy

  Wszystkie zakłady pracy zainteresowane udziałem w programie, powinny zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

  Mobilne Jednostki Szczepień

  Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista medyczny, który wykona indywidualnie szczepienie poza punktami szczepień działającymi w ramach Narodowego Programu Szczepień. Program dedykowany jest do lekarzy, pielęgniarek, położne, ratownicy medyczni, felczerzy. Głównym założeniem MJS jest dotarcie do jak największej liczby osób chętnych zaszczepić się przeciwko COVID-19. Więcej informacji odnośnie kwalifikacji i organizacji procesu znajdziesz na stronie.

  Przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych

  Od 10 maja zwiększyliśmy dostępność szczepionek i przyspieszamy proces szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności mogą szczepić się poza kolejnością. Oznacza to, że takie osoby wraz z opiekunami mogą zgłosić się do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.

  W proces szczepień osób z niepełnosprawnościami zaangażowane będą również Mobilne Jednostki Szczepień. Profesjonaliści medyczni będą szczepić w domach Pacjentów.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zmiany-w-terminach-szczepien-miedzy-dawkami–drugie-szczepienie-juz-po-35-dniach

  Przyśpieszamy Narodowy Program Szczepień. Do 9 maja e-skierowania dla wszystkich Polaków 18+

  Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 20.04.2021 r.

  Do 9 maja każdy z nas, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie. Będziemy mogli zarejestrować się na szczepienie zgodnie z nowym harmonogramem – począwszy od 26 kwietnia codziennie uruchamiana będzie rejestracja dla kolejnych roczników.

  9 milionów podanych szczepionek przeciwko COVID-19

  Niewykorzystane dawki dla wszystkich chętnych

  „Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie, które wprowadza zmianę – w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób pow. 18 r.ż. Jest to pewne rozluźnienie, związane z etapem NPS, na którym już się znajdujemy” – podkreślił minister Michał Dworczyk.

  Nowy harmonogram szczepień

  Od poniedziałku 26 kwietnia przyspieszamy i każdego dnia będziemy rozpoczynali rejestrację dwóch roczników. Od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki:

  • 26 kwietnia – roczniki 1974-1975
  • 27 kwietnia – roczniki 1976-1977
  • 28 kwietnia – roczniki 1978-1979
  • 29 kwietnia – roczniki 1980-1981
  • 30 kwietnia – roczniki 1982-1983
  • 1 maja – roczniki 1984-1985
  • 3 maja – roczniki 1986-1987
  • 4 maja – roczniki 1988-1989
  • 5 maja – roczniki 1990-1991
  • 6 maja – roczniki 1992-1993
  • 7 maja – roczniki 1994-1996
  • 8 maja – roczniki 1997-1999
  • 9 maja – roczniki 2000-2003

  28 kwietnia odbędzie się rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły formularz dostępny w I kwartale tego roku na gov.pl/szczepimysie.. To grupa ponad 400 tys. osób. 4 maja z tego przywileju będą mogły skorzystać także osoby w wieku 18-29 lat, które już między styczniem a marcem zadeklarowały chęć przyjęcia szczepionki.

  Bez zmian realizujemy rejestracje zgodnie z harmonogramem, który przedstawiliśmy dwa tygodnie temu.

 • 20 kwietnia – rocznik 1969
 • 21 kwietnia – rocznik 1970
 • 22 kwietnia – rocznik 1971
 • 23 kwietnia – rocznik 1972
 • 24 kwietnia – rocznik 1973
 • Pilotażowe Punkty Szczepień Powszechnych i drive-thru już otwarte

  W całym kraju powstało 16 nowych pilotażowych Punktów Szczepień Powszechnych, które przyspieszają Narodowy Program Szczepień. Docelowo będzie ich ponad 600 w całym kraju. Punkty Szczepień Powszechnych dołączą do ponad 6,7 tys. działających już placówek, gdzie wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19. Powszechne Punkty Szczepień tworzone są według jednolitych standardów rządowych. Koszt zakupu szczepionek oraz ich podania finansowany jest z budżetu państwa.

  Nowym rozwiązaniem są także punkty drive-thru, gdzie szczepionkę można przyjąć, nie wychodząc z samochodu. Do 25 kwietnia zapisy na szczepienie w punktach drive-thru możliwe są tylko poprzez kontakt telefoniczny z wybranym punktem. Od 26 kwietnia będzie można zapisać się na szczepienie w punkcie drive-thru także przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszamy-narodowy-program-szczepien-do-9-maja-e-skierowania-dla-wszystkich-polakow-18

  Urodziłeś się w 1963 roku? Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19

  Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 12.04.2021 r.

  Od 13 kwietnia wszyscy 58-latkowie zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19 mogą się zarejestrować na konkretny termin. Zapisz się, by uchronić siebie i bliskich przed groźną chorobą.

  Szczepienia w Polsce – ćwierć miliona zastrzyków jednego dnia

  Piątek 9 kwietnia był, jak do tej pory, rekordowym pod względem liczby szczepień. Zaszczepiono ok. ćwierć miliona osób. – To pokazuje, że cel, który postawiłem zespołowi Narodowego Programu Szczepień – cel w postaci min. 10 mln szczepień miesięcznie jest do zrealizowania – ocenił Mateusz Morawiecki.

  Do tej pory w Polsce wykonano blisko 7 mln 700 tys. szczepień, w tym prawie 5 mln 900 tys. – pierwszą dawką. To bardzo doba informacja, bo działająca przy premierze Rada Medyczna nie ma wątpliwości – już jedna dawka szczepionki daje bardzo duże szanse na uniknięcie ciężkich powikłań chorobowych. Ponad 2 mln 100 tys. osób przyjęło już komplet, czyli dwie dawki preparatu.

  Zarejestruj się na szczepienie bez wychodzenia z domu!

  Masz 4 podstawowe sposoby, żeby zapisać się na szczepienie. Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją:

  • zadzwoń na bezpłatną infolinię 989,
  • wyślij SMS – o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333,
   Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, infolinia oddzwoni do wszystkich osób, które wyślą SMS w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
  • dokonaj e-rejestracji na stronie głównej pacjent.gov.pl – zalogujesz się Profilem Zaufanym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód),
   W przypadku braku Profilu Zaufania, w celu rejestracji szczepienia, skontaktuj się z infolinią NFZ 989 lub bezpośrednio z wybranym punktem szczepień.
  • skontaktuj się z punktem szczepień – najlepiej telefonicznie.
   Numery do punktów szczepień znajdziesz m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie. Pamiętaj, że osobista wizyta w punkcie szczepień może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia. Najlepiej więc zapisz się zdalnie.

  Harmonogram zaplanowanych kolejnych rejestracji w kwietniu:

  • 14 kwietnia – rocznik 1964,
  • 15 kwietnia – rocznik 1965,
  • 16 kwietnia – rocznik 1966,
  • 17 kwietnia – rocznik 1967,
  • 19 kwietnia – rocznik 1968,
  • 20 kwietnia – rocznik 1969,
  • 21 kwietnia – rocznik 1970,
  • 22 kwietnia – rocznik 1971,
  • 23 kwietnia – rocznik 1972,
  • 24 kwietnia – rocznik 1973.

  Jeśli nie zgłosiłeś się w dniu, kiedy startowała rejestracja dla Twojej grupy wiekowej – nic straconego! Będziesz mógł to zrobić później, w dowolnym terminie. Jeżeli będzie mniejsze zainteresowanie rejestracją, to po 24 kwietnia zostanie uruchomiona rejestracja dla kolejnych roczników.

  Rząd zapewnia większą elastyczność w realizacji szczepień, dlatego harmonogram może ulec zmianie w zależności od sytuacji. O wszelkich zmianach w harmonogramie można dowiedzieć się na stronie gov.pl/szczepimysie.

  Masz więcej niż 58? Zarejestruj się na szczepienie

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/urodziles-sie-w-1963-roku-zarejestruj-sie-na-szczepienie-przeciw-covid-19

  Baza łóżkowa dla pacjentów z COVID-19 w województwie mazowieckim

  Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Wojewoda Mazowiecki wspólnie z MOW NFZ codziennie monitoruje bieżącą sytuację epidemiologiczną, tak aby była pełna dostępność leczenia w szpitalach dla chorych z COVID-19.

  Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w województwie mazowieckim na wszystkich poziomach zabezpieczenia (I poziom – dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia, II poziom – dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem, III poziom – szpital MSWiA w Warszawie, szpitale tymczasowe) są wolne miejsca dla pacjentów z Covid-19. Obecnie przygotowanych jest 5 901 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 617 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 4 809 łóżek, w tym 552 łóżka respiratorowe. Na II poziomie zabezpieczenia na Mazowszu przygotowane są obecnie (łącznie ze szpitalami tymczasowymi) 5 073 łóżka dla pacjentów z koronawirusem, z czego zajętych jest 4 397 łóżek. W Warszawie na wszystkich poziomach zabezpieczenia jest 2 675 miejsc, z czego zajętych jest 2 164. Na II poziomie zabezpieczenia w Warszawie (łącznie ze szpitalami tymczasowymi) obecnie przygotowanych jest 2 229 łóżek, z czego zajętych jest 1 826 łóżek. W szpitalach tymczasowych na Mazowszu obecnie hospitalizowanych jest 817 osób. (stan na 12 kwietnia br.). Jak wynika z wcześniej przytoczonych informacji – liczba miejsc dostępnych dla pacjentów z COVID-19 jest na bieżąco poszerzana.

  Wojewoda Mazowiecki od początku pandemii na bieżąco monitoruje sytuację w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz czas pracy zespołów ratownictwa medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu przekazania pacjenta do szpitala. Służby Wojewody analizują czas oczekiwania zespołów ratownictwa medycznego, które przekazują pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć. Na bieżąco w trybie pilnym wyjaśniane są również sytuacje, w których przekazanie pacjenta było wydłużone.

  Decyzją Wojewody Mazowieckiego, Urząd Wojewódzki wspiera rekrutację kadry medycznej do szpitali tymczasowych, za pomocą strony www.szpitaltymczasowy.waw.pl, na której znajduje się prosty formularz aplikacyjny oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji. Do MUW, za pośrednictwem tej strony, wpłynęło już 900 zgłoszeń, które przekazane zostały szpitalom. Ponadto, Wojewoda zwrócił się z prośbą do Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wsparcie w pozyskiwaniu personelu do szpitali tymczasowych. W rezultacie OIL opublikowała na swojej stronie informacje o rekrutacji pod adresem:

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-covid-19-w-wojewodztwie-mazowieckim3

  Trwa rejestracja dla osób 60+. Zarejestruj się już dziś, chroń siebie i innych!

  Wydany przez: GOV.SZCZEPIMYSIĘ Data publikacji komunikatu: 31.03.2021 r.

  Trwa rejestracja na szczepienia dla osób w wieku 60 lat i więcej. Nie warto zwlekać: przyjęcie szczepionki jest obecnie jedną z najważniejszych zasad profilaktyki w dobie pandemii.

  Obecnie rejestrować się na szczepienie mogą osoby, które ukończyły 60 lat lub więcej. Zachęcamy do najszybszej – zdalnej – formy rejestracji: poprzez infolinię, SMS lub stronę internetową. Umówić się można również w punkcie szczepień.

  Od kilku dni obserwujemy spore wzrosty zakażeń, wiele osób potrzebuje hospitalizacji i niestety – wiele walkę z Covid-19 przegrywa. Dlatego tak ważne jest to, by się zaszczepić. Szczepionka daje bowiem nadzieję na powrót do normalności, ale szanse na to będą tym większe, im więcej osób przyjmie preparat. Warto skorzystać z dostępnej ochrony, a szczepionka to obecnie najlepsza profilaktyka.

  Zarejestrować się możesz na cztery sposoby

  Jest kilka sposób zapisu na szczepienie przeciw Covid-19:

  • ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INFOLINIĘ 989 – do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Możesz także podać numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji wybierzesz dla siebie dogodny termin i miejsce szczepienia. Jeśli podasz numer telefonu komórkowego, po umówieniu wizyty, otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem.
  • ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE NA PACJENT.GOV.PL – po otwarciu tej strony zobaczysz komunikat o możliwości skorzystania z e-Rejestracji na szczepienie. Polecamy ten sposób! System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeżeli propozycje nie będą Ci odpowiadały, możesz wybrać datę i konkretny punkt szczepień za pomocą dostępnej wyszukiwarki. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS.
  • WYŚLIJ SMS – do wyboru masz dwa numery: 880 333 333. Przygotuj swój PESEL oraz właściwy dla Twojego adresu kod pocztowy. Na wybrany numer wyślij wiadomość o treści „SzczepimySie”. Połączysz się z systemem, a po podaniu kodu pocztowego i numeru PESEL, otrzymasz propozycję terminu w konkretnym punkcie szczepień. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.

  Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, system zachowa Twój numer. Gdy tylko pojawi się możliwość zaszczepienia, otrzymasz informację.

  • ZAREJESTRUJ SIĘ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ – to kolejny, dostępny sposób. Warto umówić się telefonicznie. Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie. Pamiętaj, że osobista wizyta w punkcie szczepień wiąże się niekiedy z koniecznością stania w kolejkach, ale też jest narażaniem się na ryzyko zakażenia. Jeśli zatem nie musisz wychodzić, zostań w domu i zapisz się zdalnie.

  Ponad 10 mln szczepień w Polsce

  W Polsce wykonano łącznie 6 081 824 szczepienia, w tym 4 062 784 pierwszą dawką i 2 019 040 drugą – wynika z zestawienia opublikowanego w środę na rządowej stronie gov.pl. We wtorek premier zapowiedział, że do końca II kwartału wykonanych zostanie 20 mln szczepień, a do końca sierpnia zaszczepieni mają być wszyscy chętni.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/trwa-rejestracja-dla-osob-60-zarejestruj-sie-juz-dzis-chron-siebie-i-innych

  Zarejestruj się na szczepienie przez automatyczny system powiadomień

  Wydany przez: GOV.SZCZEPIMYSIĘ
  Data publikacji komunikatu: 31.03.2021 r.

  Numer + 48 22 888 41 11 to automatyczny system powiadomień Narodowego Programu Szczepień. Zgłoś chęć zaszczepienia się przez formularz na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl. Gdy rozpoczną się szczepienia dla twojej grupy wiekowej, automat zadzwoni, żeby zapisać cię na szczepienie. Postępuj zgodnie z odczytywanymi komunikatami. Jeśli nie możesz odebrać połączenia, oddzwoń w ciągu maksymalnie dwóch dni.

  Jak zarejestrować się poprzez automatyczny system powiadomień?

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie szczepimysie/pacjent.gov.pl.
  2. Poczekaj, aż rozpoczną się zapisy dla Twojej grupy wiekowej.
  3. Mniej więcej na dwa dni przed rozpoczęciem zapisów, zadzwonimy z numeru + 48 22 888 41 11 (automatyczny system powiadomień Narodowego Programu Szczepień).
  4. Jeśli nie chcesz skorzystać z tej formy kontaktu – po prostu rozłącz się.
  5. Jeśli nie możesz odebrać połączenia, oddzwoń w ciągu maksymalnie dwóch dni. W ciągu kilku minut oddzwonimy, aby dokończyć rejestrację.
  6. Postępuj zgodnie z odczytywanymi komunikatami. Wprowadź potrzebne dane na klawiaturze telefonu.
  7. System poinformuje cię, jakie dane są potrzebne, aby zapisać się na szczepienie. Przygotuj:
   • PESEL,
   • kod pocztowy miejsca zamieszkania.
  8. Automat zaproponuje ci miejsce i termin szczepienia. Potwierdź lub odrzuć wskazany termin i miejsce.
  9. Jeśli podczas rejestracji pojawią się trudności, nie rozłączaj się. Poczekaj na połączenie z konsultantem.
  10. Jeśli połączenie zostanie przerwane, zadzwoń na numer 989. Konsultant udzieli Ci wyjaśnień.

  Jeśli nie wypełnisz formularza, możesz zapisać się na szczepienie przez infolinię, Internetowe Konto Pacjenta lub SMS, gdy rozpoczną się zapisy dla twojej grupy wiekowej.

  Pamiętaj! Rejestracja na szczepienie zależy od dostępności terminów.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie-przez-automatyczny-system-powiadomien

  Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – zmiany zasad w II kwartale 2021 r.

  Wydany przez: GOV.SZCZEPIMYSIĘ
  Data publikacji komunikatu: 31.03.2021 r.

  Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia, a przede wszystkim więcej szczepionek – w II kwartale tego roku wchodzimy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień.

  Więcej punktów szczepień

  Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych. Z myślą o pacjentach leżących uruchomiliśmy także wyjazdowe zespoły szczepiące. W II kwartale poszerzamy katalog miejsc, w których można będzie się zaszczepić.

  Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w:

  • przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych),
  • szpitalach rezerwowych,
  • szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital),
  • punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy),
  • punktach drive thru,
  • zakładach pracy,

  Większa kadra osób szczepiących i prostsze zasady kwalifikacji

  Chcemy jeszcze bardziej usprawnić proces, dlatego wprowadzamy także zmiany organizacyjne w zakresie kwalifikacji i wykonywania szczepień.

  • Kto kwalifikuje do szczepienia?
   W II kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.
  • Kto może szczepić?
   Poszerzamy też kadrę szczepiącą. Obecnie szczepionkę podają lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz felczerzy. W II kwartale tego roku do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych.

  Rejestracja na szczepienia – jak będzie wyglądać w kwietniu?

  W kwietniu uruchamiamy zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

  • 12 kwietnia – rocznik 1962,
  • 13 kwietnia – rocznik 1963,
  • 14 kwietnia – rocznik 1964,
  • 15 kwietnia – rocznik 1965,
  • 16 kwietnia – rocznik 1966,
  • 17 kwietnia – rocznik 1967,
  • 19 kwietnia – rocznik 1968,
  • 20 kwietnia – rocznik 1969,
  • 21 kwietnia – rocznik 1970,
  • 22 kwietnia – rocznik 1971,
  • 23 kwietnia – rocznik 1972,
  • 24 kwietnia – rocznik 1973.

  Masz 60 lat lub więcej? Rejestracja dla Twojej grupy wiekowej wciąż trwa!

  Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego!

  Osoby, które nie wypełnią formularza, będą mogły zarejestrować od dnia uruchomienia rejestracji. Do wyboru jest kilka metod zapisów. Można skorzystać z platformy internetowej e-Rejestracja, zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści Szczepimy Się na numer 880 333 333 lub zapisać się – najlepiej telefonicznie – bezpośrednio w punkcie szczepień.

  Wszystkich, którzy potrzebują dodatkowych informacji dotyczących rejestracji, zapraszamy na 

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/przyspieszamy-narodowy-program-szczepien–zmiany-zasad-w-ii-kwartale-2021-r

  Opieka medyczna w czasie Świąt Wielkanocnych

  Wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 31.03.2021 r.

  Walka z koronawirusem wciąż trwa – w tym szczególnym czasie pamiętaj o obowiązujących ograniczeniach.

  • Nie organizuj dużych spotkań, święta spędź z najbliższą rodziną.
  • Kiedy wychodzisz z domu, pamiętaj, by szczelnie zasłaniać usta i nos maseczką
  • Zachowuj bezpieczny odstęp od innych osób.
  • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie, regularnie wietrz pomieszczenia.
  • Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy choroby, nie czekaj i zgłoś się po pomoc medyczną.

  Gdzie szukać pomocy medycznej w okresie Wielkanocy?

  Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

  Podczas świąt podstawowej pomocy medycznej udzielają punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dni wolne od pracy są one czynne przez całą dobę.

  Adresy punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdziejsz na stronie Twojego oddziału NFZ

  Test w kierunku koronawirusa. Wypełnij formularz online

  Jeśli podejrzewasz, że Twój zły stan zdrowia jest spowodowany koronawirusem, możesz skorzystać z nowej ścieżki zlecenia testów w kierunku COVID-19 – internetowego formularza dostępnego na stronie gov.pl/dom. Jeśli okaże się, że powinieneś wykonać diagnozujący to test, możesz zapisać się na wymaz przez internet, wykorzystując profil zaufany albo zamówić rozmowę z konsultantem Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej, który zleci Ci badanie.

  Formularz kwalifikacji na test w kierunku SARS-CoV-2otwiera się w nowej karcie

  Punkty pobrań wymazów

  Pacjent skierowany na test wykrywający koronawirusa może go wykonać bezpłatnie w jednym z punktów pobrań wymazów. W całym kraju jest ponad 636 takich punktów. Będą one czynne również w okresie Świąt Wielkanocnych.

  Znajdź najbliższy punkt wymazowy i sprawdź, jak przygotować się do pobrania wymazuotwiera się w nowej karcie

  Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

  W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

  Ważne!

  Jeśli podejrzewasz, że Twój zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem, powinieneś zgłosić swoje objawy przed kontaktem z personelem SOR lub IP.

  Adresy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć znajdziesz na stronie internetowej Twojego oddziału NFZ

  Pogotowie ratunkowe

  W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

  Ważne!

  Jeśli podejrzewasz, że Twój zły stan zdrowia jest spowodowany koronawirusem, koniecznie poinformuj o tym dyspozytora, który przyjmuje zgłoszenie.

  Telefoniczna Informacja Pacjenta

  Przez cały okres świąteczny do dyspozycji pozostają konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta. Pod numerem 800 190 590 bezpłatnie i przez całą dobę uzyskasz wszelkie, niezbędne informacje o postępowaniu w przypadku zakażenia koronawirusem. Konsultanci podpowiedzą również, gdzie szukać najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz jak skontaktować się ze szpitalem.

  Zadzwoń pod bezpłatny i całodobowy numer infolinii NFZ: 800 190 590

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/opieka-medyczna-w-czasie-swiat-wielkanocnych,7956.html

  Od 25 marca wznawiamy rejestrację na szczepienia przeciw Covid-19 dla seniorów w wieku 70+

  Wydany przez: GOV.SZCZEPIMYSIĘ
  Data publikacji komunikatu: 25.03.2021 r.

  • ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INFOLINIĘ 989 – do zapisu potrzebny jest numer PESEL.
  • ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE NA PACJENT.GOV.PL – po otwarciu tej strony zobaczysz komunikat o możliwości skorzystania z e-Rejestracji na szczepienie. Polecamy ten sposób!
  • WYŚLIJ SMS – przygotuj swój PESEL oraz właściwy dla Twojego adresu kod pocztowy. Na numer 880 333 333 wyślij wiadomość o treści „SzczepimySie”.
  • ZAREJESTRUJ SIĘ W PUNKCIE SZCZEPIEŃ – to kolejny, dostępny sposób. Warto umówić się telefonicznie. Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-25-marca-wznawiamy-rejestracje-na-szczepienia-przeciw-covid-19-dla-seniorow-w-wieku-70

  Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach

  Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 25.03.2021 r.

  Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań. Od soboty, 27 marca wprowadzimy nowe zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych. Pamiętaj, tylko solidarność i wzajemna odpowiedzialność pozwolą nam pokonać COVID-19. Dlatego ogranicz do minimum kontakty społeczne – jeśli możesz, pracuj zdalnie, a zbliżające się święta wielkanocne spędź w gronie swoich domowników!

  Aktualne dane – liczba i dynamika zakażeń rośnie, dlatego musimy reagować

  W ostatnich dniach w Polsce nastąpił znaczący wzrost zakażeń COVID-19. Tylko 25 marca 2021 r. odnotowano ponad 34 tys. przypadków nowych zachorowań. Obecnie w naszym kraju:

  • liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 wynosi: 36 231
  • liczba łóżek zajętych wynosi: 27 118
  • liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 wynosi: 3 473
  • liczba zajętych respiratorów wynosi: 2 620
  • liczba osób objętych kwarantanną wynosi: 434 991
  • liczba osób, które wyzdrowiały wynosi: 1 722 856

  Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

  Handel

  • Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.
  • Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

  Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

  • 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
  • 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

  Kult religijny

  Od 27 marca, w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  Od 27 marca zakaz działalności obejmie także salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

  Żłobki i przedszkola tylko dla medyków

  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

  Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

  Sport – tylko zawodowy

  Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

  W Święta Wielkanocne zostańmy w domu

  Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. W okresie świąt powinniśmy więc ograniczyć nasze kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

  Praca zdalna – wszędzie tam, gdzie możesz

  Pozostałe ograniczenia – bez zmian

  Pozostałe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują:

  • Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
  • Hotele – obiekty pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).
  • Kultura – wciąż zamknięte będą teatry, kina, muzea i galerie sztuki.
  • Sport – zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

  Szczepienia i społeczna dyscyplina najskuteczniejszą bronią walki z COVID-19

  Od początku akcji szczepionkowej w Polsce do 25 marca 2021 r. wykonano ponad 5,3 mln szczepień I i II dawką. Więcej informacji na temat szczepień i dzienne raporty z danymi znajdziesz na www.gov.pl/szczepimysie.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

  Posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Przyspieszenie rejestracji na szczepienia dla osób 60+

  Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 20.03.2021 r.

  Liczba i dynamika zakażeń rośnie, dlatego musimy działać zdecydowanie

  Wciąż obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy wzrost zgonów. Nadal najgorzej – jeśli chodzi o dzienną liczbę zachorowań – sytuacja wygląda w województwie mazowieckim, śląskim a także wielkopolskim i dolnośląskim i małopolskim. Wzrostowi zakażeń towarzyszy też wzrost liczby zajętych łóżek szpitalnych oraz respiratorów.

  Przyspieszenie rejestracji na szczepienia dla kolejnych grup – szczepienia dla osób 60+

  Obecnie trwają zapisy na szczepienia seniorów w wieku 67 i 68 lat. Zgodnie z planem w poniedziałek 22 marca rozpoczynamy rejestrację seniorów z roczników 1955-1956. Natomiast już od wtorku, 23 marca ruszy rejestracja dla roczników 1957-1961. W czwartek 25 marca wznowione będą też zapisy dla seniorów powyżej 70 lat. Zachęcamy do rejestracji, bo jest to kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich.

  Szczepienia i społeczna dyscyplina

  Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. Do tej pory w Polsce wykonano blisko 4,9 mln szczepień przeciw COVID-19, z czego ponad 1,7 mln drugą dawką.

  Szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna

  Europejska Agencja Leków potwierdziła skuteczność, bezpieczeństwo i wysoką jakość szczepionki firmy AstraZeneca. EMA podkreśliła, że preparat ten nie jest związany ze zwiększeniem ogólnego ryzyka zakrzepów krwi u osób, które go otrzymały. Dodatkowo EMA nie stwierdziła żadnych problemów z jakością lub konkretną serią szczepionki AstraZeneki. Zaznaczyła przy tym, że zamierza nadal badać doniesienia dotyczące związku między zakrzepami krwi a tym preparatem.

  Od dziś nowe zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach

  Aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Od dziś do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

  • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
  • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
  • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
  • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
  • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
  • stoki narciarskie;
  • kluby fitness i siłownie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

  Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/posiedzenie-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-przyspieszenie-rejestracji-na-szczepienia-dla-osob-60

  Zarejestruj się online na test na COVID-19

  Wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 19.03.2021 r.

  Jeśli źle się czujesz i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem, wejdź na tę stronęotwiera się w nowej karcie i wypełnij formularz online. System określi, czy kwalifikujesz się do testu. Jeśli tak – otrzymasz zlecenie na test z konkretną datą. To nowe, duże udogodnienie dla pacjentów.

  Kto może skorzystać z formularza

  Formularz wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia się koronawirusem.

  Jak działa usługa

  1. Wchodzisz na stronę: https://form.www.gov.pl/ankieta/610604/stop-covid-formularz.html
  2. Odpowiadasz na zadane pytania.
  3. System sprawdza, czy kwalifikujesz się na test.
  4. Jeśli tak – kontaktuje się z Tobą konsultant Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci pracują 7 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00. Formularz złożony po 18:00 jest rozpatrywany następnego dnia.
  5. Otrzymujesz zlecenie na test.
  6. Otrzymujesz SMS, wysłany z systemu eKolejka, z proponowanym miejscem oraz godziną testu. Dzięki temu unikniesz kolejki w punkcie wymazowym.
  7. Jeśli nie udasz się na test we wskazanym miejscu i terminie, możesz skorzystać z dowolnego innego punktu pobrań. Wtedy jednak obowiązuje Cię kolejka.
   Poszukaj odpowiedniego dla siebie mobilnego punktu wymazowego.otwiera się w nowej karcie
  8. 8. Wynik testu możesz sprawdzić również na swoim koncie w Internetowym Koncie Pacjenta.

  Jeśli otrzymasz zlecenie na test, zostaniesz automatycznie objęty kwarantanną. Pozytywny wynik testu zmienia kwarantannę na izolację domową. Negatywny wynik testu zwalnia Cię z kwarantanny.

  Masz pozytywny wynik

  Pozytywny wynik oznacza, że jesteś zarażony koronawirusem. Skontaktuj się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który oceni Twój stan zdrowia i ustali leczenie. Umów się z lekarzem na teleporadę. Możesz także skorzystać z monitoringu w ramach Domowej Opieki Medycznej.

  Wyszukaj swoją placówkę POZ

  Zlecenie na test w kierunku COVID-19 nadal może wystawić każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz lekarz nocnej pomocy lekarskiej.

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/zarejestruj-sie-online-na-test-na-covid-19,463.html

  Baza łóżkowa dla pacjentów z COVID-19 w województwie mazowieckim

  Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 17.03.2021 r.

  Wojewoda Mazowiecki wspólnie z MOW NFZ codziennie monitoruje bieżącą sytuację epidemiologiczną, tak aby była pełna dostępność leczenia w szpitalach dla chorych z COVID-19. Od początku marca br. sukcesywnie wydawane są kolejne decyzje, w celu powiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 na terenie Mazowsza. Obecnie trwają prace nad poszerzeniem bazy łóżkowej w kilkunastu podmiotach leczniczych na II poziomie zabezpieczenia o kolejne ok. 660 miejsc. Wówczas wydanymi decyzjami od 1 marca br., województwo mazowieckie będzie dysponowało dodatkowymi ok. 1 700 łóżkami dla pacjentów z Covid-19. Pacjenci są też hospitalizowani w szpitalach tymczasowych, w których baza łóżkowa również jest systematycznie powiększana. Pierwszych pacjentów przyjęto już do nowo uruchomionego szpitala tymczasowego na Okęciu przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie. Poszerzono też bazę łóżkową w Szpitalu Południowym w Warszawie, dzięki m.in. decyzjom o skierowaniu personelu medycznego, wydawanymi przez Wojewodę.

  Decyzją Wojewody Mazowieckiego, Urząd Wojewódzki wspiera rekrutację kadry medycznej do szpitali tymczasowych, za pomocą strony, na której znajduje się prosty formularz aplikacyjny oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-covid-19-w-wojewodztwie-mazowieckim

  Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

  Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Data publikacji komunikatu: 17.03.2021 r.

  Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. W trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendujemy pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wprowadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

  Aktualne dane – liczba i dynamika zakażeń rośnie, dlatego musimy reagować

  W ostatnim tygodniu liczba zakażeń zwiększyła się o 38 proc., a liczba zgonów o 24 proc. Przybyło także zajętych łóżek covidowych – wzrost o 17 proc. Obecnie w Polsce jest:

  • 21511 zajętych łóżek – 72 proc.;
  • 2193 zajętych respiratorów – 74 proc.;
  • 8444 wolne łóżka oraz 786 wolnych respiratorów.

  Liczba wykonanych szczepień wyniosła ponad 4,6 mln, z czego 3 mln pierwszą dawką.

  Zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach

  Decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem.

  Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

  • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
  • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
  • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
  • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
  • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
  • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
  • stoki narciarskie;
  • kluby fitness i siłownie;
  • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

  Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

  W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo

  Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

  Już 2 759 436 wykonanych w Polsce szczepień przeciw Covid19

  Data publikacji komunikatu: 23.02.2021 r.

  Polska utrzymuje wysokie tempo szczepień. Od kilku dni nasz kraj zajmuje 1. miejsce, jeśli chodzi o liczbę dawek na 100 osób populacji wśród największych państw Unii Europejskiej. Nic dziwnego, gdyż odnotowaliśmy już 2 759 436 wykonanych zabiegów, a do końca marca zaszczepionych zostanie w sumie 3 mln obywateli.

  Mimo ograniczenia dostaw i zmianach w harmonogramie wprowadzonych przez producentów, proces szczepień w naszym kraju przebiega płynnie. Sprzyja temu rosnące zaufanie Polek i Polaków – już 75 proc. z nas deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19.

  Dlaczego warto się zaszczepić?

  Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

  Sprawdź, od kiedy możesz się zaszczepić

  Warto też pamiętać, że szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Zanotowaliśmy niewielki odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). NOP wystąpiły jedynie u 0,094 proc. pacjentów. Warto podkreślić, że ponad 84 proc. to NOP o charakterze łagodnym, 15 proc. o charakterze poważnym i 0,7 proc. o charakterze ciężkim. Każdy taki przypadek jest szczegółowo analizowany.

  Dowiedz się, dlaczego jeszcze warto się zaszczepić przeciw COVID-19?

  Ściągnij aplikację i potwierdź zaszczepienie

  Osoby zaszczepione przeciw COVID-19 otrzymują potwierdzenie zaszczepienia w postaci kodu QR. Mogą to zrobić m.in. przez Internetowe Konto Pacjenta, aplikacje mObywatel. Mogą także otrzymać wydruk u lekarza POZ.

  Ministerstwo Zdrowia przygotowało również darmową aplikację Zaszczepieni. Oprócz potwierdzenia ważności i poprawności kodu QR prezentuje ona podstawowe dane o jej właścicielu – w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin w celu umożliwienia identyfikacji, czy prezentowany kod należy do jego właściciela.

  Na stronie gov.pl/szczepimysie znajdziecie też pełny raport dotyczący zaszczepionych już osób. Zamieszczamy tam m.in. informacje o liczbie wykonanych szczepień – z podziałem na województwa, płeć oraz wiek. Znajdziecie tam również stan magazynu oraz liczbę dawek dostarczonych do poszczególnych punktów. Dane są aktualizowane raz dziennie.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/juz-2-759-436-wykonanych-szczepien–polska-liderem-wsrod-najwiekszych-panstw-ue

  Narodowy Program Szczepień – transport do Punktów szczepień

  Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 16.02.2021 r.

  Samorządy uruchomiły dedykowane linie telefoniczne, na które mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do punktów szczepień. Transport powinien być dostępny dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, dla seniorów, mających problemy z dotarciem do punktów szczepień na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców oraz osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Dowóz osób, które zgłoszą potrzebę pomocy w dotarciu do punktów szczepień sfinansuje rząd.

  Transport do punktów szczepień – infolinie samorządów

  Numery telefonów, na które mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do punktów szczepień znajdują się w poniższym załączniku.

  Materiały

  Transport do punktów szczepień – Infolinie samorządów 26.01.2021

  Dane kontaktowe osób zajmujących się realizacją Narodowego Programu Szczepień (NPS) przeciw COVID-19 w województwie mazowieckim:

  1. Mariusz Sokołowski (Pełnomocnik Wojewody do spraw realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w województwie mazowieckim) 22 695 64 11
  2. Infolinia Mazowieckiego Oddziału NFZ (Organizacja Punktów Szczepień) 22 279 75 43
  3. Infolinia Agencji Rezerw Materiałowych (Dystrybucja szczepionek) 22 123 48 05
  4. Infolinia Ministerstwa Zdrowia (Informacje i rejestracje w zakresie szczepień) 989

  Zależy nam, aby każda osoba mogła znaleźć odpowiedź na pytania związane ze szczepionką i procesem szczepienia. Wszystkie bieżące informacje, które dotyczą szczepień przeciw COVID-19 znajdują się na stronie gov.pl/szczepimysie.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/narodowy-program-szczepien–dane-kontaktowe

  Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

  Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 13.02.2021 r.

  Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

  Najważniejsze informacje

  • Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.
  • Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.
  • Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • Zakres danych niezbędnych do wypełnienia formularza będzie udostępniony uczelniom publicznym i niepublicznym jeszcze dziś, 12 lutego.
  • W poniedziałek, 15 lutego br. OPI PIB udostępni uczelniom formularz. Dane wprowadzać będą upoważnione przez rektora osoby.
  • Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.
  • Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.
  • W poniedziałek, 15 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 OPI PIB zorganizuje bezpłatne webinarium dla koordynatorów uczelni dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza. Szkolenie będzie transmitowane na kanale YouTube OPI PIB. Nie jest wymagana rejestracja.

  Q&A szczepienia wszystkich nauczycieli (do pobrania plik PDF)

  Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

  Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym. Zmiany od 12 lutego 2021 r.

  Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 05.02.2021 r.

  W ramach określonego reżimu sanitarnego otwieramy hotele, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie. Chcemy powoli i ostrożnie wracać do normalności, stale jednak przypominając, że pandemia trwa. Każdego dnia do szpitali trafiają nowi chorzy, niektórzy przegrywają walkę z wirusem. Pamiętajmy zatem o zasadach bezpieczeństwa i higieny. Miejmy zdrowie nasze, ale też innych zawsze na pierwszym miejscu.

  Nowe zasady. Nadal w reżimie sanitarnym

  Luzujemy obostrzenia, ale na razie wprowadzamy łagodniejsze rozwiązania warunkowo – na dwa tygodnie. Najważniejsze dla nas są zdrowie i życie Polaków. Dlatego nadal – to bardzo ważne – obowiązują nas wszystkich zasady bezpieczeństwa.

  NOWE OBOSTRZENIA – OD 12 LUTEGO DO 26 LUTEGO

  • Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
  • Nadal obowiązuje reżim sanitarny
  1. Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
  2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
  3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
  4. Stoki otwarte.
  5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
  6. Siłownie dalej zamknięte.
  7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

  Bezpieczeństwo nadal najważniejsze

  Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego

  #SzczepimySię – w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli

  Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 05.02.2021 r.

  Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

  W pierwszej grupie będą to:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

  Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?

  Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

  Dyrektor będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz, który zostanie udostępniony w poniedziałek, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

  Jak będzie wyglądać rejestracja nauczycieli przez dyrektorów szkół i placówek?

  W poniedziałek, 8 lutego br. dyrektorzy otrzymają w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. Ministerstwo przekaże również dokładną instrukcję zgłaszania pracowników w strefie dla zalogowanych SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku.

  Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

  Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

  wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 2.02.2021 r.

  Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021

  Podsumowanie zaleceń

  Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domowych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie stosowane w łagodnym przebiegu sprowadza się do stosowania leków objawowych, jak w innych ostrych infekcjach wirusowych dróg oddechowych. W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie skutecznego leczenia. Nie należy opóźniać kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego.

  1. Nie zaleca się stosowania deksametazonu u chorych na COVID-19 leczonych w domu.
   Wyniki badań klinicznych, w tym przede wszystkim badania RECOVERY oraz oparte na nich wytyczne AOTMiT wskazują na korzyść ze stosowania deksametazonu w dawce 6 mg dziennie u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wymagających tlenoterapii lub mechanicznej wentylacji płuc. U chorych na COVID-19 niewymagających tlenoterapii, ani mechanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko zgonu.
  2. Nie zaleca się stosowania tlenoterapii domowej w ostrej fazie choroby w związku z ryzykiem gwałtownego pogorszenia zagrażającego życiu. Konieczność stosowania tlenoterapii w leczeniu COVID-19 stanowi bezwzględne wskazanie do hospitalizacji.
   Pacjent z chorobą COVID-19, u którego pojawia się niewydolność oddechowa wymagająca stosowania tlenoterapii, wymaga niezwłocznego leczenia w warunkach szpitalnych. Tlenoterapia domowa jest powszechnie stosowana w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, lecz nie może być stosowana w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej. Pojawienie się ostrej niewydolności oddechowej świadczy o postępie choroby i groźbie bardzo szybkiego pogorszenia, mogącego prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia. Dodatkowo, zastosowanie tlenoterapii w domu może spowodować opóźnienie w dotarciu pacjenta do szpitala, przez co pacjent traci szansę na otrzymanie leczenia wymagającego zastosowania w pierwszych dobach choroby COVID-19 o ciężkim przebiegu (5-8 dni od wystąpienia objawów).
  3. Nie zaleca się stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w leczeniu COVID-19 – brak danych dotyczących skuteczności.
   Brak danych dotyczących stosowania GKS wziewnych u pacjentów z COVID-19 uzasadniających takie leczenie. W takiej sytuacji AOTMiT nie wydał zalecenia w tej sprawie.
  4. Nie zaleca się stosowania w leczeniu COVID-19 leków o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzujących się wątpliwą skutecznością lub o dowiedzionej nieskuteczności, w tym: amantadyny, chlorochiny, hydrochlorochiny, lopinawiru z rytonawirem, azytromycyny.
   Znaczne ilości danych z badań klinicznych, w tym największych – SOLIDARITY, RECOVERY i REMAP-CAP wskazują na brak korzyści ze stosowania chlorochiny, hydroksychlorochiny, azytromycyny i lopinawiru z rytonawirem u chorych na COVID-19.
   Opublikowane wyniki badań nie uzasadniają stosowania amantadyny u chorych na COVID-19.
  5. Nie zaleca się włączania leków przeciwpłytkowych, ani przeciwzakrzepowych w leczeniu COVID-19 u chorych przebywających w domu, o ile nie pojawią się wskazania inne niż zakażenie koronawirusem.
   Wyniki wstępnych badań wskazują na zmniejszenie ryzyka postępu choroby u pacjentów z COVID-19, leczonych przewlekle kwasem acetylosalicylowym. Natomiast brak dotychczas danych dotyczących skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych leków przeciwpłytkowych włączanych w chwili rozpoznania COVID-19.
  6. Nie zaleca się stosowania innych leków, w tym inhibitorów ACE i statyn w leczeniu choroby COVID-19.
   Brak danych uzasadniających stosowanie innych grup leków u chorych z COVID-19, poza badaniami naukowymi prowadzonymi za zgodą komisji bioetycznej.
  7. Zaleca się kontynuowanie bez zmian dotychczasowego leczenia farmakologicznego, w tym: glikokortykosteroidów – także wziewnych – ze wskazań innych niż COVID-19, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwnadciśnieniowych (w tym inhibitory ACE), statyn, leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.
   Nie wykazano zwiększenia ryzyka zgonu związanego z leczeniem częstych chorób przewlekłych. Dlatego zaleca się kontynuację stałego leczenia tych schorzeń.
  8. Zaleca się stosowanie leków przeciwgorączkowych (najskuteczniejsze są niesteroidowe leki przeciwzapalne lub paracetamol) w przypadku gorączki >38,5 st. C.
   Na podstawie zaleceń National Institutes of Health (NIH), opartych na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych.
  9. Brak danych dotyczących wyższości poszczególnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych nad innymi. Brak również dowodów na ich szkodliwość. Pomimo wstępnych doniesień o ewentualnej szkodliwości stosowania ibuprofenu, kolejne badania kliniczne na dużych populacjach chorych na COVID-19 nie wykazały takiej zależności. Dlatego brak jest danych uzasadniających wybór poszczególnych leków z tej grupy.
  10. Zaleca się utrzymanie podaży płynów odpowiedniej do temperatury ciała, ale nie mniejszej niż 2000 ml na dobę. W przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością serca i przewlekłą niewydolnością nerek wskazana jest samokontrola diurezy, nasilenia obrzęków oraz codzienny pomiar masy ciała.
   Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych.
  11. Stosowanie antybiotyków w chorobie COVID-19 jest uzasadnione wyłącznie u osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi z zakażeniem (np. POChP), poddawanych immunosupresji lub z niedoborami odporności z innych przyczyn, oraz w razie przewlekającej się infekcji dolnych dróg oddechowych (>14 dni) z cechami zakażenia bakteryjnego – np. pojawienie się ropnej plwociny.
   Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych na podłożu wirusowym, w związku z nieskutecznością antybiotyków w zakażeniach wirusowych oraz w celu zapobiegania selekcji szczepów bakterii lekoopornych.
  12. Zaleca się stosowanie leków przeciwkaszlowych u chorych z nasilonym kaszlem (utrudniającym mówienie i sen). W ciężkich przypadkach można rozważyć stosowanie preparatów z zawartością kodeiny.
   Zalecenie wydane przez NIH w związku z obserwacją, że kaszel jest częstym objawem pogarszającym wydolność oddechową oraz utrudniającym funkcjonowanie pacjentów z COVID-19.
  13. Brak wiarygodnych danych dotyczących wpływu stosowania witaminy D na ryzyko zakażenia i przebieg choroby COVID-19. Ze względu na powszechny niedobór wit. D w populacji – szczególnie w okresie jesiennym i zimowym – oraz niewielkie ryzyko powikłań zaleca się stosowanie suplementacyjnej dawki wit. D do 2000 IU dziennie u dorosłych (do 4000 IU u osób powyżej 75 roku życia), zgodnie z zaleceniami suplementacji tej witaminy w populacji polskiej.
   Zalecenie AOTMiT wskazują na ryzyko cięższego przebiegu choroby u pacjentów z niedoborami witaminy D, przy jednoczesnym małym ryzyku związanym ze stosowaniem tego preparatu. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. jednoznacznie wskazują na konieczność suplementacji tej witaminy w całej populacji polskiej, przez większość roku. Jednocześnie ostatnie dane opublikowane w The Lancet Diabetes&Endocrinology wskazują na brak istotnego wpływu podawania witaminy D na przebieg ostrych infekcji dróg oddechowych.
  14. Brak wiarygodnych danych dotyczących skuteczności innych leków i suplementów diety w leczeniu COVID-19, w tym witaminy C i cynku.
   Wyniki dotychczasowych badań nie uzasadniają stosowania witaminy C, ani cynku u chorych z ciężką sepsą. Dotychczas brak danych dotyczących korzyści ze stosowania tych preparatów u chorych z COVID-19.
  15. Zaleca się regularne pomiary ciśnienia tętniczego u chorych na COVID-19 w wieku >65 lat oraz u wszystkich leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.
   Zalecenie oparte na ogólnych zasadach postępowania u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca, szczególnie z współistniejącą chorobą infekcyjną.
  16. Zaleca się monitorowanie saturacji krwi tętniczej tlenem za pomocą pulsoksymetru u wszystkich pacjentów z dusznością spoczynkową, a szczególnie u osób w wieku >60 lat.
   W związku z częstym występowaniem u chorych na COVID-19 niewydolności oddechowej z głęboką hipoksemią bez subiektywnego uczucia duszności, uzasadnione jest monitorowanie saturacji, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i/lub osób obciążonych schorzeniami towarzyszącymi. Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie pacjenta do programu Domowej Opieki Medycznej (system PulsoCare), w którym będzie stale monitorowany – https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna
  17. Zaleca się skierowanie pacjenta do szpitala, w razie wystąpienia następujących okoliczności:
   1. Duszności występującej w spoczynku i utrudniającej mówienie, częstości oddechów powyżej 30 na minutę
   2. Sinicy lub hipoksemii – saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej pulsoksymetrem < 94% (w przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową – np. POChP, zwłóknienie płuc – SpO2 < 88%). Hipoksemia jest wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności.
   3. Gorączki powyżej 39 stopni Celsjusza – szczególnie utrzymującej się przez ponad dobę i powodującej bardzo znaczne osłabienie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.
   4. Kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie i mówienie
   5. Bólu w klatce piersiowej
   6. Spadku ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg (jeśli chory zazwyczaj ma wyższe)
   7. Zmian świadomości i zachowania – trudność w obudzeniu chorego, niepokojąca zmiana zachowania i sposobu mówienia, utrudniony lub niemożliwy kontakt z chorym, utrata przytomności

  Źródła danych:

  1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: Farmakoterapia COVID-19 – aktualizacja Zaleceń (wersja 2.0, 27 listopada 2020 r.) https://www.aotm.gov.pl/media/2020/12/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.0-27-listopada-2020-r._new_aktualna.pdf
  2. National Institutes of Health: Therapeutic Management of Patients with COVID-19 https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapeutic-management/
  3. UpToDate Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Outpatient evaluation and management in adults. https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-outpatient-evaluation-and-management-in-adults
  4. Rusińska A. i wsp. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. http://mavipuro.pl/jourarch/PN2018001.pdf (dostęp 17.01.2021)
  5. Hai Pham et al. The effect of vitamin D supplementation on acute respiratory tract infection in older Australian adults: an analysis of data from the D-Health Trial. https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30380-6/fulltext (dostęp 17.01.2021)
  6. Flisiak R, Parczewski M, Horban A, et al. Management of SARS-CoV-2 infection: recommendations of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists. Annex no. 2 as of October 13, 2020. Pol Arch Intern Med. 2020; 130: 915-918. doi:10.20452/pamw.15658

  Autorzy stanowiska:
  Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej – dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
  Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych – prof. dr hab. Andrzej Horban
  Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – prof. dr hab. Radosław Owczuk

  Członkowie Rady Medycznej:
  Wyżej wymienieni oraz:
  Prof. dr hab. Piotr Czauderna
  Prof. dr hab. Robert Flisiak
  Prof. dr hab. Tomasz Laskus
  Prof. dr hab. Bartosz Łoza
  Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
  Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz
  Prof. dr hab. Miłosz Parczewski
  Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
  Prof. dr hab. Anna Piekarska
  Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
  Prof. dr hab. Krzysztof Simon
  Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
  Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
  Prof. dr hab. Jacek Wysocki
  Dr n. med. Artur Zaczyński

  Materiały Zalecenia postępowania z pacjentem z COVID-19 leczonym w domu

  Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu

  Od 1 lutego otwieramy galerie handlowe i muzea. Przedłużamy pozostałe zasady bezpieczeństwa

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 28.01.2021 r.

  Koronawirus jest trudnym przeciwnikiem. Aby go pokonać, musimy być solidarni i odpowiedzialni. Pomimo stabilnej sytuacji związanej z dostępnością wolnych łóżek i sprzętu, wciąż zmagamy się z wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce, a przede wszystkim – ze zgonami. Dlatego przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian. Mamy bezpieczną rezerwę łóżek i sprzętu dla chorych na COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie jest trudna. W szpitalach, także pod respiratorami, wciąż przebywa bardzo dużo osób. Pamiętaj, powrót do normalności zależy tylko od nas i naszego odpowiedzialnego zachowania.

  Galerie handlowe, muzea oraz galerie sztuki ponownie otwarte od 1 lutego

  Sklepy w galeriach i centrach handlowych

  Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w centrach i galeriach handlowych. Tego typu miejsca będą jednak musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

  Limity klientów w sklepach

  W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

  Ważne! Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

  Ważne! Od 1 lutego nie będą obowiązywać godziny dla seniora.

  Muzea i galerie sztuki

  Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także muzea i galerie sztuki.

  Ograniczenia i zasady bezpieczeństwa

  • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
  • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.
  • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
  • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
  • Nieczynne są stoki narciarskie.
  • Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.
  • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
  • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
  • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
  • kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
  • zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
  • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
  • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
  • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
  • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

  Szczepionka przeciw COVID-19 – skuteczna broń w walce z koronawirusem

  Dysponujemy skuteczną bronią w walce z wirusem – szczepionką. Trudny czas pandemii będzie dobiegał końca z każdą kolejną zaszczepioną osobą. Dopóki duża część społeczeństwa nie zaszczepi się na koronawirusa, będziemy musieli nadal przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  Wykonaliśmy już ponad 1 mln szczepień (I i II dawką). Obecnie ze szczepionek mogą korzystać seniorzy powyżej 70. roku życia. Stopniowo szczepienia będą udostępniane kolejnym grupom wiekowym. Do końca 2021 r. Polska ma zapewnione 88 mln dawek szczepionki.

  Dostępność terminów oraz szybkość wykonywania szczepień jest uzależniona od dostaw, które zapewnia producent. Obecnie cała Unia Europejska, w tym również Polska, zmagają się ze zbyt dużym zapotrzebowaniem na szczepionki, w porównaniu do jej dostępności od producenta.

  Sprawdzone i rzetelne informacje

  Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie www.gov.pl/szczepimysie oraz na całodobowej i bezpłatnej infolinii Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989.

  Dane liczbowe dotyczące szczepień udostępniamy w raporcie na naszej stronie w zakładce Raport szczepień przeciwko COVID-19. Raport jest aktualizowany raz dziennie.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

  Ruszyła rejestracja na szczepienie dla osób 70+.Osoby po 80. roku życia nadal mogą się zapisywać

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 22.01.2021 r.

  22 stycznia o godz. 6:00 ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 dla osób w wieku od 70 do 79 lat. W ciągu pierwszych trzech godzin zarejestrowało się 150 tys. osób. Szef KPRM Michał Dworczyk zapewnia, że każdy senior w Polsce ma gwarancję zaszczepienia. Uruchomiliśmy nowe formy zapisu. Zachęcamy do skorzystania z rejestracji przez SMS lub online.

  Każdy senior z gwarancją otrzymania szczepionki

  Do końca I kwartału tego roku szczepionkę przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie 3 mln 100 tys. osób. – Mamy system przygotowany na znacznie większą skalę szczepień – mówił Michał Dworczyk. – Jednak z uwagi na niezależne od nas, ograniczone wielkości dostaw, nie będziemy w stanie zaszczepić w tym czasie większej liczby osób – przypominał szef KPRM.

  Jak zapisać się na szczepienie?

  Jest kilka możliwości rejestracji na szczepienie. Zainteresowani mogą zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556, skorzystać z e-rejestracji lub zapisać się telefonicznie bezpośrednio w punkcie szczepień. Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z ostatniej opcji, nie musisz udawać się do punktu szczepień. Wystarczy, że tam zatelefonujesz.

  1. Zadzwoń na infolinię 989
   Infolinia jest bezpłatna i całodobowa. Jeśli nie jesteś w stanie sam zadzwonić, poproś o pomoc rodzinę lub sąsiada. Przed połączeniem przygotuj Twój numer PESEL i kod pocztowy. Po połączeniu z konsultantem podaj swoje imię i nazwisko, PESEL i numer kontaktowy (opcjonalnie). Wybierz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Po rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Jeśli nie uda Ci się połączyć z konsultantem, zostaniesz przekierowany do automatycznej rejestracji. Automat zaproponuje Ci kilka opcji, wybierz „Chcę zapisać się na szczepienie”. Zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL i Twojego kodu pocztowego. Potem wybierzesz dla siebie dogodny termin na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19.
   Ważne! Dla każdego pacjenta, który nie otrzyma terminu po kontakcie z infolinią, konsultanci oddzwonią, gdy dostępne będą nowe terminy szczepień.
  2. Wyślij SMS
   To nowa forma rejestracji. Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
   Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
   Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS – kliknij.
  3. Skorzystaj z e-Rejestracji
   e-Rejestracja dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Pamiętaj, że możesz skorzystać z tego sposobu, jeśli masz Profil Zaufany (sprawdź, jak łatwo go założysz). System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
   Wsparcie w wypełnieniu formularza dla pacjentów dostępnego na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
  4. Zapisz się w punkcie szczepień
   Do dyspozycji osób, które chcą skorzystać z darmowej szczepionki przeciwko Covid-19 jest blisko 6000 punktów szczepień w całym kraju. Także bezpośrednio w punkcie może zarejestrować się na szczepienie. Mapa z lokalizacjami wszystkich punktów dostępna jest tutaj.
   Ważne! Osoby, które ukończyły 80 lat, wciąż mogą zapisywać się na szczepienie. Rejestrację dla tej grupy wiekowej rozpoczęliśmy 15 stycznia. Zatem od 22 stycznia dodajemy kolejną grupę osób (70 – 79 lat).
   Zachęcamy do rejestracji przez telefon lub przez internet. Dbajmy o siebie i innych, stosując wciąż obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Rejestracja przez telefon lub online jest prostą, ale też najbezpieczniejszą formą zapisu.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszyla-rejestracja-na-szczepienie-dla-osob-70-osoby-po-80-roku-zycia-nadal-moga-sie-zapisywac

  System eKolejka powiadomi o terminie testu

  wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 04.01.2021 r.

  Ministerstwo Zdrowia uruchomiło system eKolejka umożliwiający kierowanie pacjentów na pobranie wymazu w kierunku SARS-VoV-2 do wybranego punktu mobilnego. Po wystawieniu przez lekarza skierowania na test, pacjent otrzymuje SMS z rekomendacją terminu, godziny oraz lokalizacji testu. Jednocześnie punkt wymazowy otrzymuje informację, że pacjent został zapisany na określony dzień i godzinę. Dzięki otrzymanej informacji, punkt mobilny nie dokona zapisu na daną godzinę innego pacjenta.

  System informatyczny dedykowany punktom mobilnym umieszczony został na stronie ekolejka.mz.gov.pl. Logowanie do systemu zostało zintegrowane z Elektroniczną Platformą Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

  Mam zlecenie na badanie finansowane przez NFZ, jakich dokumentów potrzebuję?

  Zabierz ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego (nie masz nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisany np. seria i nr Twojego paszportu – podaj go następnie w punkcie mobilnym. Nie musisz znać numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku.

  Jak się przygotować do badania?

  Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skierowanie na badanie).

  Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie spożywaj posiłków
  • nie pij
  • nie żuj gumy
  • nie płucz jamy ustnej i nosa
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów.

  Materiały

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/system-ekolejka-powiadomi-o-terminie-testu

  Do listy postanowień noworocznych: zaszczepię się!

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: : 01.01.2021 r.

  Premier Mateusz Morawiecki zachęca, żeby jednym z noworocznych postanowień Polaków było zaszczepienie się. W pierwszym dniu nowego roku na jego profilu na Facebooku pojawił się post, w którym deklaruje, że w 2021 r. zaszczepi się przeciwko COVID-19.

  Zaszczep się w 2021 roku – ochroń siebie i swoich najbliższych

  Aktualnie trwają szczepienia grupy „zero” – osób, które są na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. W styczniu ruszą też zapisy dla grupy pierwszej. Zaszczepić się będą mogli wtedy: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

  Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, w tym o etapach szczepień, znajdziesz na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie.

  Dołącz do akcji zaszczepię się w Nowym Roku!

  Pamiętaj, że dzięki Tobie i Twojej decyzji o zaszczepieniu się przeciw COVID-19, szybciej powrócimy do normalności. Dlatego dołącz do akcji i spraw, żeby nadchodzący 2021 rok był po prostu lepszy. Pobierz grafikę i opublikuj na swoich profilach w mediach społecznościowych z hashtagiem #SzczepimySię . A być może to dzięki Tobie kolejne osoby dołączą do programu szczepień!

  Materiały

  Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/do-listy-postanowien-noworocznych-zaszczepie-sie

  Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 30.12.2020 r.

  Dotyczy Charakterystyki Produktu Leczniczego Comirnaty.

  Mając na uwadze wątpliwości środowiska medycznego dotyczące informacji zamieszczonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego Comirnaty (dalej również jako: „ChPL”), zgodnie z którymi po rozcieńczeniu jedna fiolka produktu leczniczego Corminaty zawiera 5 dawek szczepionki, pomimo iż w praktyce z jednej fiolki można uzyskać nawet do 7 dawek szczepionki, Minister Zdrowia wydał w tej sprawie komunikat.

  Zapoznaj się z treścią komunikatu

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-produktu-leczniczego-comirnaty,7888.html

  Wykorzystanie szczepionek w okresie świąteczno-noworocznym

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 31.12.2020 r.

  Odpowiadając na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala.

  Dzięki tej możliwości szpitale węzłowe maksymalnie wykorzystają dawki szczepionki, które mogłyby nie być podane zgłoszonym do szczepień medykom i personelowi niemedycznemu, ze względu na nieobecność w czasie świąt i w okresie noworocznym.

  Przypominamy, że szczepionki trafiają do szpitali w partiach zawierających wielodawkowe fiolki. Fiolki muszą być użyte w krótkim czasie po ich dostarczeniu, dlatego podanie szczepionek rodzinom medyków i pacjentom pozwoli na ich maksymalne wykorzystanie.

  Szczepienia przeciw COVID-19 są wykonywane dla osób z danego etapu. Aktualnie wyszczepiane są osoby z grupy „0”, czyli m.in. personel medyczny. Szczepienia mogą być realizowane dla innych osób TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku ryzyka zmarnowania szczepionki poprzez brak stawiennictwa osób uprawnionych. NFZ zażąda pilnych wyjaśnień od podmiotów, w których pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do złamania tych zasad.

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykorzystanie-szczepionek-w-okresie-swiateczno-noworocznym,7891.html

  Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia – zamknięte stoki i nowe zasady bezpieczeństwa w Sylwestra

  wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 19.12.2020

  Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

  Sylwester na nowych zasadach

  Zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

  Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

  Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

  • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
  • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów
  • szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
  • Zamknięte stoki narciarskie
  • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
  • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

  Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:

  • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
  • Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
   • 50% liczby miejsc siedzących, albo
   • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
  • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
  • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
  • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
  • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
  • Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
  • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
  • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz
  • Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia–zamkniete-stoki-i-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sylwestra

  Dłuższy termin na zgłoszenie personelu do szczepienia przeciw COVID-19

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 18.12.2020

  Do 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin przyjmowania zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, szpitalach niewęzłowych, uzdrowiskach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. W tych ostatnich do szczepienia mogą zgłaszać się też pacjenci.

  Szpitale węzłowe to placówki medyczne wytypowane do zorganizowania i przeprowadzenia szczepień w tzw. etapie „0”, czyli jeszcze przed szczepieniem populacyjnym.

  Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin zapisywania się pracowników medycznych i niemedycznych szpitali węzłowych oraz innych jednostek, w tym między innymi aptek, na szczepienie przeciw COVID-19.

  Do 28 grudnia szpitale węzłowe mają czas na zebranie list chętnych na szczepienie. Osoby te muszą być zatrudnione w placówkach wytypowanych do szczepienia w etapie „0” oraz muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  ZOBACZ: Aktualny wykaz (stan na 18.12.2020 r.) szpitali węzłowych (otwiera się w nowej karcie)

  W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są (stan na 18.12.2020 r.):

  • pracownicy szpitala węzłowego,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
  • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.

  Do 28 grudnia trwa także zbieranie list personelu i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, którzy chcą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. Do tego terminu na szczepienie mogą zgłaszać się również pracownicy uzdrowisk i szpitali niewęzłowych (np. onkologicznych). Dotyczy to również personelu niemedycznego.

  Szczepienie w ZOL-ach, uzdrowiskach i szpitalach niewęzłowych będzie zorganizowane na miejscu, w tych placówkach.

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dluzszy-termin-na-zgloszenie-personelu-do-szczepienia-przeciw-covid-19,7883.html

  Skuteczność i bezpieczeństwo – 8 grudnia rząd ogłasza projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 i zaprasza do szerokich konsultacji

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 08.12.2020

  Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.

  Założenia projektu narodowej strategii szczepień zaprezentowali minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski oraz Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

  Darmowo i dobrowolnie

  Naszym celem jest przeprowadzenie programu szczepień, dzięki któremu mamy uzyskać odporność populacji – powiedział minister Michał Dworczyk. Jest to jedna z największych operacji logistycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Cały proces będzie przeprowadzony w sposób przyjazny dla obywateli – dodał.

  Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek:

  • bezpiecznych i skutecznych,
  • w wystarczającej ilości,
  • w najkrótszym czasie,
  • darmowych,
  • dobrowolnych i
  • łatwo dostępnych.

  Do południa projekt dokumentu zawiśnie na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia – powiedział minister Michał Dworczyk. Natomiast do soboty 12 grudnia będziemy zbierali wszystkie uwagi. Na ich podstawie będziemy chcieli dokument ulepszyć, tak żeby 15 grudnia mógł zostać przyjęty przez Radę Ministrów – dodał.

  Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.

  Propozycje zmian w programie szczepień będzie można przesyłać pod adresem: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

  Akcja informacyjna i profrekwencyjna

  Przed rozpoczęciem szczepień rząd planuje przeprowadzić dużą akcję informacyjną i profrekwencyjną. Wszystko po to, aby zachęcić do szczepień jak największą liczbę obywateli.

  Przygotowujemy kompleksowy pakiet informacyjny obejmujący kampanię medialną, serwis poświęcony szczepieniom oraz infolinię – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Tak, żeby każdy z nas mógł poznać szczegóły dotyczące szczepień – dodał.

  Punkty szczepień przeciw COVID-19

  Osoby zainteresowane zaszczepieniem będą mogły to zrobić:

  • stacjonarnie w placówkach POZ,
  • stacjonarnie w innych placówkach medycznych,
  • przez mobilne zespoły szczepiące,
  • w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych.

  Wprowadzanie szczepionki do obiegu – jak to wygląda krok po kroku

  Zatwierdzenie szczepionki na COVID-19 odbywa się za zgodą Komisji Europejskiej.

  Szczepionka przeszła już m.in. szczegółowe badania laboratoryjne. Na obecnym etapie specjaliści z 27 krajów UE dokonują oceny dokumentacji. Następnie do 29 grudnia planowane jest głosowanie ekspertów z krajów członkowskich. Wspomniany proces zakończy się wydaniem decyzji przez Komisję Europejską.

  Oznacza to, że proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2021 r.

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/skutecznosc-i-bezpieczenstwo-8-grudnia-rzad-oglasza-projekt-narodowego.html

  Szczepionki przeciwko COVID-19 już niedługo dostępne dla Polaków – umowy na ich zakup zostały podpisane

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 02.12.2020 r.

  Od początku epidemii ludzie na całym świecie wyczekiwali szczepionki, która powstrzyma rozprzestrzenianie się COVID-19. Dzięki miesiącom ciężkiej pracy naukowców już niedługo będziemy mogli rozpocząć szczepienia. Będą one darmowe i dobrowolne. Polska podpisała umowy na zakup ponad 45 mln dawek szczepionek, po ich zatwierdzeniu przez europejskie instytucje. To największa operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków. Szczepionka to bardzo ważny element walki z koronawirusem, ale kluczowa jest również nasza wzajemna odpowiedzialność. Chroń siebie i innych – przestrzegaj obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

  Umowy na zakup szczepionek zostały podpisane

  Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli jest dla nas priorytetem. Polski rząd podpisał umowy na zakup szczepionki przeciwko COVID-19 z trzema firmami:

  • Pfizer BioNtech;
  • Johnson&Johnson;
  • AstraZeneca.

  Po zatwierdzeniu ich przez europejskie instytucje, do naszego kraju trafi ponad 45 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

  Proces szczepień przeciwko COVID-19 to największa operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków. Obecnie trwają prace nad Rządową Strategią Szczepień, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów po konsultacjach w połowie grudnia.

  Szczepionka – dla kogo w pierwszej kolejności?
  oraz inne informacje :

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-sprawdz-jak-to-zrobic-i-co-ci-przysluguje.html

  Koronawirus to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Zależy nam, aby w pierwszej kolejności ze szczepionek skorzystały osoby szczególnie narażone, czyli:

  • pracownicy służy zdrowia;
  • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
  • osoby powyżej 60. roku życia;
  • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko.

  Szczepienie jest dobrowolne, ale zachowajmy się odpowiedzialnie. Nawet jeśli ktoś się czuje młody i silny, to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś starszego, przerwać łańcuch zakażeń. Sprawa jest najwyższej wagi.- wyjaśnia szef polskiego rządu.

  Proces szczepień

  Proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się w lutym 2021 r. Wszystko jednak zależy od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej. Proces będzie prosty i jednocześnie bezpieczny. Jak będzie wyglądał?

  1. Rejestracja – online: przez infolinię lub u lekarza POZ, na specjalnej stronie www lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
  2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza lub pielęgniarkę.
  3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
  4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

  4 grudnia rusza nabór podmiotów, które będą organizowały punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane:

  • stacjonarnie w placówkach POZ;
  • innych stacjonarnych placówkach medycznych;
  • w mobilnych zespołach szczepiących;
  • w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

  Aby rejestracja na szczepienia była jeszcze łatwiejsza, od 15 grudnia uruchomimy specjalną infolinię. Będzie ona przeznaczona tylko tematowi szczepionek przeciwko COVID-19.

  Bądź odpowiedzialny – przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

  Szczepionka przeciwko COVID-19 będzie bardzo ważnym elementem w walce z koronawirusem. Pamiętaj jednak, aby do czasu jej wprowadzenia zachowywać się rozsądnie i odpowiedzialne. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa – stosuj zasadę DDMA+W:

  D jak dystans

  Dystans społeczny towarzyszy nam od początku epidemii koronawirusa. 1,5 m to minimalna odległość, jaką powinniśmy zachowywać od innych osób. Dzięki temu chronimy zarówno siebie, jak i ludzi wokół nas.

  D jak dezynfekcja

  Mycie rąk wodą z mydłem, albo ich dezynfekcja to podstawa w walce z koronawirusem. Jednak ręce to nie wszystko. Pamiętaj o czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, których często dotykasz.

  M jak maseczka

  Maseczka, szalik lub przyłbica – zasłaniaj nos i usta w przestrzeni publicznej. Rób to zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na ulicy. Tam również spotykasz i mijasz wiele osób.

  A jak Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

  Korzystasz z aplikacji i miałeś bliski kontakt z osobą chorą? Twój telefon Cię o tym poinformuje. STOP COVID ProteGO Safe to dobrowolna, darmowa i w pełni bezpieczna aplikacja, która pomaga w walce z koronawirusem.

  W jak wietrzenie

  Zadbaj, aby w zamkniętych pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu był dopływ świeżego powietrza. Często wietrz pokoje w domu i w pracy.

  Dodatkowe wynagrodzenie dla medyków – jak i kiedy będzie wypłacane?

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 02.12.2020 r.

  Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie1 w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przysługuje również personelowi SOR-ów, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagnostom laboratoryjnym. Opisujemy szczegóły dotyczące wypłaty tych środków dla medyków.

  Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%.

  Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

  Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują już osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego2, które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie):

  • wykonują zawód medyczny,
  • uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

  Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także osobom wykonującym:

  • zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
  • czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

  Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają pracownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

  Ile wynosi dodatkowe wynagrodzenie?

  Od 1 listopada 2020 roku dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

  Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

  Kiedy medycy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie?

  Dodatkowe wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu 2020 r.

  Oddziały Wojewódzkie Funduszu otrzymają od placówek medycznych dane o:

  • liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia,
  • wysokości wynagrodzenia tych osób za listopad br.

  Fundusz przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

  Ewidencja czasu pracy przy pacjencie z COVID+ nie jest koniecznością

  NFZ nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia. Natomiast udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne.

  Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego.

  Skąd pochodzą środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia?

  Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia do placówek medycznych.

  1. W formie dodatkowego świadczenia pieniężnego
  2. Placówki te muszą być wpisane do wykazu prowadzonego przez dyrektorów oddziałów NFZ wspólnie z wojewodami.
  3. Laboratoria te muszą być wpisane na listę opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid (otwiera się w nowej karcie).

  Pliki do pobrania (plik pdf): Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia z 30.09.2020 r. (1.11.2020 r.)

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html

  Baza łóżkowa dla pacjentów z SARS-CoV-2

  wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 02.12.2020 r.

  Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego. Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

  Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Ponadto, wszystkie decyzje konsultowane są z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń.

  Od początku pandemii Wojewoda Mazowiecki wydał 244 decyzje nakładające na szpitale obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan na 2 grudnia).

  Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 5 377, z czego zajętych jest 2 785. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 416, z czego zajętych jest 301 (stan na 2 grudnia).

  Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym na poziomie I – 50 , na poziomie II – 58 na poziomie III – 6 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii, UCK WUM – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 4 319 łóżek, na poziomie III – 821 łóżek. (stan na 2 grudnia). Ponadto, szpital dysponuje również respiratorami, które nie są objęte decyzją Wojewody i w sytuacji zagrożenia życia powinien je wykorzystywać. Zgodnie z przepisami prawa, żaden szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów zakażonych koronawirusem wymagających respiratoroterapii z powodu zajętych łóżek respiratorowych przeznaczonych decyzją Wojewody dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2. Każdy pacjent, który trafi do szpitala powinien otrzymać pomoc.

  Na Mazowszu łączna liczba respiratorów przeznaczonych do leczenia wszystkich pacjentów to 1 390 (w tym 768 w Warszawie), zestawów ECMO do oksygenacji pozaustrojowej dostępnych jest łącznie w województwie mazowieckim 12 (w tym 9 w Warszawie).

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-sars-cov-5

  Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze! Sprawdź, jak to zrobić i co Ci przysługuje

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 25.11.2020 r.

  Jeśli koronawirusa masz już za sobą, możesz uratować innych. Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie chorych na COVID-19. Oddaj osocze w jednym z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Za ten szlachetny gest przysługują Ci m.in. dwa dni wolne w pracy, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, pakiet konsultacji medycznych.

  Kto może oddać osocze?

  Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

  Osocze może zostać pobrane od osób:

  • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 (potwierdzone testem, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl),
  • o wadze min. 50 kg,
  • po wyzdrowieniu, u których minęło:
   • co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub
   • 18 dni od zakończenia izolacji,
  • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi* m.in. :
   • należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych,
   • w przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

  Czytaj dalej:

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-sprawdz-jak-to-zrobic-i-co-ci-przysluguje.html

  Baza łóżkowa dla pacjentów z SARS-CoV-2

  wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 22.11.2020 r.

  Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego. Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

  Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Ponadto, wszystkie decyzje konsultowane są z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń.

  Od początku pandemii Wojewoda Mazowiecki wydał 232 decyzje nakładające na szpitale obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan na 22 listopada).

  Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 4 968, z czego zajętych jest 3 040. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 379, z czego zajętych jest 327 (stan na 22 listopada).

  Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym na poziomie I – 50 , na poziomie II – 57 na poziomie III – 6 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii, UCK WUM – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 3 910 łóżka, na poziomie III – 821 łóżek. (stan na 22 listopada).

  Ponadto, szpital dysponuje również respiratorami, które nie są objęte decyzją Wojewody i w sytuacji zagrożenia życia powinien je wykorzystywać. Zgodnie z przepisami prawa, żaden szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia.

  W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów zakażonych koronawirusem wymagających respiratoroterapii z powodu zajętych łóżek respiratorowych przeznaczonych decyzją Wojewody dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2. Każdy pacjent, który trafi do szpitala powinien otrzymać pomoc.

  Na Mazowszu łączna liczba respiratorów przeznaczonych do leczenia wszystkich pacjentów to 1 390 (w tym 768 w Warszawie), zestawów ECMO do oksygenacji pozaustrojowej dostępnych jest łącznie w województwie mazowieckim 12 (w tym 9 w Warszawie).

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-sars-cov-5

  Premier: Przedstawiamy kompleksowy plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 22.11.2020 r.

  Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

  Pozostałe informacje pod linkiem:

  plik pdf do pobrania: Konferencja – 100 dni solidarności w walce z COVID-19. (rozmiar pliku: 3.63 MB)

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-przedstawiamy-kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-czas-100-dni.html

  Plan działania – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

  Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowaliśmy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

  W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

  • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
  • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
  • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

  Eksperci się wypowiedzieli, teraz czas na Ciebie! Weź udział w konsultacjach społecznych. Weź udział w konsultacjach społecznych. Uwagi do aktów prawnych – są dostępne w formie PDF na samym dole tego artykułu – wysyłaj na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

  Jak wyglądają poszczególne zasady bezpieczeństwa w podziale na etapy? Wejdź w link i zapoznaj się z tabelą

  Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia
  Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

  Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

  „Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane” – poinformował szef rządu.

  W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

  Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

  Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

  Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

  Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

  Przemieszczanie się

  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • Działalność zawieszona

  Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
  • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
  • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Zakaz organizacji

  Targi i wydarzenia

  • Wyłącznie w formie online

  Parki rozrywki

  • Działalność zawieszona

  Edukacja

  • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

  Sklepy i galerie handlowe

  • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
  • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

  Hotele

  • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

  Gastronomia

  • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Działalność zawieszona

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • Bez udziału publiczności

  Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

  W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

  STREFA CZERWONA

  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

  Przemieszczanie się

  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

  Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
  • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
  • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
  • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Zakaz organizacji

  Targi i wydarzenia

  • Wyłącznie w formie online

  Parki rozrywki

  • Działalność zawieszona

  Edukacja

  • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

  Sklepy i galerie handlowe

  • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
  • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

  Hotele

  • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

  Gastronomia

  • Wyłącznie na wynos i na dowóz

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Działalność zawieszona

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • Bez udziału publiczności;

  STREFA ŻÓŁTA

  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

  Przemieszczanie się

  • Brak ograniczeń

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

  Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
  • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

  Targi i wydarzenia

  • Wyłącznie w formie online

  Parki rozrywki

  • Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

  Edukacja

  • Nauczanie hybrydowe

  Sklepy i galerie handlowe

  • Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

  Hotele

  • Działalność bez ograniczeń

  Gastronomia

  • Otwarte w g. 6:00 – 21:00

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Brak ograniczeń

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
  • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

  STREFA ZIELONA

  Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

  Przemieszczanie się

  • Brak ograniczeń

  Wydarzenia kulturalne i kina

  • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

  Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

  • 100% liczby miejsc siedzących, albo
  • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

  Kult religijny

  • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2

  Zgromadzenia i spotkania

  • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

  Wesela, komunie i konsolacje

  • Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

  Targi i wydarzenia

  • Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

  Parki rozrywki

  • Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

  Edukacja

  • Nauczanie hybrydowe

  Sklepy i galerie handlowe

  • Działalność bez ograniczeń

  Hotele

  • Działalność bez ograniczeń

  Gastronomia

  • Działalność bez ograniczeń

  Salony fryzjerskie i kosmetyczne

  • Działalność bez ograniczeń

  Siłownie, kluby fitness i aquaparki

  • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
  • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

  Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

  • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

  Koronawirusa masz już za sobą? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą

  Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, którzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób:

  • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
  • po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
  • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

  Ważne! Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji.
  Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-COVID-19-i-wyzdrowiales

  Spełniasz te warunki? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą! Pomożesz innym, a sam zyskasz:

  • 2 dni wolne od pracy
  • ulgę za transport kolejowy i transport miejski
  • pakiet konsultacji medycznej – kardiologa, neurologia, pulmonologa itp.

  Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W

  Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

  • Dystans
  • Dezynfekcja
  • Maseczka
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  • Wietrzenie

  Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  Konsultacje projektów rozporządzeń – terminy

  Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

  • uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
  • uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej – można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
  • uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

  Pliki do pobrania:

  Konferencja – 100 dni solidarności w walce z COVID-19. (rozmiar pliku: 3.63 MB)

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-przedstawiamy-kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-czas-100-dni.html

  COVID-19: aktualne dane o sytuacji epidemiologicznej i komunikaty

  wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Data publikacji komunikatu: 22.11.2020 r.

  Obecnie w województwie mazowieckim w szpitalach hospitalizowanych jest 3 040 osób. Kwarantanną objętych jest 50 597 osób, nadzorem epidemiologicznym objętych jest 1 109 osób, a izolacją 31 310 osób. Potwierdzono 105 528 przypadków zachorowań. Liczba zgonów powiązanych z COVID-19 – 1 714. Ozdrowiało 66 623 osób. (stan na 22 listopada br.).

  Nie wszystkie osoby z potwierdzonym wynikiem koronawirusa SARS-CoV-2 są hospitalizowane, lecz wszystkie osoby, które miały z nimi kontakt są identyfikowane i obejmowane kwarantanną.

  Dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny COVID-19 dostępna jest infolinia inspekcji sanitarnej +48 22 25 00 115. Infolinia czynna jest całą dobę. Informacja jak zachować się kiedy występują u nas objawy Covid-19 dostępna jest TUTAJ.

  Apelujemy o uszanowanie prywatności pacjentów.

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami, służbami, inspekcjami oraz strażami mającymi związek z działaniami epidemiologicznymi przede wszystkim ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Komendą Stołeczną oraz Wojewódzką Policji, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, a także służbami dyżurnymi Lotniska Okęcie oraz Lotniska Warszawa-Modlin. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje całodobowo sytuację na Mazowszu i jest gotowe do podjęcia działań wynikających z odpowiednich procedur.

  Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus. NFZ uruchomiło bezpłatną infolinię 800 190 590. Numer jest czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci informują, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Ważne informacje

  Akty prawne i wydane dokumenty dotyczące przeciwdziałania Covid-19 dostępne są pod linkami.

  Materiały

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/covid-19-aktualne-dane-o-sytuacji-epidemiologicznej

  Co zrobić, jak miałem kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 19.11.2020 r.

  Źródło: https://www.youtube.com/user/kancelariapremiera?sub_confirmation=1

  Rekomendacja dotycząca wszczepienia drugiego implantu ślimakowego w procedurze sekwencyjnej

  Kajetany 16 listopada 2020 r.

  Rekomendacja dotycząca wszczepienia drugiego implantu ślimakowego w procedurze sekwencyjnej.

  Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych oraz Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii I Patologii Słuchu w Kajetanach *

  Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty metodą wszczepienia implantu ślimakowego jest obecnie powszechnie stosowaną metodą leczniczo-terapeutyczną zarówno u dzieci jak i dorosłych. Wszczepienie implantu ślimakowego jednousznie (unilateral CI) jest bezpieczne i skuteczne u dzieci, i jak wykazano w systematycznym przeglądzie literatury (Bond i inni 2009) prowadzi do poprawy osiągnięć szkolnych i zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego nauczania w systemie edukacji ogólnodostępnej. Stwierdzono również, że największe korzyści uzyskuje się w przypadku wczesnej implantacji w porównaniu do implantacji odroczonej w czasie.

  Europejski konsensus dotyczący stosowania implantów ślimakowych obustronnie został przyjęty podczas dyskusji okrągłego stołu na Kongresie Europejskich Towarzystw Otorynolaryngologicznych (EUFOS) w Wiedniu w 2007r (Skarżyński H.Current European opinions on bilateral cochlear implants. Programme of 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery 2007; 115). Badania nad stosowaniem implantów dwuusznych (bilateral CI) na przestrzeni ostatnich lat przyniosły kolejne dowody na to, że stosowanie implantów ślimakowych obustronnie pozwala na osiągnięcie przez pacjenta dodatkowych korzyści w porównaniu z implantem wszczepianym jednostronnie.

  Wszczepienie drugiego implantu, zwłaszcza po upływie długiego czasu (kilku lat) w stosunku do pierwszego przynosi korzyści wynikające ze słyszenia obuusznego (tzw efekty obuuszne), należy jednak liczyć się z różnicami w przetwarzaniu słuchowym w uchu wcześniej implantowanym w porównaniu z uchem implantowanym później. Różnice te mogą wynikać z wielu przyczyn takich jak:

  1. innego przebiegu deprywacji sensorycznej peryferyjnej jak i centralnej w obu uszach, co związane jest głównie z różną długością okresów braku dostępu do dźwięku w uchu prawym i w uchu lewym.
  2. innych właściwości bioelektrycznych złącza elektroda – elementy neuronalne (inna głębokość insercji elektrod, inne umiejscowienie elektrod w ślimaku względem zakończeń neuronalnych po jednej i drugiej stronie)
  3. różnicy w technologii procesora mowy oraz implantu w uchu prawym i lewym w ramach produktów jednego producenta lub w przypadku zastosowania systemu implantu innego producenta

  W celu odpowiedzi na pytanie, czy różnice w technologii implantów wszczepianych pacjentom dwuusznie w procedurze sekwencyjnej mogą wpływać na osiągane korzyści słuchowe przeprowadzono przegląd literatury. Przeanalizowano 146 artykułów na temat stosowania dwuusznego implantów i korzyści obuusznych. Największą część artykułów uzyskano korzystając z wyszukiwania elektronicznego. Wykorzystano do tego celu bazy PubMed, Ovid Google Scholar oraz powszechnie dostępne metody wyszukiwania internetowego. Jako słowa kluczowe w wyszukiwaniu użyto: “cochlear implant(s)”, „bilateral”, „sequential”, „ systematic review”, „device(s)”. Wybrano te pozycje literaturowe w których autorzy wspominają o wszczepieniu w procedurze sekwencyjnej drugiego implantu znacznie różniącego się od pierwszego (implantu tego samego producenta różniącego się z powodu zastosowania nowszej technologii bądź implantu innego producenta)

  Sherf i współautorzy (2007) przedstawili wyniki korzyści słuchowych ze wszczepienia drugiego implantu u 33 dzieci, z czego połowa pacjentów miała inny system implantu wszczepiony po drugiej stronie (tego samego producenta ale nowszą technologię lub implant innego producenta).

  Strom-Roum H, i współautorzy (2012) raportowali wyniki korzyści z drugiego implantu wszczepionego sekwencyjnie u 73 dzieci, z których pięcioro otrzymało inny (nowszy) implant tego samego producenta, różniący się znacznie elektrodą oraz sposobem stymulacji elektrycznej, a troje otrzymało implant innego producenta.

  Peters i wsp. (2007) włączyli do grupy badawczej dzieci implantowane po dwóch stronach różniącymi się implantami tego samego producenta.

  Wolfe i wsp. (2007) przeprowadzili badania w grupie 12 sekwencyjnie implantowanych dzieci z których pięcioro otrzymało nowszy znacznie różniący się implant tego samego producenta

  Zeitler i wsp. (2008) opublikował wyniki 56 dorosłych i 26 dzieci implantowanych sekwencyjnie. Sześciu dorosłych i sześcioro dzieci używało inne strategie kodowania sygnału w obu procesorach tego samego producenta.

  Autorzy wyżej wymienionych prac wykazali korzyści ze stosowania drugiego implantu w procedurze sekwencyjnej oraz nie zauważyli żadnych negatywnych konsekwencji stosowania dwóch różniących urządzeń u jednego pacjenta.

  Ponadto w opublikowanej przez Lammers i wsp. (2014) metaanalizie 19 prac stwierdzono, że w 5 badaniach u dzieci stosowano w drugim uchu implant innego producenta. W pracy nie przedstawiono żadnego dowodu na negatywny wpływ (mniejsze i/lub brak korzyści) stosowania w procedurze sekwencyjnej implantów dwóch różnych producentów. Natomiast stwierdzono, że długi okres między wszczepieniem pierwszego i drugiego implantu może prowadzić do zmniejszenia szans na wystąpienie korzyści ze słyszenia obuusznego.

  Opublikowane zostały również dwie prace na temat stosowania w procedurze sekwencyjnej u dorosłych dwóch znacząco różniących się implantów. Dorman i Dahlstom (2004) badali korzyści rozumienie mowy u dwóch pacjentów, u których wszczepiono jako drugi implant innego producenta. Autorzy zwrócili uwagę na to, że z uwagi na różnicę w liczbie aktywnych elektrod w uchu prawym i lewym oraz z uwagi na całkiem różne strategie kodowania, reprezentacja sygnału fonicznego docierająca do ośrodkowego układu nerwowego będzie inna z obydwu stron. Pomimo tego zaobserwowano znaczną poprawę rozumienia mowy po wszczepieniu drugiego implantu, różniącego się znacznie od pierwszego. W badaniach Tylera i wsp. (2007) wzięło udział 3 pacjentów, u których wszczepiono dwa implanty różnych producentów oraz 3 pacjentów, którym wszczepiono dwa znacznie różniące się implanty tego samego producenta. Na podstawie uzyskanej poprawy rozumienia mowy po wszczepieniu drugiego implantu autorzy stwierdzili, że możliwe jest uzyskanie obuusznych korzyści słuchowych w przypadku gdy wszczepione obustronnie implanty różnią się:

  • elektrodami (inna długość, różna liczba zakończeń stymulujących)
  • stosowaną strategią kodowania sygnału
  • liczbą kanałów przetwarzania informacji fonicznej
  • częstością impulsów stymulujących

  Na zakończenie należy nadmienić, że w artykule Firszt i wsp. (2008) znalazła się opinia, że wszczepienie w procedurze sekwencyjnej dwóch systemów implantów pochodzących od różnych producentów prowadzi co prawda do różnic w reprezentacji sygnału, jednakowoż podobne różnice mogą występować pomiędzy uszami w przypadku wszczepienia dwóch identycznych urządzeń.

  Na podstawie dokonanego przeglądu literatury można jednoznacznie stwierdzić, iż zarówno dzieci jak i dorośli osiągają większe korzyści z dwóch implantów ślimakowych niż z jednego implantu. W szczególności:

  • wszystkie efekty związane z dwuusznością: supresja przestrzenna sygnałów zakłócających, sumowanie głośności, efekt cienia głowy mogą występować u pacjentów implantowanych dwuusznie wpływając na poprawę lokalizacji źródła dźwięku i rozumienia mowy w szumie;
  • w grupie dzieci implantowanych obustronnie następuje znaczna poprawa w zakresie nabywania kompetencji językowych w porównaniu do grupy dzieci korzystających z jednego implantu;
  • w grupie pacjentów dorosłych stymulacja bilateralna, w ocenie subiektywnej, wpływa na poprawę jakości życia w porównaniu do stymulacji unilateralnej;
  • nie sugeruje się krytycznego odstępu czasu pomiędzy operacjami przy implantowaniu sekwencyjnym, jako czynnika wpływającego na możliwości uzyskania korzyści ze stymulacji bilateralnej;
  • w procedurze sekwencyjnej dopuszcza się wszczepienie drugiego implantu znacznie różniącego się od pierwszego (implantu tego samego producenta różniącego się z powodu zastosowania nowszej technologii bądź implantu innego producenta).

  * Rekomendacja opracowana podczas obrad Okrągłego Stołu XLIII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce „ Kajetany 8-9 listopada 2020 Kajetany . Prof. IFPS dr hab. A. Lorens

  Literatura:

  Wybrane pozycje literaturowe w których raportowane jest wszczepienie w procedurze sekwencyjnej drugiego implantu znacznie różniącego się od pierwszego (implantu tego samego producenta różniącego się z powodu zastosowania nowszej technologii bądź implantu innego producenta)

  Dorman, M. F., Dahlstrom, L. (2004). Speech understanding by cochlear-implant patients with different left- and right-ear electrode arrays. Ear and Hearing,25, 191–194

  Firszt, Jill B.; Reeder, Ruth M.; and Skinner, Margaret W., ,”Restoring hearing symmetry with two cochlear implants or one cochlear implant and a contralateral hearing aid.” Journal of Rehabilitation Research and Development.45,5. 749-768. (2008)

  Lammers MJ, Venekamp RP, Grolman W, et al. Bilateral cochlear implantation in children and the impact of the inter-implant interval.Laryngoscope2014;124:993–9

  Litovsky RY, Johnstone PM, Godar SP. Benefits of bilateral cochlear implants and/or hearing aids in children. Int J Audiol2006;45 (suppl):S78–91.

  Peters, B. R., Litovsky, R., Parkinson, A., et al. (2007). Importance of age and post implantation experience on speech perception measures in children with sequential bilateral cochlear implants. Otol Neurotol,28,649–657.

  Ramsden JD, Gordon K, Aschendorff A, et al. European bilateral pediatric cochlear implant forum consensus statement. Otol Neuro-tol2012;33:561–5.2.

  Scherf F, van Deun L, van Wieringen A, et al. Hearing benefits of second-side cochlear implantation in two groups of children. Int J Pediatr Oto-rhinolaryngol2007;71:1855–1863.

  Strom-Roum H, Laurent C, Wie OB. Comparison of bilateral and unilateral cochlear implants in children with sequential surgery. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76:95–99

  Tyler, R. S., Dunn, C. C., Witt, S. A., et al. (2007). Speech perception and localization with adults with bilateral sequential cochlear implants.EarHear,28, S86–S90.

  Wolfe J, Baker S, Caraway T, et al. 1-year post activation results for sequentially implanted bilateral cochlear implant users. Otol Neurotol2007;28:589–596.

  Zeitler DM, Kessler MA, Terushkin V, et al. Speech perception benefits of sequential bilateral cochlear implantation in children and adults: A retrospective analysis. Otol Neurotol 2008;29:314–325

  Premier: Wierzę, że wygramy walkę z COVID-19

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 15.11.2020 r.

  W pierwszej kolejności będą one dostępne dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów i służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych. Według firmy Pfizer, szczepionka ma ponad 90 proc. skuteczność.

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-wierze-ze-wygramy-walke-z-covid-19.html

  Baza łóżkowa dla pacjentów z SARS-CoV-2 – Szpital tymczasowy w Radomiu

  Data publikacji komunikatu: 15.11.2020 r.

  Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego.

  Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym na poziomie I – 50 , na poziomie II – 56 na poziomie III – 3 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 3 405 łóżek, na poziomie III – 689 łóżek. (stan na 15 listopada br.).

  Na Mazowszu łączna liczba respiratorów przeznaczonych do leczenia wszystkich pacjentów to 1 390 (w tym 768 w Warszawie), zestawów ECMO do oksygenacji pozaustrojowej dostępnych jest łącznie w województwie mazowieckim 12 (w tym 9 w Warszawie).

  Szpital tymczasowy w Radomiu – decyzja Wojewody

  Szpital tymczasowy w Radomiu powstaje na Oddziale Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego we współpracy Totalizatora Sportowego oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W szpitalu ma być zapewnione 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym SARS-Cov-2, w tym 20 łóżek respiratorowych.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-sars-cov-2–szpital-tymczasowy-w-radomiu

  Zarządzenie Nr 183/2020/DEF

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 13.11.2020 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

  Pliki do pobrania (archiwum zip ze strony https://nfz.gov.pl): Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 183/2020/DEF

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1832020def,7265.html

  Premier: Wierzę, że wygramy walkę z COVID-19

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 13.11.2020 r.

  Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami firmy farmaceutycznej Pfizer Polska. Spotkanie poświęcone było współpracy dotyczącej przygotowania przez nasz kraj zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności będą one dostępne dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów i służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych. Według firmy Pfizer, szczepionka ma ponad 90 proc. skuteczność.

  Podczas rozmowy z przedstawicielami firmy Pfizer omówione zostały kwestie związane z właściwym przechowywaniem i dystrybucją szczepionki. Powinna ona być przetrzymywana w bardzo niskiej temperaturze – ok. -70 stopni i musi bezpiecznie dotrzeć do miejsca, gdzie będzie przechowywana. Efektem spotkania było także powołanie wspólnej grupy roboczej z ekspertami Pfizer.

  Nadal prowadzimy trudną walkę z COVID-19, ale wierzę, że tę walkę wygramy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Musimy jak najszybciej ograniczyć straty dla gospodarki i do tego służyć będzie także proces szczepienia, żeby jak najszersza grupa obywateli była odporna – wyjaśnił szef rządu.

  Szczepionka najpierw dla grup największego ryzyka

  W pierwszej kolejności szczepionka przeciw COVID-19 będzie dostępna dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów oraz służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych.

  Jak zaznaczył premier Matusz Morawiecki, mimo optymistycznych informacji związanych ze szczepionką, nadal musimy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Zasada jest prosta: im mniej kontaktów społecznych, tym większe szanse na opanowanie drugiej fali pandemii. Im więcej czasu w domu, tym mniej szans na zakażenie.

  Szczepionka na COVID-19

  Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że szczepionka na COVID-19, tworzona przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE, ma ponad 90 proc. skuteczność. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek.

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-wierze-ze-wygramy-walke-z-covid-19.html

  Rozmowa premiera z prezesem AstraZeneca

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 13.11.2020 r.

  Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji z prezesem koncernu biofarmaceutycznego AstraZeneca Leifem Johanssonem. Tematem rozmowy była współpraca w walce z pandemią koronawirusa w Polsce, w tym wspólne działania na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki na COVID-19. Omówiono także działania AstraZeneca związane z ogłoszoną w styczniu 2020 r. inwestycją koncernu w Polsce o wartości 1,5 mld zł. Oficjalnie zainicjowano również współpracę w ramach Warsaw Health Innovation Hub.

  Polska będzie kontynuować współpracę z AstraZeneca oraz innymi podmiotami pracującymi nad szczepionką przeciwko COVID-19. Chcemy zapewnić polskim pacjentom bezpieczną i skuteczną szczepionkę tak szybko, jak to będzie możliwe. Premier Mateusz Morawiecki i prezes Leif Johansson potwierdzili współpracę przy jak najszybszej dystrybucji potencjalnej szczepionki. Firma AstraZeneca prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad szczepionką przeciwko COVID-19 we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim.

  Warsaw Health Innovation Hub

  Premier Mateusz Morawiecki i prezes Leif Johansson omówili projekt Warsaw Health Innovation Hub. Jest to inicjatywa AstraZeneca, wypracowana we współpracy z Agencją Badań Medycznych. Jej ideą jest partnerstwo publiczno-prywatne, pozwalające na identyfikację najpilniejszych problemów w systemie opieki zdrowotnej oraz ich szybkie i skuteczne rozwiązanie. Podobne projekty AstraZeneca realizuje z rządami wielu innych państw.

  AstraZeneca w Polsce

  Mimo trwającej pandemii COVID-19, firma AstraZeneca wdraża swoje plany inwestycyjne w Polsce. Koncern istotnie zwiększył zatrudnienie, które po raz pierwszy w historii obecności spółki w naszym kraju przekroczyło 2 tys. osób, z czego ponad 1000 zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. Firma AstraZeneca otrzymała w Polsce status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

  Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją rozmów rozpoczętych w styczniu 2020 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w trakcie których premier Mateusz Morawiecki i prezes AstraZeneca ogłosili decyzję o zwiększeniu zaangażowania koncernu w Polsce i inwestycję o wartości 1,5 mld zł.

  W rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem AstraZeneca Leifem Johanssonem uczestniczyli także m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, wiceprezes AstraZeneca na Europę Środkowowschodnią i Kraje Bałtyckie Radu Rasinar oraz dyrektor ds. Public & Government Affairs, Polska Piotr Najbuk.

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rozmowa-premiera-z-prezesem-astrazeneca.html

  Dane o epidemii to dobro publiczne pomagające chronić zdrowie i życie obywateli

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu: 07.11.2020 r.

  Podstawowym celem rządu w dobie pandemii jest dokładanie wszelkich starań, aby w sposób najbardziej kompletny i rzetelny informować obywateli. Przypominamy, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących rozwoju epidemii są przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Na poziomie lokalnym przekazują je też wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

  Rzetelne i sprawdzone informacje przekazywane są na bieżąco

  Informacje i dane na temat stanu epidemii w kraju przekazywane są za pośrednictwem codziennych konferencji prasowych, rządowych stron internetowych, w tym przede wszystkim www.gov.pl/koronawirus i portali społecznościowych:

  Dodatkowo na szczeblu lokalnym udostępniają je wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/stacje-sanitarno-epidemiologiczne

  Każdego dnia publikowany jest szczegółowy raport dotyczący liczby zachorowań i zgonów związanych z COVID-19.

  Przy Ministrze Zdrowia działa specjalnie powołany zespół, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz porównywanie danych różnych klas modeli epidemiologicznych i podejść do prognozowania epidemii. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych (Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Instytutu Statystycznego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia) oraz zespołów ekspercko-badawczych.

  Pliki do pobrania (plik pdf): Prezentacja – Ministerstwo Zdrowia (rozmiar pliku: 1.96 MB)

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/dane-o-epidemii-to-dobro-publiczne-pomagajace-chronic-zdrowie-i-zycie.html

  Nowe kroki w walce z koronawirusem – ostatni etap przed narodową kwarantanną

  wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Data publikacji komunikatu:04.11.2020 r.

  Ostatni etap przed narodową kwarantanną;

  Chcemy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań.

  Najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństw. Do ustabilizowania sytuacji potrzebujemy powrotu społecznej dyscypliny i ograniczenia mobilności obywateli. Nowe zasady bezpieczeństwa, które wprowadzamy dają możliwość zapanowania nad dużymi wzrostami zakażeń oraz dają nadzieję na uratowanie zdrowia i życia setek Polaków.

  Najważniejsze zmiany

  • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
  • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada;

  Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki nad dziećmi w szkołach. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

  • Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;
  • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
  • Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
  • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada
  • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada

  Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużamy do 29 listopada:

  • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna
  • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
  • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
  • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
  • zawieszenie działania sanatoriów
  • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos
  • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
  • zakaz organizowania spotkań i imprez
  • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)

  10 działań antykryzysowych dla firm
  Zalecenie DDMA+W

  Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

  • Dystans
  • Dezynfekcja
  • Maseczka
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  • Wietrzenie

  Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

  Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem-ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna.html

  Izolatoria obejmą opieką dodatkowych pacjentów

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 28.10.2020 r.

  Pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19, którzy nie wymagają już leczenia szpitalnego, powinni być kierowani do izolatoriów. Do już istniejącej bazy izolatoriów dołączą niektóre sanatoria i szpitale uzdrowiskowe. Koszty pobytu pacjentów w izolatoriach pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Opieką w izolatorium objęte są osoby:

  1. z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, które lekarz* lub inspektor sanitarny skierował do izolatorium, do momentu wypisu z izolatorium lub przeniesienia na oddział szpitalny, w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia.
   Wśród nich są m.in. osoby:
   • bezobjawowe lub skąpoobjawowe
   • które ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać w miejscu zamieszkania
   • które z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.
  2. hospitalizowane z powodu COVID-19, które ze względu na poprawę stanu zdrowia, nie wymagają już leczenia w warunkach szpitalnych.
   W Polsce działa obecnie 35 izolatorów. W każdym województwie jest co najmniej jedna taka placówka.
  3. * lekarz szpitala albo lekarz zakładu leczniczego albo lekarz POZ / felczer

   Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/izolatoria-obejma-opieka-dodatkowych-pacjentow,7838.html

  Ponad pół tysiąca punktów pobrań wymazów w Polsce

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 23.10.2020 r.

  Już w 530 punktach w Polsce można pobrać wymaz na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ich liczba systematycznie rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonanie testów. Tylko w ciągu tygodnia powstało 61 nowych punktów. Do każdego pobrania trzeba się dobrze przygotować. Poniżej praktyczna instrukcja.

  Jak przygotować się do pobrania wymazu?

  Jak wskazuje

  prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

  , kolsuntant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej:
  • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
  • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
  • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
  • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa
  • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

  Znajdź najbliższy punkt [mapa]

  Wykaz punktów oraz codziennie aktualizowana specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie pacjent.gov.pl.

  Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy punkt pobrań otwiera się w nowej karcie

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ponad-pol-tysiaca-punktow-pobran-wymazow-w-polsce,7835.html

  Kto może skireować mnie na test w kierunku COVID-19?

  Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady może wystawić zlecenie testu na obecność koronawirusa.

  Wejdź na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

  Infolinia Inspekcji Sanitarnej: 22 25 00 115
  Infolinia NFZ: 800 190 590


  Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 24.10.2020 r.

  W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  od dnia 24 października 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

  Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ

  Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

  Przypominamy zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

  wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
  Data publikacji komunikatu: 31.08.2020 r.

  Pasażer:

  1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
  2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

  Kierowca i obsługa pojazdu:

  1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
  2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
  3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznego-transportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarny-ministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r

  KOMUNIKAT

  Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci ,

  Prawidłowe efekty leczenia zapewnia jedynie  zasada wzajemnego zaufania między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia ; lekarzem , pielęgniarką, diagnostą itp. Podstawą tego zaufania jest mówienie sobie prawdy. Pacjent nie może zatajać ważnych informacji o swoim zdrowiu , przebiegu dotychczasowego leczenia , przyjmowanych lekach, zagrożeniach z którymi się zetknął. Jak będzie tak postępował nie tylko będzie źle leczony , ale też pozbawi i siebie i innych pacjentów opieki zdrowotnej. Lekarz nie może obiecywać efektów leczenia niezgodnych z możliwościami, wynikami badań,stanem zdrowia pacjenta.   

  W sytuacji panującej pandemii covid19 mówienie nieprawdy o braku objawów choroby,  braku kontaktu z osobą zakażoną , pobycie w szpitalu , domu opieki społecznej,     a więc czynnikach ryzyka zakażenia  sars-cov-2  zagraża nie tylko osobie , która mówi nieprawdę ale też innym pacjentom i personelowi medycznemu.

  W całym systemie publicznej ochrony zdrowia w okresie pandemii wyznaczone są placówki udzielające pomocy w każdej specjalności medycznej z zachowaniem odpowiednich zasad organizacji  i środków ochrony. Nie zostawimy państwa bez pomocy, tylko musimy wiedzieć o możliwych zagrożeniach i ryzyku by zapewnić państwu i naszemu personelowi odpowiednie warunki bezpiecznego leczenia. Przypominamy , że pacjenci, którzy stwierdzili nieprawdę podpisując się pod  drukami Oświadczeń narażają się na odpowiedzialność  karną.

  Komitet Zakażeń Szpitalnych
  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Kajetany 06.08. 2020 r.

  Wsparcie psychologiczne NFZ w czasie epidemii COVID-19

  wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia ( skrót )
  Data publikacji komunikatu: 05.05.2020 r.

  O tym, jak działa wsparcie psychologiczne NFZ w czasie epidemii COVID-19 pytamy psycholog Kornelię Lewandowską, która czuwa nad pracą specjalistów na infolinii Funduszu.

   Jak czas pandemii może odcisnąć się na naszej psychice?

  To bardzo indywidualna kwestia, ale niewątpliwie sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć, powoduje dezorganizację w wielu sferach życia. Wraz z nią często pojawiają się gwałtowne zmiany, które u większości z nas wywołują lęk, obawę i niepewność. Doświadczamy smutku, ale też gniewu i frustracji, drażliwości, niezgody na zaistniałe warunki. Pojawia się dużo sfer, nad którymi zwyczajnie tracimy kontrolę, a z tym trudno sobie poradzić

  Z jakimi problemami pacjenci dzwonią najczęściej?

  Dzwonią do nas osoby, które doświadczają trudności psychologicznych pojawiających się w przebiegu pandemii, kwarantanny (samotność, nieradzenie sobie ze stresem, trudności w relacjach, brak wsparcia, frustracja, gniew, bezradność). Dzwonią osoby, które mają potwierdzoną diagnozę COVID-19, doświadczające strachu, lęku o swoje życie, niepewności. Telefonują również osoby, które poszukują informacji o miejscach pomocowych związanych z terapią, czy leczeniem psychiatrycznym w okresie izolacji społecznej. Odbieramy telefony od osób, które były leczone, np. psychiatrycznie, zanim pojawił się koronawirus, a których objawy obecnie ulegają nasileniu. Szukamy wówczas możliwości pomocy takim osobom, informujemy o wsparciu instytucjonalnym, terapeutycznym, lekarskim.

  Znaczną część telefonów odbieramy także od osób starszych przeżywających trudności w radzeniu sobie z sytuacją pandemii, pogrążonych w samotności, lęku o własne zdrowie i bliskich, tęsknocie za „normalnym”, znanym i typowym kontaktem z bliskimi.

  Zobacz podcasty o poradach psychologicznych w czasie epidemii

  Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590 i poproś o rozmowę z psychologiem.

  Sprawdź, co jeszcze zyskasz kontaktując się z Telefoniczną Informacją Pacjenta NFZ

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/psycholog-telefon-na-infolinie-jest-pierwszym-krokiem-daje-szanse-na-odreagowanie-emocjonalne-zmniejszenie-leku,405.html

  INFORMACJA  DLA PACJENTÓW z dnia 05.04.2020 r.

  ROZPORZĄDZENIA  RADY MINISTRÓW
  z dnia 2 maja 2020 r.
  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje
  .„ wyciąg” …

  .

                                                                           §  11. 
  Szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w czasie obowiązywania stanu epidemii]

  5.  Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

  Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

  Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
  Data publikacji komunikatu: 16.04.2020 r.


  Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

  1. Często myj ręce
   Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
   W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
  3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
   Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
  4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
   Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
  5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
   Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
  6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
   Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
  7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
   Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
  8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
   Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
  9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
   Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
  10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
   Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


  Źródło: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

  Koronawirus – jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

  Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny.
  Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.

  Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

  Koronawirus – jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

  Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny.
  Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.

  Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

  Opieka stomatologiczna w czasie epidemii COVID-19

  Komunikat wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
  Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.


  W nagłych przypadkach, na przykład ból zęba, pacjenci zakażeni lub podejrzewani o zakażenie koronawirusem otrzymają niezbędną pomoc stomatologiczną.

  Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił finansowanie doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów chorych na COVID-19 i podejrzewanych o zakażenie.

  Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 45/2020/DSOZ

  Specjalnie dla osób z COVID-19 opieka stomatologiczna w nagłych przypadkach, np. ból zęba, będzie wykonywana w dentobusach. Mobilne gabinety dentystyczne mają stacjonować przy szpitalach jednoimiennych, ale w razie potrzeby będą mogły dojechać bezpośrednio do pacjentów.

  Z kolei dla pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem pomoc doraźną zapewnią wybrane, odpowiednio do tego przygotowane, gabinety stomatologiczne.

  Pozostali pacjenci mogą korzystać z opieki stomatologicznej na dotychczasowych warunkach. Listy otwartych gabinetów dentystycznych, posiadających umowę z NFZ, można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

  Pamiętaj! Zanim udasz się do gabinetu stomatologicznego, zadzwoń do swojego dentysty i skonsultuj swoje dolegliwości.

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/opieka-stomatologiczna-w-czasie-epidemii-covid-19,397.html

  Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu

  Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny.
  Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.

  Zgodnie z art. 27. ust. 1. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1239, z późn. zm.):

  1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1 (w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz tych chorób), jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt.
  2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
  3. Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapewniają warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa, oraz sprawują nadzór nad jego wykonywaniem.

  Załączniki:

  Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zglaszania-chorob-zakaznych-i-zgonow-z-ich-powodu/
  Terminy wizyt w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu ustalane są osobiście w rejestracji pacjentów, telefonicznie, listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej, a w Światowym Centrum Słuchu dodatkowo przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.


  KOMUNIKAT:

  Szanowni Pacjenci,

  W związku z inicjatywą Narodowego Funduszu Zdrowia wysyłania powiadomień sms o zaplanowanym terminie konsultacji/hospitalizacji w Instytucie prosimy Państwa o kontakt z naszym Zespołem przed przyjazdem we wskazanym w sms terminie.

  W przypadku zaplanowania świadczenia w terminie powyżej 6 m-cy od daty zapisu pacjenta Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznacza termin świadczenia na tydzień/miesiąc/rok. Przy wykonywaniu miesięcznie ok 1300 hospitalizacji oraz ponad 2500 konsultacji ambulatoryjnych dla niektórych osób zaplanowany z wyprzedzeniem 6 m-cy termin świadczenia może być zmieniony. W celu otrzymania aktualnej informacji prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt:

  Konsultacje ambulatoryjne: rejestracja@ifps.org.pl (tel. 22 356 03 01, 22 356 03 03)
  Hospitalizacje zabiegowe: termin@ifps.org.pl (tel. 22 356 03 87)

  Z poważaniem
  Z-ca Dyrektora ds. medycznych
  Witold Cieśla

  Informujemy, że przez telefon nie udzielamy żadnych informacji o stanie zdrowia pacjentów
  Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1638, z późn. zm.). art. 13 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.)