Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Postępowania doktorskie

Schemat procedury doktorskiej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w trybie eksternistycznym

Kandydat/Kandydatka składa wniosek do Rady Naukowej IFiPS za pośrednictwem Dyrektora IFiPS o wyznaczenie promotora lub promotorów

 • Rada Naukowa IFiPS wyznacza promotora lub promotorów
 • Kandydat/Kandydatka przygotowuje rozprawę doktorską

Kandydat/Kandydatka składa do Rady Naukowej IFiPS wniosek o wszczęcie postępowania, do którego dołącza wymagane dokumenty, w tym rozprawę doktorską

 • Rada Naukowa IFiPS przekazuje wniosek wraz z dokumentacją do Zespołu ds. postępowań doktorskich, który zapoznaje się z dokumentami i przeprowadza z Kandydatem/Kandydatką rozmowę (ocenia zamierzenia badawcze, wykonalność badań, ewentualne cząstkowe rezultaty)
 • Rada Naukowa IFiPS po otrzymaniu opinii Zespołu powołuje Komisję Doktorską

Komisja Doktorska

 • Zapoznaje się ze złożonymi dokumentami, rozprawą doktorską i raportem z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
 • Ocenia formalnie i merytorycznie złożony wniosek
 • Przeprowadza egzamin potwierdzający uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK
 • Rekomenduje/nie rekomenduje wszczęcia postępowania
 • Proponuje Radzie Naukowej IFiPS recenzentów

Rada Naukowa IFiPS

 • Wszczyna postępowanie o nadanie stopnia doktora i wyznacza recenzentów
 • Termin: 2 miesiące (czas na sporządzenie recenzji)

Po zapoznaniu się z recenzjami Komisja Doktorska przekazuje Radzie Naukowej IFiPS swoje rekomendacje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Rada Naukowa IFiPS nadaje stopień doktora albo odmawia jego nadania

Rada Naukowa IFiPS
Dopuszcza lub nie dopuszcza do obrony

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu od 1 października 2019 r. można ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne w trybie eksternistycznym. Szczegółowe informacje o zasadach i trybie postępowania oraz wymaganej dokumentacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu pod adresem: https://bip.ifps.org.pl/