Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

» O Instytucie

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Zgodnie z polskim prawem jest to jednostka publiczna, której działalność podlega Ustawie o instytutach badawczych  i innych ustawach dotyczących nauki oraz Ustawie o działalności leczniczej. Jako placówka medyczna reprezentuje ona najwyższy poziom referencyjny. Instytut został powołany w 1996 roku przez Ministra Zdrowia. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński.

Światowe Centrum Słuchu jest najważniejszą jednostką Instytutu, w której prowadzona jest główna działalność naukowa, dydaktyczna i kliniczna. Znajduje się ono w Kajetanach, 20 km od centrum Warszawy. Instytut posiada również ośrodek filialny w Łebie oraz współpracuje z ośrodkami krajowymi w: Krakowie, Radomiu, Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Gdańsku, Opolu, Toruniu, Ciechocinku, Częstochowie, a także z ośrodkami zagranicznymi na 3 kontynentach: na Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie, Kirgistanie i Senegalu.

Doświadczenie medyczne

Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. Od początku istnienia w Centrum wykonywanych jest od 15 tys. do ponad 21 tys. procedur chirurgicznych rocznie.

Dziennie w Światowym Centrum Słuchu przeprowadzanych jest – najwięcej w świecie – operacji poprawiających słuch w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 98,7 % operacje są planowane i większość przeprowadzana w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 13 500 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.

W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.

Rozwój Instytutu

Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych.

Integralną częścią tego rozwoju jest stopień wykształcenia i wykorzystania naszych zmysłów słuchu, głosu, mowy oraz komunikacja językowa. Zatem innego niż dotychczas znaczenia nabiera wszelka działalność naukowa i medyczna na tym polu. Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w zakresie możliwości zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, jest efektem pracy grup specjalistów w wielu różnych dziedzinach nauki i medycyny takich jak: akustyka, inżynieria biomedyczna, cybernetyka, pedagogika, audiologia, foniatria, genetyka, otolaryngologia, rehabilitacja.