Postępowania habilitacyjne

Schemat procedury habilitacyjnej w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

Kandydat/Kandydatka składa wniosek do Rady Naukowej IFiPS za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej (RDN)

  • RDN dokonuje oceny formalnej wniosku  i przekazuje go do IFiPS
  • Termin: 4 tygodnie

IFiPS otrzymał wniosek od RDN

  • Rada Naukowa IFiPS może nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania 
  • Termin: 4 tygodnie (na niewyrażenie zgody)

Rada Naukowa IFiPS powołuje Komisję Habilitacyjną
Termin: 6 tygodni od otrzymania informacji o 4 członkach Komisji Habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN

Komisja Habilitacyjna kieruje wniosek Kandydata/Kandydatki do recenzji
Termin: 8 tygodni (czas na sporządzenie recenzji)

Po skompletowaniu recenzji Komisja Habilitacyjna podejmuje decyzję o terminie kolokwium habilitacyjnego

Przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego
(Kolokwium nie jest przeprowadzane, jeśli co najmniej dwie recenzje są negatywne)

Podjęcie przez Komisję Habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i przekazanie jej do Rady Naukowej IFiPS
Termin: 6 tygodni od otrzymania recenzji

Rada Naukowa IFiPS nadaje stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania
Termin: miesiąc od otrzymania uchwały Komisji Habilitacyjnej

Szczegółowe informacje o zasadach i trybie postępowania oraz wymaganej dokumentacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu pod adresem: https://bip.ifps.org.pl/