Unia Europejska zwraca uwagę na problem zaburzeń komunikacyjnych u dzieci

W Brukseli przyjęto „Konkluzję Rady Unii Europejskiej w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”

2 grudnia 2011 r. w Brukseli, odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO). Delegacji polskiej prezydencji przewodniczył Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz. Uczestnikami spotkania byli ministrowie zdrowia oraz wysocy przedstawiciele krajów UE. Jednym z punktów posiedzenia było przyjęcie „Konkluzji Rady UE w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Zaburzenia komunikacyjne u dzieci jednym z priorytetów polskiej prezydencji

Problem zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, potrzeby ich wczesnego wykrywania i leczenia w celu wyrównywania szans edukacyjnych, społecznych i ekonomicznych dzieci dotkniętych dysfunkcjami, jest zagadnieniem szeroko omawianym i prezentowanym w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE, w ramach priorytetu z obszaru zdrowia publicznego. Koordynatorem tematu jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z Departamentem Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. Opracowanie projektu Konkluzji, negocjacje podczas posiedzeń Grup Roboczych ds. Zdrowia Publicznego w Brukseli, a następnie doprowadzenie przez polską prezydencję do przyjęcia Konkluzji przez ministrów zdrowia Państw Członkowskich były jednym z głównych celów priorytetu.

Rola Konkluzji

Przyjęta 2 grudnia w Brukseli „Konkluzja Rady w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań” jest dokumentem, który ma na celu zwrócenie uwagi społecznej na problem zaburzeń komunikacyjnych oraz ich konsekwencji dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci, co ma wpływ na ich sytuację społeczną i ekonomiczną w życiu dorosłym. Konkluzja powinna zachęcić przedstawicieli rządów w krajach członkowskich oraz odpowiednie instytucje do podjęcia działań na rzecz wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci, m.in. poprzez skuteczne i ekonomicznie uzasadnione programy badań przesiewowych oraz wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i narzędzia e-zdrowia. Nieodłącznym elementem aktywności na rzecz zdrowia dzieci jest prewencja, monitorowanie, a także aktywne zaangażowanie rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Tematem, któremu poświęcono sporo uwagi podczas negocjowania tekstu konkluzji było wzmocnienie współpracy międzynarodowej w obszarze zaburzeń komunikacyjnych, poprzez tworzenie Europejskich Sieci Referencyjnych umożliwiających wymianę wiedzy i dobrych praktyk, prowadzenie statystyk i gromadzenie danych epidemiologicznych w obszarze wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych.

Działania na przyszłość

Przyjmując Konkluzję Państwa Członkowskie oraz Komisja Europejska potwierdziły, że ten obszar tematyczny będzie uwzględniany w rekomendacjach tworzonych dla programów zdrowotnych w UE.

Przyjęcie Konkluzji jest ostatnim wydarzeniem, które miało miejsce w ramach prezydencji Polski w Radzie UE w odniesieniu do tego priorytetu. Jednocześnie jest to szansa i pierwszy krok do podjęcia działań, tworzenia programów i projektów na skalę europejską i przy wsparciu instytucji państwowych oraz unijnych. Jako koordynator zagadnienia, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wyraża wiarę, że zaproponowanie tematu wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci w ramach priorytetu polskiej prezydencji spowoduje, że tych przedsięwzięć będzie coraz więcej i że będą realizowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.