XI Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Dziecięcej w Amsterdamie

W dniach 20 – 23 maja 2012r.,  w Amsterdamie odbył się XI Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Dziecięcej (XI International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology).
W  Kongresie wzięło udział około  1100 naukowców z całego świata, w tym także znaczna reprezentacja Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wyraźnie zaznaczył swoją obecność podczas Kongresu. Profesor Henryk Skarżyński przewodniczył sesji poświęconej  osiągnięciom w implantacji dzieci, a wraz z innymi członkami zespołu przedstawił 21 prac naukowych nt:

Tympanoplastyka po zmodyfikowanej radykalnej mastoidektomii u dzieci
(Tympanoplastic surgery after modified radical mastoidectomies in children)
H. Skarzynski, M. Mrowka, M. Porowski, P. Mlotkowska-Klimek

Wrodzony perlak u dzieci: rozpoznanie, leczenie chirurgiczne i opieka pooperacyjna
(Congenital cholesteatoma in children: recognition, surgical management and postoperative care)
M. Mrowka, H. Skarzynski, M. Porowski, P. Mlotkowska-Klimek

Postępowanie operacyjne w przypadkach mikrocji o atrezji usznej
(Surgical management of microtia and aural atresia)
 H. Skarzynski, K. Lazecka, M. Mrowka, W. Ciesla, P.H. Skarzynski

Syndrom Treachera Collinsa: możliwości terapii
(Treacher Collins Syndrome: possibilities in therapy )
 M. Mrowka, M. Porowski, K. Lazecka, P.H. Skarzynski, L. Olszewski, H. Skarzynski

Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w wadach wrodzonych uszu u dzieci
(Application of middle ear implant Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations in children)
 H. Skarzynski, M. Porowski, M. Mrowka, L. Olszewski, J. Serafin-Jozwiak, P.H. Skarzynski

Badania przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym: wyniki badań przeprowadzonych w Polsce w latach 2008-2011
(Hearing screening in school age children: results from 2008 to 2011 from Poland)
P.H. Skarzynski, A. Piotrowska, H. Skarzynski, M. Mrowka, M. Porowski, M. Matusiak

Europejski Konsensus na temat badań przesiewowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
(European Consensus Statement on Hearing Screening of pre-school and school-age children)
 A. Piotrowska, H. Skarzynski, P. Kamyk, P. Skarzynski

Wyniki szkolne dzieci z minimalną wadą słuchu
(School achievements in children with minimal hearing loss)
 A. Piotrowska, A. Pilka, K. Kochanek, A. Lorens, J. Serafin-Józwiak, H. Skarzynski

Zastosowanie BAHA u dzieci z ubytkami słuchu, spowodowanymi nabytymi i wrodzonymi wadami ucha
(BAHA application in children with hearing loss, due to various acquired and congenital ear malformations)
 M. Mrowka, M. Porowski, P.H. Skarzynski, L. Olszewski

Wyzwania w implantacji ślimakowej w przypadkach rzadkich zespołów genetycznych z wrodzoną deformacją twarzoczaski
(Challenges of cochlear implantation in cases of rare genetic syndromes with congenital craniofacial deformations in children)
 M. Porowski, H. Skarzynski, M. Mrowka, L. Olszewski, J. Serafin-Jozwiak, P.H. Skarzynski

Wpływ nieoptymalnych wartości parametrów stymulacji elektrycznej na korzyści słuchowe
(Influence of non-optimal values of electrical stimulation parameters on hearing benefits)
 A. Wasowski, A. Lorens, A. Obrycka, A. Walkowiak, H. Skarzynski

Badanie zależności pomiędzy progiem odruchu z mięśnia strzemiączkowego (eSR) a wartością poziomu komfortowego słyszenia (MCL) na dużej populacji pacjentów
(Examination of dependences between ESR threshold and MCL value in large patient population) A. Wasowski, A. Lorens, A. Walkowiak, A. Obrycka, H. Skarzynski

Ogólnopolska Sieć Teleaudiologii jako forma opieki pooperacyjnej nad pacjentami implantowanymi
(Nationwide Network of Teleaudiology in postoperative care over implanted patients)
 A. Wasowski, H. Skarzynski1, P.H. Skarzynski, L. Bruski

Status edukacyjny dzieci po leczeniu częściowej głuchoty – Partial Deafness Treatment (PDT)
(Educational status of children after Partial Deafness Treatment (PDT)
 M. Zgoda, A. Lorens, J. Putkiewicz, A. Lutek, H. Skarzynski

Leczenie chirurgiczne otosklerozy u dzieci
(Surgical treatment of otosclerosis in children)
 H. Skarzynski, M. Mrowka, M. Porowski, P. Mlotkowska-Klimek

Zachowanie słuchu u dzieci – Partial Deafness Treatment (PDT): wyniki 10-letnie
(Hearing preservation for children- Partial Deafness Treatment (PDT): 10 year’s results
 P.H. Skarzynski, H. Skarzynski, A. Lorens, A. Piotrowska

Zachowanie słuchu na niskich częstotliwościach u dzieci przy użyciu elektrody CI422
(Low frequency hearing preservation by using CI422 electrode in children)
 H. Skarzynski, A. Piotrowska, P.H. Skarzynski, A. Szkielkowska, M. Matusiak

Leczenie Częsciowej głuchowy (Partial Deafness Treatment) u dzieci z zastosowaniem implantu ślimakowego z elektrodą CI422: wyniki po 1 roku
(Partial Deafness Treatment in children by using cochlear implantation with CI422 electrode: results after 1 year)
H. Skarzynski, A. Piotrowska, P.H. Skarzynski, M. Porowski, M. Matusiak

Głębokie włożenie elektrody implantu ślimakowego u dzieci – dojście przez okienko okrągłe przy użyciu elektrod: CI422 I Flex Long
(Deep insertion in children – Round Window Approach by using oft electrodes: CI422 and Flex Long)
 H. Skarzynski, M. Mrowka, M. Porowski, P.H. Skarzynski, M. Matusiak

Indywidualnie dopasowane wszczepienie implantu dla zapewnienia dopełnienia słuchu akustycznego stymulacją elektryczną
(Tailored implantation – life surgery complementation of electric stimulation)
H. Skarzynski, M. Porowski, P.H. Skarzynski, M. Matusiak

Rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego u dzieci
(Reconstruction of the incudo-stapedial joint in children)
 M. Porowski, H. Skarzynski, M. Mrowka, P. Mlotkowska-Klimek, P.H. Skarzynski

Ponad to, z Polski zostały przedstawione następujące prace:

 • Ocena słuchu fonemicznego u dzieci w wieku szkolnych i młodzieży z niedosłuchem.
  (The assessment of phonemic hearing in school children and teenagers with hearing loss)
  A. Niedzielski, G. Niedzielska, Lublin
 • Analiza profili ekspresji genów w błonie bębenkowej po perforacji z zastosowaniem mikromacierzy CDNA
  (Analysis of gene expression profiles in tympanic membrane following perforation using CDNA microarrays(
  E.K. Hassmann-Poznanska, A. Taranta, H. Zajaczkiewicz, Białystok
 • Ekspresja receptorów Toll-podobnych (TLR) na krwinkach krwi obwodowej w ostrym zapaleniu ucha środkowego
  (Expression of toll-like receptors on peripheral blood cells in acute otitis media)
  K. Trzpis, E. Kasprzycka, E. Hassmann, B. Skotnicka, J. Wysocka, Białystok
 • Zagrażające życiu urazy dróg oddechowych  w otolaryngologii dziecięcej. Opisy przypadków.
  (Life threatening respiratory tract injures in pediatric otolaryngology. Case reports)
  B. Pucher, J. Szydlowski, J. Kolasinska-Lipinska, M. Grzegorowski, Poznań
 • Znieczulenie i komplikacje w bronchoskopii sztywnej podczas usuwania ciała obcego.
  (Anesthesia and complications in rigid bronchoscopy during foreign body removal)
  B. Rybojad, A. Niedzielski, G. Niedzielska, Lublin
 • Kliniczne korelaty objawów w ocenie patologii migdałka gardłowego w OME
  (Clinical symptom correlates of assessed adenoid pathology in OME)
  K. Trzpis, M. Haggard, H. Spencer, E. Hassmann, Białystok, Cambridge
 • Występowanie dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae) w tkance migdałka gardłowego u dzieci w wieku przedszkolnym z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych w Polsce
  (Occurrence of streptococcus pneumoniae in adenoid tissue in preschool children with recurrent upper respiratory infections in Poland)
  A. Niedzielski, I. Korona-Glowniak, A. Malm, G. Niedzielska, Lublin
 • Zachorowalność i leczenie podgłośniowego zapalenia krtani u dzieci leczonych w klinice otolaryngologii dziecięcej w Poznaniu
  (Incidence and treatment of subglottic laryngitis in children treated in the pediatric otolaryngology clinic in Poznan, Poland)
  M.W. Grzegorowski, J. Kolasinska-Lipinska, J. Szydlowski, P. Beata, Poznań
 • Niedosłuch przewodzeniowy jednostronny u dzieci
  (Unilateral conductive hearing loss in children)
  R. Zielinski, A. Zakrzewska, Łódź
 • Endoskopowa naprawa zwężenia tchawicy na długim odcinku.
  (Endoscopic repair of long-segment tracheal stenoses)
  J. Szydlowski, B. Pucher, A. Pogorzelski, J. Kolasinska-Lipinska, M.W. Grzegorowski, Poznań, Rabka.
 • Pierwotna dyskineza rzęskowa w otorynolaryngologii dziecięcej: nasze doświadczenie
  (Primary  cilliary dyskinesia in pediatric otorhinolaryngology: our experience)
  J. Szydlowski, B. Pucher, J. Kolasinska-Lipinska, M. Prauzinska, M.W. Grzegorowski, Poznań
 • Badania przesiewowe noworodków w Polsce – sukces od 2003 r.
  (Polish universal neonatal hearing screening program – with success since 2003)
  M.J. Wróbel, W. Szyfter, Poznań
 • Wpływ polskiego programu badań przesiewowych noworodków na wczesną implantację w Poznaniu.
  (Influence of Polish universal neonatal hearing screening program on early cochlear implantation in Poznan)
  M.J. Wróbel, M. Karlik, W. Szyfter, A. Sekula, Poznań

Europejskie Towarzystwo Otorynolaryngologii Dziecięcej (The European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO) ma na celu promocję w Europie jakości opieki nad dziećmi z zaburzeniami otorynolaryngologicznymi. Stowarzyszenie zostało założone w 1994 i jest sukcesorem European Working Group in Pediatric Otorhinolaryngology (EWGPO). 

Następny, 12 Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii Dziecięcej odbędzie się w 2014 roku w Dublinie.

Więcej na stronie: www.espo2012.com