VII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej w Łodzi

Instrumentalne metody badania głosu, zasady profilaktyki i prewencji oraz rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, a także zaburzenia procesu komunikacji i artykulacji oraz nowoczesne metody diagnostyki audiologicznej to ważniejsze tematy VIII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, która odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2013 r. w Łodzi.

W konferencji uczestniczyła grupa znanych i cenionych liderów audiologii i foniatrii z Polski i z zagranicy. Zaproszeni goście wzięli udział w 12 sesjach plenarnych, sesjach plakatowych oraz plenerowych i wykładowych. Wykład inauguracyjny pt.: „Interdyscyplinarność w medycynie” wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Historia Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej sięga roku 2006 kiedy to prof. Henryk Skarżyński był organizatorem, a Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – gospodarzem I Konferencji. Natomiast w roku 2011 podczas 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) w Kajetanach odbyła się VI Konferencja.

Podczas tegorocznej VIII Konferencji przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pod kierunkiem prof. Henryka Skarżyńskiego przygotowali i przedstawili następujące prezentacje:

w Sesji pt.: „Instrumentalne metody badania głosu”

 • Badanie kimograficzne w ocenie zaburzeń głosu – prezentacja przypadków – B. Miaśkiewicz (Warszawa/Kajetany)

w Sesji pt: „Nowoczesne metody diagnostyki audiologicznej i badania przesiewowe słuchu”

 • Standaryzacja wybranych testów do oceny procesów centralnego przetwarzania słuchowego – K. Dajos, K. Kochanek, A. Piłka (Warszawa/Kajetany – Lublin)
 • Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii – M. Ludwikowski, P.H. Skarżyński, H. Skarżyński, R. Barylak, I. Pierzyńska, K. Wołujewicz (Warszawa/Kajetany)
 • Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp” – W.W. Jędrzejczak, K. Kochanek, L. Śliwa, E. Piłka, A. Piotrowska, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)

w Sesji pt.: „Nowoczesne metody diagnostyki audiologicznej”

 • Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych – J. Serafin-Jóźwiak, A. Piotrowska, A. Lorens, A. Obrycka, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwościowej audiometrii tonalnej – E. Piłka, W.W. Jędrzejczak, K. Kwaśkiewicz, H. Skarżyński, K. Kochanek (Warszawa/Kajetany – Warszawa)
 • Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS – A. Obrycka, A. Lorens, A. Piotrowska, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM – A. Piotrowska, A. Lorens, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi mózgowych u dzieci z częściową głuchotą – K. Cieśla, H. Skarżyński, T. Wolak, M. Lewandowska, M. Rusiniak, A. Pluta, P.H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR – A. Piłka, K. Kochanek, L. Śliwa, M. Gołębiewski, G. Hatliński, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany – Warszawa)
 • Ocena rozrzutu śród– i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked ABR) – L. Śliwa, K. Kochanek, A. Piłka, G. Hatliński, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany – Warszawa)

w Sesji pt.: „Nowoczesne metody diagnostyki audiologicznej i badania przesiewowe słuchu”

 • Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną – J. Kobosko, A. Pankowska, E. Piłka, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Problemy zdrowia psychicznego rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego – J. Kobosko, A. Geremek – Samsonowicz, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)

w Sesji pt.: „Zaburzenia procesu komunikacji i artykulacji”

 • Jakość głosu u pacjentów z obrzękiem Reinkego po jedno- i dwuetapowej mikrochirurgii laserowej – B. Miaśkiewicz, A. Szkiełkowska, P. Krasnodębska (Warszawa/Kajetany)

w Sesji – Tematy wolne

 • Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie deficyt wagowy? – M. Lewandowska, R. Milner, M. Ganc, E. Włodarczyk, T. Wolak, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego – Ł. Olszewski, H. Skarżyński, P.H. Skarżyński, A. Piotrowska, A. Lorens, M. Mrówka, M. Porowski, A. Piłka (Warszawa/Kajetany – Lublin)
 • Ocena zmęczenia słuchowego wywołanego bodźcami stosowanymi w badaniach ABR i ASSR – A. Piłka, K. Wlizło, K. Kochanek (Warszawa/Kajetany – Lublin)
 • Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne – M. Ganc, M. Lewandowska, R. Milner, I. Niedziałek, L. Karpiesz, W.W. Jędrzejczak, T. Wolak, K. Kochanek, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany)
 • Charakterystyka audiometryczna słuchu u dzieci w wieku szkolnym – K. Jańczuk, A. Piłka, K. Kochanek, H. Skarżyński (Warszawa/Kajetany – Lublin)
 • Ocena powtarzalności wyników TEOAE w badaniach studentów – K. Puchacz, K. Kochanek, W.W. Jędrzejczak, A. Piłka, M. Kruszyńska, L. Śliwa (Warszawa/Kajetany – Lublin)
 • Ocena przydatności wybranych testów internetowych do wczesnego wykrywania niedosłuchów – A. Pieczykolan, M. Kręglicka, A. Piłka, K. Kochanek (Warszawa/Kajetany – Lublin)
 • Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym – P. Dziedzic, A. Piłka, K. Kochanek (Warszawa/Kajetany – Lublin)

Poza sesjami uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania własnych naukowych dokonań,a wspólne obrady były znakomitą okazją do wymiany informacji na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jolanty Chełmińskiej Wojewody Łódzkiego, Witolda Stępnia Marszałka Województwa łódzkiego, Hanny Zdanowskiej Prezydenta Miasta Łodzi, prof. Pawła Górskiego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr Wiesława Chudzika Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.