„Uwaga! Sposób na sukces” – innowacyjny program nauczania oparty na metodzie Tomatisa

26 sierpnia br., w warszawskim hotelu Marriott, odbyła się konferencja pn. „Uwaga! Sposób na sukces” podsumowująca 4-letni projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu. Realizatorem projektu była firma Young Digital Planet SA, a jego partnerem Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

Ideą projektu, było połączenie nowoczesnych technologii i tradycyjnych metod nauki i terapii w celu zorganizowania kompleksowej opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej. W opiece tej i terapii wykorzystywana jest metoda Tomatisa, polegająca na treningu słuchowym z wykorzystaniem specjalnie przefiltrowanych dźwięków. Stymulacja uwagi słuchowej ma znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania uczniów z dysfunkcjami, udowodniony jest jej korzystny wpływ np. na poprawę zachowania u dzieci z ADHD, większe otwarcie dzieci z autyzmem i lepszą koncentrację uwagi u wszystkich uczniów.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostało 70 szkół podstawowych i placówek prowadzących kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadały sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa. Projekt polegał na wprowadzeniu pilotażowego Innowacyjnego Programu Nauczania w klasie I szkoły podstawowej i jego kontynuowaniu w tej samej grupie w kolejnych latach (w klasie II i III). Projekt realizowano przez kolejne 3 lata w specjalnie wytypowanych klasach – 87 klas, w sumie 1179 dzieci. Przez ten czas placówki biorące w nim uczestniczące otrzymywały wsparcie merytoryczne w celu zwiększenia efektywności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto, placówki te otrzymały dodatkowo pomoce dydaktyczne, sprzęt do prowadzenia zajęć logorytmicznych oraz możliwość przeszkolenia jednej osoby w zakresie prowadzenia zajęć metodą Tomatisa. W projekt udział wzięło 207 nauczycieli i terapeutów.

Rola Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – partnera projektu – dotyczyła przede wszystkim badania skuteczności metody Tomatisa w odniesieniu do grupy docelowej, przeprowadzenia szkoleń i bieżące wsparcie dla nauczycieli i terapeutów poprzez portal internetowy projektu. W IFPS metoda ta wykorzystywana jest od 15 lat w rehabilitacji audiologiczno-foniatrycznej, logopedycznej i pedagogicznej zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Instytut posiada certyfikat na prowadzenie wieloprofilowej terapii metodą Tomatisa wydany przez Tomatis Development. Terapeuci IFPS są członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Certyfikowanych Konsultantów Tomatisa. W ramach regularnej działalności prowadzony jest także szereg prac naukowo-badawczych oraz działalność dydaktyczna w postaci szkoleń dla terapeutów z zakresu stosowania metody Tomatisa w aspekcie pedagogicznym.

W konferencji kończącej projekt udział wzięli zarówno przedstawiciele niektórych zaangażowanych placówek, jak i przedstawiciele placówek zainteresowanych wdrożeniem opracowanego Innowacyjnego Programu Nauczania w klasie I szkoły podstawowej oraz terapeuci i pedagodzy z całej Polski. Obecny był również przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W części otwierającej konferencję, Zastępca Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – pan Jerzy Mazur – przypomniał, że w latach 2005-2007 Instytut we współpracy z Young Digital Planet SA, w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wyposażył w sprzęt i wdrożył w ponad 200 szkołach powszechnych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach specjalnych program stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wg metody Tomatisa, co jest największym tego typu przedsięwzięciem w świecie. Wspólnie przeszkolono na organizowanych Kursach kilkuset specjalistów – logopedów, psychologów, pedagogów – w diagnozie i terapii wg tej metody. Dyrektor Jerzy Mazur podziękował za dobrą współpracę podczas kończącego się projektu „Uwaga! Sposób na sukces”, podkreślając jak ogromna i potrzebna praca została wykonana w trakcie jego trwania. O tym, że Innowacyjny Program Nauczania jest właściwym kierunkiem w podejściu do kształcenia w nauczaniu początkowym świadczą badania prowadzone wśród uczestniczących dzieci z dysfunkcjami oraz opinie nauczycieli i rodziców. Dyrektor Jerzy Mazur wyraził również nadzieję – będącą głosem środowiska – na dalsze wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które umożliwiłoby wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć projektu i rozwijanie ich w kolejnych projektach i przedsięwzięciach.

Podczas konferencji Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu miał swoje stoisko z materiałami informacyjnymi, na którym również wykonywane były przesiewowe badania słuchu przy pomocy Platformy Badania Zmysłów.