Journal of Hearing Science na liście czasopism punktowanych MNiSW

Czasopismo Journal of Hearing Science, którego Redaktorem Naczelnym jest prof. Henryk Skarżyński zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Za publikację artykułu naukowego w Journal of Hearing Science autorzy otrzymają 5 pkt.

Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja.

Journal of Hearing Science poświęcony jest aktualnym zagadnieniom naukowym ze wszystkich obszarów otolaryngologii, audiologii, foniatrii i rynologii. Głównym celem powołania czasopisma jest zaoferowanie lekarzom i naukowcom z całego świata międzynarodowego forum do wymiany poglądów. Ponadto ma wspierać lekarzy poprzez zapewnianie istotnej wiedzy pomocnej pacjentom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi.

Czasopismo jest publikacją typu „open access” dzięki czemu czytelnicy z całego świata mają dostęp do zamieszczonych artykułów. Ponadto nie ma jakichkolwiek opłat za zgłoszenie, publikację lub recenzję artykułu. Każdorazowo artykuły poddawane są recenzjom wiodących postaci z całego świata z danej dziedziny nauki.

Zapraszamy do publikacji badań na łamach czasopisma.

Więcej szczegółów odnośnie samego czasopisma oraz zasady publikowania w nim artykułów: www.journalofhearingscience.com