Pilotażowe przesiewowe badania słuchu u dzieci w Afryce Zachodniej

Na specjalne zaproszenie przedstawicieli rządu Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy przy okazji odbywającego się w 2013 roku w Warszawie Szczytu Klimatycznego COP-19 odwiedzili Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, reprezentacja Centrum wzięła udział w konferencji medycznej w Abidżanie. Konferencja, w której licznie uczestniczyli lokalni otolaryngolodzy i audiolodzy, zorganizowana została przez Towarzystwo Otorynolaryngologiczne Wybrzeża Kości Słoniowej (SIORL), Uniwersytet Cocody oraz Szpital Uniwersytecki Yopougon w Abidżanie, a jej wiodącym tematem była prezentacja osiągnięć Światowego Centrum Słuchu oraz nowoczesnych procedur chirurgicznych stosowanych w operacjach poprawiających słuch. Wykorzystując obecność w Wybrzeżu Kości Słoniowej, przedstawiciele Światowego Centrum Słuchu przeprowadzili również pilotażowe przesiewowe badania słuchu u dzieci w wybranych szkołach.

Otrzymane wyniki ujawniły wyższy odsetek dzieci z zaburzeniami słuchu niż ten otrzymany z badań w różnych innych krajach świata – głównie Europy Wschodniej i Azji Środkowej. W Abidżanie, w grupie 130 dzieci, nieprawidłowy wynik miało aż ponad 28% z nich, w tym w kilku przypadkach były to bardzo głębokie niedosłuchy, również obustronne, skutkujące poważnymi zaburzeniami mowy. Zgodnie z założeniami współpracy pomiędzy ośrodkami w krajach partnerskich, te dzieci – już zidentyfikowane – mają zostać objęte opieką otolaryngologiczną przez miejscowych lekarzy. Oczywiście dotyczy to przypadków w odniesieniu do których miejscowi lekarze mają możliwości jakiejkolwiek interwencji. Podczas wizyty, podpisana została oficjalna umowa o współpracy naukowej pomiędzy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Szpitalem Uniwersyteckim Yopougon w Abidżanie. Współpraca ta ma m.in. na celu udzielenia wsparcia poprzez przekazywanie najlepszych praktyk, ewentualne konsultacje lekarskie oraz inne działania, które pozwolą podnosić poziom świadczeń medycznych w krajach potrzebujących wsparcia w tym zakresie.

Delegacja przedstawicieli Światowego Centrum Słuchu połączona została z drugim przedsięwzięciem wynikającym z nawiązanej w październiku 2013 r. umowy naukowej z Kliniką ORL Lamine Sine Diop Krajowego Szpitala Uniwersytetu de Fann w Dakarze, w Senegalu. Wiodący otolaryngolodzy ze szpitala de Fann, w ostatnich miesiącach dwukrotnie gościli w Kajetanach biorąc udział w konferencji oraz międzynarodowych warsztatach chirurgicznych. W marcu br., w dwóch szkołach podstawowych w Dakarze, kilkuosobowy zespół Światowego Centrum Słuchu przeprowadził pilotażowy program badań przesiewowych słuchu. Przebadanych zostało ponad 200 dzieci w wieku 6-8 lat. U 26% dzieci uzyskano nieprawidłowy wynik badania przesiewowego. Dzieci te – już zidentyfikowane – mają zostać objęte opieką przez miejscowych otolaryngologów. Uczestniczący w delegacji polscy lekarze poproszeniu zostali również o konsultacje w szpitalu kilku bardzo trudnych przypadków otolaryngologicznych. Wyniki pilotażowego programu oraz osiągnięcia Światowego Centrum Słuchu IFPS i stosowane w nim podczas operacji poprawiających słuch procedury chirurgiczne, zaprezentowane zostały na specjalnie zorganizowanej polsko-senegalskiej konferencji otorynolaryngologicznej, w której udział wzięło ponad 60 specjalistów z Dakaru i innych miast.

Opisane przedsięwzięcia są wynikiem konsekwentnie rozwijanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu współpracy międzynarodowej, promowania w świecie polskich osiągnięć w dziedzinie otolaryngologii i audiologii, a także przekazywania najlepszych praktyk specjalistom z krajów charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju medycyny i programów zdrowia publicznego. Pilotażowe przesiewowe badania słuchu u dzieci szkolnych są kontynuacją działań podjętych podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, w trakcie której Instytut koordynował jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia i które to działania zakończyły się wypracowaniem i przyjęciem przez ministrów zdrowia krajów członkowskich Konkluzji Rady UE w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i narzędzi e-zdrowia.