Przesiewowe badania słuchu w Gminie Rybno

Słuch jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa, to decyduje o jakości każdej sfery naszego życia, naszej edukacji, komunikacji, naszego życia i naszej pracy, ma to wpływ na nas i na całe nasze otoczenie. Tymczasem z badań Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wynika, że na tysiąc dzieci, które się rodzą, dwoje z nich przychodzi na świat z różnego rodzaju poważną wadą słuchu, a jeśli chodzi o młodzież szkolną i wczesnoszkolną to wśród nich jest aż 20% z różnego typu zaburzeniami słuchu.

Badania przesiewowe słuchu uczniów mają na celu wykrycie i ocenę częstości występowania zaburzeń słuchu, ocenę  częstości występowania szumów usznych i w końcu objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.

Wyniki  dotychczasowych programów realizowanych przez Instytut, wskazują również na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat problemu zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym oraz sposobów ograniczania i eliminowania czynników w istotny sposób wpływających na słuch takich jak np. hałas.

Kontynuacją działań mających na celu wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, niezależnie od wieku, były badania w szkołach podstawowych w Gminie Rybno, które odbyły się w dniach 14-15 maja 2015 r. w placówkach w Rybnie, Jeglii, Koszelewach, Rumianach, Żabine oraz Hartowcu. Zespół specjalistów Instytutu przebadał tam 110 dzieci z klas I i IV. Zaś w ramach akcji „biała sobota”  – 16 maja przebadanych zostało 63 osoby dorosłe.

Pomysł takich badań docenili nie tylko sami badani dorośli, ale także nauczyciele i rodzice. Ci ostatni często nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko ma zaburzenia słuchu. Dowiadują się o nich dopiero dzięki badaniom przesiewowym w szkole, po których otrzymują także wskazówki dotyczące dalszego postępowania.