Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu”

Na podstawie Zarządzenia nr 2
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,
z dnia 27 stycznia 2017 r. ogłaszam

Konkurs na stanowisko post-doc
w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu”
w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Projekt : W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu, grant NCN Symfonia 4
Kierownik projektu: prof dr hab. inż. Andrzej Cichocki, kierownik zespołu: dr inż. Tomasz Wolak
Stanowisko: pracownik badawczo-techniczny na stanowisku typu post-doc w pełnym wymiarze czasu pracy
Wynagrodzenie całkowite (brutto brutto): 7000 zł miesięcznie
Czas trwania zatrudnienia: 60 miesięcy
Termin składania ofert: 21.02.2017
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.02.2017

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać stopień doktora psychologii lub biologii z oceną bardzo dobrą uzyskany nie wcześniej niż 7 lat od daty zatrudnienia w Projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy ani okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagająca rehabilitacji i leczenia.
 2. Posiadać doświadczenie w zakresie badań neuroobrazowych lub EEG/ERP udokumentowane publikacjami. Preferowane będą osoby, których zainteresowania dotyczą neuroobrazowania lub przetwarzania sygnałów biologicznych typu EEG, ERP.
 3. Wskazać Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jako podstawowe miejsce pracy.
 4. Cechować się wysoką motywacją do pracy naukowej udokumentowaną dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.).
 5. Wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do pracy naukowej.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Udokumentowane uczestnictwo w kursach z zakresu neuroobrazowania, neuropsychologii, kognitywistyki, neurobiologii.
 2. Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 3. Znajomość programów stosowanych w badaniach z zakresu psychologii eksperymentalnej (np. Presentation) oraz oprogramowania do analizy badań fMRI (np. SPM12, FSL, AFNI, Brain Voyager) lub EEG (np. BESA, EEG Lab).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie i list motywacyjny.
 2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz z liczbą cytowań, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe).
 5. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia w Projekcie kandydat nie będzie pobierał w tym okresie innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN, ani innego wynagrodzenia na podstawie umowy
  o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.
 6. Ewentualne referencje lub opinie.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie
  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t. J. Dz. U. Z 2002 r. Nr 10 i, poz. 926).

Do konkursu nie może przystąpić:

 1. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na postawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. l pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 2. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 luty 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 23 luty 2017 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem ” Konkurs na stanowisko post-doc w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko post-doc w ramach grantu NCN (plik w formacie .doc)