Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku post-doc

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku post-doc.

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu zebrafish
 3. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 4. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 5. biegła znajomość języka angielskiego
 6. umiejętność prezentowania wyników badań
 7. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS
nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”.

W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych, przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS), badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego, analizy wyników badań oraz ich prezentacji, jak również przygotowywania publikacji naukowych.

Typ konkursu:

SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2017

Forma składania ofert: poczta elektroniczna – sonatabis-postdoc@ifps.org.pl

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin na czas trwania projektu – 48 miesięcy

Maksymalna wynagrodzenie etatowe dla osoby na stanowisku typu post-doc zgodnie z regulaminem NCN

Planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydatów prosimy o przesłanie:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia doktora nauk i wyższego wykształcenia,
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”