Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: doktorant-stypendysta

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: doktorant-stypendysta (2 miejsca)

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach
 3. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (publikacje, udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 4. biegła znajomość języka angielskiego
 5. umiejętność prezentowania wyników badań
 6. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

Doktorant będzie realizował zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”. Doktorant będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury, przeprowadzenia sekwencjonowania nowej generacji (NGS) z zastosowaniem panelu wielogenowego, przeprowadzania badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego i w liniach komórkowych. Do zadań stypendysty będzie należała ponadto analiza danych eksperymentalnych, prezentacja wyników oraz przygotowanie pracy doktorskiej.

 

Typ konkursu:

SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2017

Forma składania ofert: poczta elektroniczna – sonatabis-doktorant@ifps.org.pl

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie

Okres wypłacania stypendium: 48 miesięcy

Planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydatów prosimy o przesłanie:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra,
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”