Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Na podstawie Zarządzenia nr 8
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,
z dnia 10 kwietnia 2017 r. ogłaszam

Konkurs na stypendium doktoranckie

w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu”

w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt : W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu, grant NCN Symfonia 4

Kierownik projektu: prof dr hab. inż. Andrzej Cichocki, kierownik zespołu: dr inż. Tomasz Wolak

Czas trwania stypendium: 54 miesiące

Termin składania ofert: 04.05.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.05.2017

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika Zespołu Partnera Konsorcjum, IFPS. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Przyznanie stypendium uzależnione jest od spełnienia warunków dla stypendystów w projekcie NCN SYMFONIA 4, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SYMFONIA 4 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia4).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać tytuł magistra psychologii, kognitywistyki lub biologii (studia ukończone z oceną bardzo dobrą).
 2. Posiadać doświadczenie w zakresie badań neuroobrazowych lub EEG/ERP. Preferowane będą osoby, których zainteresowania dotyczą neuroobrazowania lub przetwarzania sygnałów biologicznych typu EEG, ERP.
 3. Posiadać znajomość środowiska Matlab w zakresie stosowania i programowania.
 4. Cechować się wysoką motywacją do pracy naukowej udokumentowaną dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.).
 5. Wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do pracy naukowej.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Uczestnictwo w kursach z zakresu neuroobrazowania, neuropsychologii, kognitywistyki, neurobiologii, stosowania sprzętu EEG, MR.
 2. Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 3. Znajomość programów stosowanych w badaniach z zakresu psychologii eksperymentalnej (np. Presentation) oraz oprogramowania do analizy badań fMRI (np. SPM12, FSL, AFNI, Brain Voyager) lub EEG (np. BESA, EEG Lab).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium i list motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego status doktoranta.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz z liczbą cytowań, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe).
 6. Ewentualne referencje lub opinie.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t. J. Dz. U. Z 2002 r. Nr 10 i, poz. 926).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 4 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 10 maja 2017 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem ” Konkurs na stypendium doktoranckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński