7th Emirates Otorhinolaryngology Audiology and Communication Disorders Congress

Specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczą w prestiżowych konferencjach naukowych, prezentując unikalne wyniki badań oraz procedur klinicznych, jakie są wdrażane w Kajetanach. W styczniu dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński, lek. Aleksandra Mickielewicz oraz Joanna Rajchel przedstawiali prace naukowe podczas 7th Emirates Otorhinolaryngology Audiology and Communication Disorders Congress (Emiracki Kongres Otorynolaryngologii, Audiologii i Zaburzeń Komunikacji), który odbył się w styczniu 2017 roku w Dubaju z udziałem specjalistów z ponad 30 krajów świata.

Kongres został zorganizowany we współpracy z francuskim Towarzystwem Otorynolaryngologicznym, a patronat nad nim objęli najwyżsi przedstawiciele władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich: prezydent szejk Khalifa Bin Zayed Al Nayhan, premier szejk Mohammed Bin Rashid Al Maktoum oraz minister finansów, a jednocześnie prezydent departamentu zdrowia szejk Hamdan Bin Rashid Al Maktoum. Celem kongresu była wymiana doświadczeń naukowych i klinicznych oraz dyskusja nad przełomowymi wynikami badań z zakresu otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W programie kongresu znalazło się blisko 300 wykładów eksperckich, 15 paneli dyskusyjnych oraz 5 specjalistycznych warsztatów. Wykłady i dyskusje prowadzone były w ramach sesji rynologicznych, otologicznych, pediatrycznej, otorynolaryngologicznej, chirurgicznej głowy i szyi, a także sesji poświęconych rozwojowi diagnostyki i postępowaniu w przypadku zaburzeń audiologiczno-przedsionkowych, dedykowanych zaburzeniom komunikacji i połykania, oraz sesji poświęconej chrapaniu i bezdechowi sennemu. Ważnym punktem było III Forum Młodych Otologów, podczas którego wyniki badań prowadzonych w obszarze otorynolaryngologii prezentowali młodzi arabscy naukowcy.

W czasie sesji otologicznych poruszane były tematy związane z chirurgią ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, postępowaniem w przypadku perlakowego zapalenia ucha czy guzów kąta mostowo-móżdżkowego, z najnowszymi technikami obrazowymi w otologii oraz urządzeniami wszczepialnymi:implantami na przewodnictwo kostne, implantami ucha środkowego oraz implantami ślimakowymi. Bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziły prezentacje dr. hab. Piotra Henryka Skarżyńskiego, który przedstawił cztery oryginalne prace dotyczące nowoczesnych metod leczenia niedosłuchu. W pierwszej z nich opisane zostały przypadki świetnych wyników uzyskiwanych zarówno przez młodych, jak i starszych pacjentów z częściową głuchotą, mieszczących się, zgodnie z zaproponowaną przez prof. Henryka Skarżyńskiego klasyfikacją leczenia częściowej głuchoty (ang. Partial Deafness Treatment – PDT), w grupie stymulacji elektro-naturalnej (ang. Electro-Natural Stimulation – PDT-ENS). Druga prezentacja dotyczyła opisu materiału – jednego z największych na świecie – zawierającego wyniki pacjentów zaimplantowanych nowoczesnym systemem BAHA Attract, który wykorzystując rozwiązane oparte na podskórnym magnesie, pozwala na uniknięcie powikłań skórnych związanych z penetracją tkanek przez śrubę stosowaną w systemie BAHA Connect. Trzecia prezentacja dotyczyła wyników sześciomiesięcznej rehabilitacji słuchowej po wszczepieniu implantu Bonebridge, sugerującej bardzo korzystne wyniki osiągane przez użytkowników tego urządzenia. Ostatnia prezentacja dr. hab. Piotra Skarżyńskiego dotyczyła ewaluacji stosowania najnowszych couplerów używanych w czasie operacji wszczepienia implantu Vibrant Soundbridge (VSB). Podkreślone w niej zostały zalety stosowania bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego jako optymalnego rozwiązania chirurgicznego przy uwzględnieniu indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta. Joanna Rajchel zaprezentowała wyniki badań prowadzonych przez lek. Kamilę Osińską i współpracowników nad okołoporodowymi czynnikami ryzyka uszkodzenia słuchu wśród użytkowników implantów ślimakowych. Lek. Aleksandra Mickielewicz w imieniu zespołu rynologicznego Instytutu zaprezentowała dwie prace dotyczące leczenia przewlekłego zapalenia zatok czołowych za pomocą zmodyfikowanej endoskopowej operacji metodą Lothropa oraz przebiegu wysiękowego zapalenie ucha w przypadku przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się sesje rynologiczne. Prof. Reda Kamel z Egiptu poświęcił swój wykład wyzwaniom stojącym przed światową rynologią. Podkreślił fakt niskiej dostępności usług medycznych w regionie Afryki. Stopień zaawansowania chorób z zakresu otorynolaryngologii wśród pacjentów zamieszkujących Afrykę jest daleko wyższy niż w Europie, co często znacząco obniża skuteczność interwencji medycznych, która mierzona jest jako procent wyzdrowień lub przeżyć. Z kolei prof. Amir Javer z Kanady wygłosił wykłady dotyczące anatomii bocznej ściany nosa w obrazie endoskopowym, perspektyw rozwoju medycyny w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok, a także poruszył zagadnienie związku pomiędzy zapaleniem zatok a współwystępowaniem astmy. Zaprezentowane wyniki wskazywały, że zachowanie górnych zatok przynosowych w jak najlepszym stanie (również po zastosowaniu maksymalnego leczenia zachowawczego oraz operacyjnego) umożliwia zmniejszenie stanu zapalnego dolnych dróg oddechowych. Prof. Heinz Stammberger zobrazował swoje ciekawe wykłady filmami z zakresu anatomii zatok przynosowych, prezentując m.in. dojście do tętnicy klinowo-podniebiennej, gdy dojdzie do krwawienia w wyniku jej uszkodzenia, dojście do zatoki czołowej czy też najczęstsze jatrogenne miejsca uszkodzenia podstawy czaszki i powstania płynotoku. W swoich kolejnych wykładach przedstawił techniki nawigacji śródoperacyjnej.

W sesji dotyczącej zaburzeń oddychania w czasie snu wiele miejsca poświęcono najnowszym terapiom tego schorzenia. Jedną z nich stanowi stymulacja nerwu podjęzykowego przy użyciu urządzeń: INSPIRE lub IMTHERA. Alternatywnym rozwiązaniem może być zastosowanie neurostymulatora Nyxoah, implantowanego w okolicę nerwu. Kolejną obiecującą metodą leczenia OSA jest zmniejszanie objętości języka przez lipolizę tłuszczu językowego. Uwagę poświęcono również wszczepianiu pasywnych implantów języka.

Osoby zainteresowane poszerzeniem umiejętności praktycznych mogły wziąć udział warsztatach, których głównym moderatorem był prezydent kongresu – Hussain Abdul Rahman. Chętni mogli doskonalić swój warsztat w trakcie Kursu sekcji kości skroniowej (prowadzący: Abdulrahman Hagr, Abdulmonem Al Shaikh, Jamal Kassouma, Christopher Raine, Manohar Banc, Jose Fayad, Joachim Mueller, David Schramm), Kursu funkcjonalnej endoskopowej operacji zatok (prowadzący: Reda Kamel, Martin Desrosiers, Amin R. Javer, Paulo Castelnuovo, Mohammad Al Falasi, Heinz Stammberger, Ali Al Amri, Mohammad Zahran), Kursu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (prowadzący: Kamran Barin, Mohamed Shabana, Tarik Ghannoum, Nagwa Hazzah, Suzan Noori), Kursu rynoplastyki i septoplastyki (prowadzący: Hossam Foda, Metin Onerci, Jay Calvert) oraz Kursu poświęconego chrapaniu i bezdechowi sennemu (prowadzący: Yassin Bahgat, Maria V. Suurna, Federic Chabolle, Abdulhadi Al Jassim, Karl Hormann, Medhat Shams). Wszystkie warsztaty cieszyły się bardzo dużym powodzeniem wśród uczestników kongresu. Następna edycja kongresu planowana jest w Dubaju w dniach 17–19 stycznia 2018 r. •