Konkurs na dwa stypendia naukowe dla doktorantów oraz na stanowisko post-doc

Na podstawie Zarządzenia nr 10
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,
z dnia 9 maja 2017 r. ogłaszam

1. Konkurs na dwa stypendia naukowe dla doktorantów
w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu
zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego
niedosłuchu dominującego”
w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”, grant NCN SONATA BIS 6

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak
Wynagrodzenie: stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie
Czas trwania stypendium: 48 miesięcy
Termin składania ofert: 31.05.2017
Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu składania ofert

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Przyznanie stypendium uzależnione jest od spełnienia warunków dla stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS 6, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SONATA BIS 6 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis6-15-06-2016).

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach
 3. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (publikacje, udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, na-grody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 4. biegła znajomość języka angielskiego
 5. umiejętność prezentowania wyników badań
 6. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
Doktorant będzie realizował zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Inte-gracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”. Doktorant będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury, przeprowadzenia sekwencjonowania nowej generacji (NGS) z zastosowaniem panelu wielogenowego, przeprowadzania badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego i w liniach komórkowych. Do zadań stypendysty będzie należała ponadto analiza danych eksperymentalnych, prezentacja wyników oraz przygotowanie pracy doktorskiej.

Kandydatów prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra,
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS).
Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w ciągu 14 dni od terminu składania ofert

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w Zakładzie Genetyki IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

 

2. Konkurs na stanowisko post-doc
w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu
zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego
niedosłuchu dominującego”
w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”, grant NCN SONATA BIS 6

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak
Stanowisko: pracownik badawczo-techniczny na stanowisku typu post-doc w pełnym wymiarze czasu pracy
Wynagrodzenie całkowite (brutto): 5900 zł miesięcznie
Czas trwania zatrudnienia: 48 miesięcy
Termin składania ofert: 31.05.2017
Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu składania ofert

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Zatrudnienie na stanowisku post-doc uzależnione jest od spełnienia warunków dla osób zatrudnionych w projekcie NCN SONATA BIS 6, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SONATA BIS 6 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis6-15-06-2016).

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu zebrafish
 3. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 4. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 5. biegła znajomość języka angielskiego
 6. umiejętność prezentowania wyników badań
 7. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzę-cym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”.
W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych, przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS), badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego, analizy wyników badań oraz ich prezentacji, jak również przygotowywania publikacji naukowych.

Kandydatów prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia doktora nauk i wyższego wykształcenia,
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Do konkursu nie może przystąpić:

 1. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na po-stawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. l pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 2. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do IFPS).
Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: w ciągu 14 dni od terminu składania ofert

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Genetyki IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Kierownik projektu
Dr hab. n. med. Monika Ołdak