Zaproszenie na konferencję pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu organizuje kolejną edycję konferencji pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić Państwa pracowników na bezpłatną konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dwóch terminach: 12 grudnia 2017 r. oraz 14 grudnia 2017 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Kajetany ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn).

Planowany program konferencji obejmie poniższe zagadnienia:

09:00-10:00        Rejestracja uczestników

10:00-10:15        Otwarcie konferencji

 

Wybrane problemy zaburzeń słuchu

10:15-11:00        Rola i metodologia prowadzenia badań przesiewowych słuchu

11:00-11:45        Rodzaje ubytków słuchu i możliwości diagnostyczne w zaburzeniach słuchu

11:45-12:00        Przerwa kawowa

12:00-12:45        Profilaktyka zaburzeń słuchu

12:45-13:30        Leczenie zaburzeń słuchu

13:30-14:00        Metody operacyjne leczenia schorzeń narządu słuchu

 

Uczestnikiem konferencji może być osoba zatrudniona na stanowisku medycznym w podmiocie zlokalizowanym na terenie woj. mazowieckiego (z wyłączeniem m.st. Warszawy i powiatów: lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i żuromińskiego) oraz wykonującym działalność leczniczą i udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z właściwym Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Informujemy, że Organizator konferencji nie pokrywa kosztów dojazdu.

W celu potwierdzenia uczestnictwa uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres e-mail: mazowsze@ifps.org.pl lub faxem na nr: 22 32 41 777 w terminie do 06.12.2017 r. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

 

Formularz zgłoszeniowy