Konkurs na stanowisko post-doc w ramach grantu NCN w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Na podstawie Zarządzenia nr 10
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,
z dnia 9 lipca 2018 r. ogłaszam

Konkurs na stanowisko post-doc
w ramach grantu NCN „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”
w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Projekt: „Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”, grant NCN SONATA BIS 6

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak
Stanowisko: pracownik badawczo-techniczny na stanowisku typu post-doc w pełnym wymiarze czasu pracy
Wynagrodzenie całkowite (brutto): 5 900 zł miesięcznie
Czas trwania zatrudnienia: 38 miesięcy
Termin składania zgłoszeń: do 05.11.2018
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Zatrudnienie na stanowisku post-doc uzależnione jest od spełnienia warunków dla osób zatrudnionych w projekcie NCN SONATA BIS 6, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SONATA BIS 6 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis6-15-06-2016).

Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i nie później niż do dnia podpisania umowy o pracę w projekcie
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu danio pręgowanego (zebrafish)
 3. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 4. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.)
 5. biegła znajomość języka angielskiego
 6. umiejętność prezentowania wyników badań
 7. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 8. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”. W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych, przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS), badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego, analizy wyników badań oraz ich prezentacji, jak również przygotowywania publikacji naukowych.

Kandydatów prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. listu motywacyjnego,
 2. życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnieć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 3. kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie wyższego wykształcenia i stopnia doktora nauk ewentualnie dokumentów potwierdzających, że stopień doktora nauk zostanie uzyskany do
  czasu podpisania umowy o pracę w projekcie
 4. co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1)
 6. oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych (załącznik nr 2)

Do konkursu nie może przystąpić:

 1. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na postawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. l pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. oraz i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 2. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z 2010 r. może
  przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 5 listopada 2018 r. (decyduje data wpływu do IFPS).  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od terminu składania zgłoszeń

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Genetyki IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Kierownik projektu
Dr hab. n. med. Monika Ołdak

Ogłoszenie w pliku pdf wraz z załącznikami do pobrania pod linkiem: Załącznik nr 3A – Ogłoszenie na post-doc_01-10-2018