Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych

 

Warszawa, dnia 17.04.2019

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie ogłasza

Konkurs na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 2. Posiadać dyplom i prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Polski.
 3. Posiadać specjalizację z audiologii i foniatrii.
 4. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Wskazać Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jako podstawowe miejsce pracy.
 6. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i naukowymi w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym.
 2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia dr n. med.
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz z liczbą cytowań, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe).
 5. Opis działalności dydaktycznej i klinicznej.
 6. Informację o zatrudnieniu w innych jednostkach naukowych.
 7. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. L , pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o krajowym rejestrze karnym (t.j. Dz. U. Z 2012 r., poz. 654)
 8. Referencje lub opinie.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 10 i poz. 926).

Do konkursu nie może przystąpić:

 1. Osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. lub w art. 45, ust. 3, pkt. 3 i art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 2. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na postawie art. 123 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 124 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r., oraz art. 46, ust. 1, pkt. 1-5 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 3. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., oraz w art. 56, ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych z dnia 20 kwietnia 2010 r. może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 2 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do IFPS). Przewidywalny termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 6 maja 2019 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teleaudiologii i Badań Przesiewowych IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu.

 

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński