Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Audiologii EksperymentalnejWarszawa, dnia 08.05.2020

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie, ul. Mochnackiego 10 z dnia 4 maja 2020 r. ogłaszam


Konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać stopień doktora lub dr hab. z obszaru nauk biologicznych, medycznych lub nauk o zdrowiu.
 2. Posiadać uprawnienia w zakresie terapii pedagogicznej (studia I, II-go stopnia, podyplomowe, inne).
 3. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami w zakresie stosowania metod elektrofizjologicznych w badaniach naukowych.
 4. Posiadać odpowiednie certyfikaty, ukończone kursy i szkolenia w kraju i za granicą oraz doświadczenie uprawniające do prowadzenia diagnostyki i terapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego za pomocą metod elektrofizjologicznych.
 5. Wykazać się osiągnięciami organizacyjnymi oraz dydaktyczno-szkoleniowymi z zakresu elektrofizjologii. 
 6. Wskazać Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym.
 2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora lub dr hab. w dziedzinie nauk biologicznych, medycznych lub nauk o zdrowiu.
 4. Odpis dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia diagnostyki i terapii pedagogicznej.
 5. Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia terapii z wykorzystaniem metod neuromodulacji mózgu.
 6. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji, lista wystąpień konferencyjnych, członkostwo w radach naukowych, towarzystwach naukowych, udział w grantach naukowych, wdrożenia procedur badawczych, diagnostycznych, klinicznych i inne osiągnięcia naukowe).
 7. Opis działalności dydaktyczno-szkoleniowej oraz organizacyjnej.
 8. Informację o zatrudnieniu w innych jednostkach naukowych
 9. Ewentualne referencje lub opinie.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Termin przyjmowania zgłoszeń: do dnia 19 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do IFPS). Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 24 maja 2020 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Audiologii Eksperymentalnej IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.W przypadku przekazania danych osobowych w zakresie szerszym niż to określono wart. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043,1495), prosimy o złożenie odpowiedniego oświadczenia lub zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochnackiego 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. dr hab. med. Dr h.c. Henryk Skarzynski

Załączniki: