Konkurs na stypendium studenckie w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu” w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego

 

Na podstawie Zarządzenia nr 8
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,
z dnia 1 lipca 2020 r. ogłaszam


Konkurs na stypendium studenckie

w ramach grantu NCN „W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu”
w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Projekt: W poszukiwaniu aktywności poznawczej mózgu, grant NCN Symfonia 4

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Cichocki,
Kierownik zespołu: dr hab. n. o zdr. inż. Tomasz Wolak

Czas trwania stypendium: 12 miesiące
Termin składania ofert: 15.07.2020
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.07.2020

Kwota stypendium: 1000 zł / miesięcznie

 

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika Zespołu Partnera Konsorcjum, IFPS. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Przyznanie stypendium uzależnione jest od spełnienia warunków dla stypendystów w projekcie NCN SYMFONIA 4, określonych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Naro-dowe Centrum Nauki”, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia konkursu SYMFONIA 4 (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia4).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni:

 1. Posiadać status studenta psychologii, kognitywistyki, biologii lub kierunku pokrewnego.
 2. Posiadać doświadczenie w zakresie badań neuroobrazowych lub EEG/ERP. Preferowane będą osoby, których zainteresowania dotyczą neuroobrazowania lub przetwarzania sygnałów biolo-gicznych typu EEG, ERP.
 3. Posiadać znajomość programów statystycznych (np. SPSS, AMOS) oraz środowiska Matlab w zakresie stosowania i programowania.
 4. Cechować się wysoką motywacją do pracy naukowej udokumentowaną dotychczasową aktywno-ścią naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wy-różnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.).
 5. Wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do pracy naukowej.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. Udokumentowane uczestnictwo w kursach z zakresu neuroobrazowania, neuropsychologii, kognity-wistyki, neurobiologii.
 2. Udokumentowany udział w projektach badawczych.
 3. Znajomość programów stosowanych w badaniach z zakresu psychologii eksperymentalnej (np. Pre-sentation) oraz oprogramowania do analizy badań fMRI (np. SPM12, FSL, AFNI, Brain Voyager) lub EEG (np. BESA, EEG Lab).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium i list motywacyjny.
 2. Życiorys.
 3. Odpis dokumentu potwierdzającego status studenta.
 4. Wykaz osiągnięć w aktywności naukowo-badawczej (lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnię-cia naukowe).
 5. Ewentualne referencje lub opinie.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (t. J. Dz. U. Z 2002 r. Nr 10 i, poz. 926).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do IFPS).

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 16 lipca 2020 r.

Dokumenty należy składać w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stypendium studenckie w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

Załącznik: