Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu

Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. kadr w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce pracy: Światowe Centrum Słuchu IFPS 05-830 Kajetany ul. Mokra 17

Zakres zadań na stanowisku:

 • kompleksowa obsługa kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego oraz innych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy i urlopów;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z aktualnym stanem prawnym (zakładanie, aktualizacja i archiwizowanie);
 • monitorowanie terminów związanych z upływem zawartych umów, długotrwałymi nieobecnościami, badaniami medycyny pracy;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, monitorowanie urlopów oraz terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)
  i nadzór nad ich realizacją;
 • udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy;
 • przygotowywanie sprawozdań, raportów na potrzeby Instytutu i podmiotów zewnętrznych.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku (preferowane w podmiotach leczniczych);
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja , prawo );
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego SIMPLE (mile widziane);

Poza tym osoba na tym stanowisku powinna cechować się: komunikatywnością, łatwością nawiązywania kontaktu z ludźmi, umiejętnością pracy w zespole, odpowiedzialnością, samodzielnością, dyspozycyjnością oraz umiejętnością planowania pracy.

N/w dokumenty należy przesłać na adres: e.rozycka@ifps.org.pl

Wymagane dokumenty:

 • Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.


……………………………………………..
Podpis kandydata do pracy