Konkurs na stypendium naukowe w ramach grantu NCN

Na podstawie Zarządzenia nr 10
Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
 w Warszawie, ul. Mochnackiego 10,
z dnia 14 lipca 2022 r. ogłaszam
Konkurs na dwa stypendia naukowe dla doktorantów

w ramach grantu NCN „Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów
regulatorowych

w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Projekt: „Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów regulatorowych”, grant NCN OPUS 21

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Monika Ołdak, prof. IFPS

Wynagrodzenie: stypendium naukowe zgodnie z regulaminem NCN

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy

Termin składania ofert: 03.08.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu składania ofert

Wybór kandydata zostanie dokonany przez powołaną przez Dyrektora IFPS komisję pod przewodnictwem kierownika projektu. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

Przyznanie stypendium uzależnione jest od spełnienia warunków dla stypendystów w projekcie NCN OPUS 21, określonych w dokumentach „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN” oraz „Koszty w projektach NCN”, stanowiących załączniki nr 4 i 5 do ogłoszenia konkursu OPUS 21 (https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21).

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych.
 2. doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na modelu komórkowym i zwierzęcym
 3. wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (publikacje, udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 4. biegła znajomość języka angielskiego
 5. umiejętność prezentowania wyników badań
 6. sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Opis zadań:

Doktorant będzie realizował zadania badawcze projektu OPUS21 nr 2021/41/B/NZ5/04390 pt. “Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów regulatorowych”. Doktorant będzie zobowiązany do wnikliwej analizy literatury, przeprowadzenia sekwencjonowania nowej generacji (NGS), przeprowadzania badań funkcjonalnych na modelu komórkowym i/lub zwierzęcym. Do zadań stypendysty będzie należała ponadto analiza danych eksperymentalnych, prezentacja wyników oraz przygotowanie pracy doktorskiej.

Kandydatów prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

 1. Życiorysu naukowego z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
 2. Kserokopii dyplomu ze studiów I i II stopnia (lub podanie terminu planowanej obrony)
 3. Suplementów do dyplomu zawierających średnią ocen uzyskanych w toku kształcenia na studiach I i II stopnia
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1)
 5. oświadczenie dotyczącego ochrony danych osobowych (załącznik nr 2)

Termin przyjmowania zgłoszeń: 03 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu do IFPS).

Przewidywany termin rozpatrzenia: w ciągu 14 dni od terminu składania ofert

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Kancelarii IFPS w Warszawie ul. Mochnackiego 10 (godz. 8.00 – 15.00) w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w Zakładzie Genetyki IFPS”. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

Kierownik projektu

Dr hab. n. med. Monika Ołdak

Załącznik nr 1

Zgoda kandydata do pracy na nabór bieżący

………………………………………………

   nazwisko i imię kandydata

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Mochnackiego 10; 02-042 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”


……………………………………………….

Data i podpis kandydata do pracy

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych – klauzula informacyjna

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, z siedzibą w Warszawie, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa (tel. 22 311 81 02, fax 22 311 81 18), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
 3. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa;
 4. e-mail: iod@ifps.org.pl
 1. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres wskazany w przepisach szczegółowych.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.


                                                                                             ……………………………………………….

                                                                                                                                                              Data i podpis kandydata do pracy

Pliki do pobrania

Konkurs na stypendium naukowe w ramach grantu NCN „Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów regulatorowych” (.pdf, 266KB)

Konkurs na stypendium naukowe w ramach grantu NCN „Tworzenie genomowego atlasu wad rozwojowych ucha wewnętrznego człowieka: ukierunkowanie na poszukiwanie nowych genów i analizę niekodujących obszarów regulatorowych” (.doc, 98KB)