Aparat słuchowy z dofinansowaniem. Weszły nowe kwoty refundacji i dopłat

O dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego można się starać trzema drogami. To dopłata z Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo z Urzędu ds. kombatantów. W tym ostatnim dofinansowanie uzyska określona grupa osób, zgodnie z prowadzonym tam programem. Co ważne, dopłaty można łączyć.

 W NFZ  dofinansowanie do aparatów słuchowych jest uzależnione od stopnia ubytku słuchu oraz wieku pacjenta.

 • Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu aparatów słuchowych była taka sama od 8 lat
 • Dopiero na początku tego roku wprowadzono zmiany w tym zakresie podnoszące wartość refundacji według określonych kryteriów
 • Są jeszcze inne niż z NFZ pieniądze na dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego. Jak je zdobyć?

1. Aparat słuchowy – dofinansowanie z NFZ

Refundacja aparatu słuchowego z budżetu NFZ zależy od ubytku słuchu oraz wieku osoby, która wymaga wsparcia.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli ubytek słuchu przekracza średnio 30 dB HL. Starszym niż 26 lat refundacja należy się w przypadku ubytku słuchu średnio na poziomie 40 dB HL.

Zatem do 26 roku życia dofinansowanie z NFZ przysługuje raz na trzy lata. Rozkłada się następująco: aparat słuchowy (wewnątrz i zewnątrzuszny) na przewodnictwo powietrzne – kwota 3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 30dB HL; aparat słuchowy na przewodnictwo kostne –3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 30dB HL; indywidualna wkładka douszna – 60 zł, w przypadku wymogu jej używania, każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza; dofinansowanie do systemów FM wspomagających słyszenie – 3 850 zł w przypadku wad słuchu utrudniających zrozumienie mowy (jest przyznawana raz na 5 lat).

Gdy osoba potrzebująca wspomagania słuchu ma 26 lub więcej lat, refundacja przysługuje co 5 lat.

Od 2023 roku na aparat słuchowy (wewnątrz i zewnątrzuszny) na przewodnictwo powietrzne otrzymać można 1 050 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL; aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – 2 100  zł na ucho z niedosłuchem przekraczającym 40dB HL; indywidualna wkładka douszna – kwota 50 zł.
W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności zniesiony został limit okresu użytkowania (brak ograniczeń czasowych), zgodnie z zaleceniami lekarza można wykorzystać dofinansowanie w każdym momencie. Refundacja dla osób powyżej 26 lat nie obejmuje systemu wspomagającego słyszenie. 

Osobna refundacja z NFZ raz na pięć lat przysługuje inwalidom wojennym, wojskowym i osobom represjonowanym: aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – 1 500 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL; aparat słuchowy na przewodnictwo kostne – 3 000 zł na każde ucho, w którym niedosłuch przekracza 40dB HL; indywidualna wkładka douszna – 50 zł. Dla tych osób również nie przewidziano refundacji systemu wspomagającego słyszenie.

2. Refundacja z PFRON

Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. stawki przeciętnego wynagrodzenia (dla osób samotnych jest to 65 proc.), mogą starać się o dofinansowanie do aparatów słuchowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jeśli uzyskały wcześniej refundację NFZ.

Wielkość dopłat jest zależna od miejsca zamieszkania oraz czasu ubiegania się o dofinansowanie.  Dopłaty z  PFRON wydawane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR). Gminne  Ośrodki Pomocy Rodzinie takich dopłat nie udzielają, w ich miejsce robią to PCPR.

Dopłaty z NFZ można łączyć z pieniędzmi z PFRON.

3. Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Program Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych trwa do końca br., potem ma być ponowiony. Jak dowiadujemy sie ze strony jemu dedykowanej, zakłada dofinansowanie w wysokości do 100 proc. różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu/aparatów oraz wkładki usznej/wkładek usznych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł. Nie może to być jednak więcej niż 5 zł brutto za jeden aparat i jedną wkładkę uszną. Należy też spełniać kryteria dochodowe.

Dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w 2023 roku wygląda następująco:

 1. Pomoc pieniężna na zakup aparatu słuchowego/aparatów słuchowych i wkładki usznej/wkładek usznych przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych.
 3. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu maksymalnie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym na każde ucho). Jeżeli koszt planowanego zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej/aparatów słuchowych i wkładek usznych jest wyższy niż wynikający z Programu, pomoc pieniężna może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z Zasad niniejszego Programu. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.
 4. Pomoc może być przyznana osobom uprawnionym spełniającym następujące kryteria dochodowe:
  • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 340 proc. najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 5400,69 zł).
  • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód na osobę nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 270 proc. najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 4288,78 zł)
  • dla osoby będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 400 proc. najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2023 roku jest to 6353,76 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.
  Za osobę całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Okoliczność posiadania statusu osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów takich jak:
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, BESW),
  • orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przez organ rentowy,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę wieku emerytalnego,
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy, jeśli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny.
 5. Dofinansowanie następuje w wysokości do 100 proc. różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu/aparatów oraz wkładki usznej/wkładek usznych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5 tys. zł brutto za jeden aparat i jedną wkładkę uszną.
 6. Przy ustalaniu wysokości przyznanego dofinansowania będzie uwzględniana pomoc udzielona przez Szefa Urzędu na ten sam cel (zakup aparatu/aparatów słuchowych i wkładki usznej/wkładek usznych) poza Programem w roku 2022. O tę kwotę będzie pomniejszana wysokość dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2023 r.
 7. Dofinansowanie w ramach Programu na 2023 r. nie może być przyznane dla osób, które skorzystały z dofinansowania zakupu aparatów słuchowych w ramach realizowanych w latach 2017 – 2022 programów Szefa Urzędu dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych lub Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, realizowanego w latach 2020-2022.

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/,Mat. prasowe/diabetyk.org.pl • 14 marca 2023