Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjantów do wspólnego opracowania i realizacji Projektu w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs nr ABM/2024/1)

  1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłasza otwarty nabór na członka Konsorcjum w celu wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Metoda i procedury komputerowego systemu wspomagania badania diagnostycznego chorób krtani w aspekcie personalizacji profilu behawioralno-fizjologicznego pacjenta” w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze nr ABM/2024/1 ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych.
  2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu (Liderem Konsorcjum) oraz Konsorcjantem, wybranym w trybie naboru, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
  3. Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem otwartego naboru Konsorcjantów oraz Załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu: https://bip.ifps.org.pl/
  4. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru.
  5. Oferty należy przesyłać w terminie od 23.04.2024 r. do 08.05.2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ifps.org.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Nabór Konsorcjantów do Projektu w konkursie nr ABM/2024/01”
  6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Załączniki do pobrania