Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Miejsce pracy: ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA

Warunki ogólne

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 534).

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Osoba posiadająca stopień doktora lub doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki medyczne;
 2. Posiadanie w dorobku co najmniej 10 artykułów naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, a sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) wynosi co najmniej 80;
 3. Udokumentowana działalność naukowa i dydaktyczna, w tym autorstwo lub współautorstwo publikacji, o których mowa w pkt 2;
 4. Doświadczenie w badaniach genetycznych, w szczególności w wykonywaniu i analizowaniu wyników sekwencjonowania następnej generacji (badania panelowe, WES, WGS) oraz metod biologii molekularnej;
 5. Udział w minimum 3 projektach NCN jako wykonawca;
 6. Doświadczenie w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych;
 7. Znajomość baz danych bibliograficznych, klinicznych (m.in. OMIM, ClinVar), genomowych (Ensembl, UCSC Genome Browser) oraz agregacji danych (np. VarSome, Franklin, GeneBe);
 8. Praktyczna znajomość oprogramowania do analizy wyników badań genetycznych, w tym wyników sekwencjonowania następnej generacji oraz oprogramowania do analiz statystycznych;
 9. Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;
 10. Znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Podstawowy zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie badań naukowych z zakresu genetycznych przyczyn niedosłuchu i mechanizmów jego powstawania;
 2. Przygotowywanie projektów naukowych i pozyskiwanie środków na ich realizację;
 3. Upowszechnianie wyników prac badawczych w czasopismach z list MNiSW i filadelfijskiej oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta adresowane do Dyrektora IFPS;
 2. Autoreferat zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz ze wskaźnikiem IF oraz punktacją MNiSW, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne);
 5. Oświadczenie o znajomości języka obcego (lub języków) lub kopie certyfikatów;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (załącznik nr 1);
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 2);
 8. Dane kontaktowe.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu” należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn (godz. 8.00 – 16.00) do dnia 12 czerwca 2024 r.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminie spotkania rekrutacyjnego, kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia naboru ofert.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 25 czerwca 2024 r.

Załączniki