Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Miejsce pracy: ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Warunki ogólne

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 534).

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Osoba posiadająca stopień doktora lub doktora habilitowanego.
 2. Wykształcenie techniczne, kierunek elektronika lub mechatronika.
 3. Dorobek naukowy obejmujący co najmniej 10 artykułów, których kandydat jest pierwszym autorem.
 4. Dorobek naukowy, którego sumaryczny współczynnik wpływu Impact Factor (IF) wynosi co najmniej 20.
 5. Co najmniej 10 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu procedury dopasowania systemu implantu ślimakowego.
 6. Uczestnictwo w realizacji co najmniej jednego projektu finansowanego w drodze konkursu krajowego lub międzynarodowego.
 7. Doświadczenie w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych.
 8. Udokumentowana wiedza z zakresu statystyki.
 9. Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.
 10. Znajomość języka anielskiego w mowie i w piśmie w stopniu zaawansowanym.

Podstawowy zakres obowiązków:

 1. Udział w działalności badawczej Instytutu;
 2. Upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji oraz referatów wygłaszanych na konferencjach i posiedzeniach naukowych;
 3. Prowadzenie dokumentacji naukowej, harmonogramu aktywności naukowej (ROSA), zgłaszanie aktywności do bazy ROSA;
 4. Zgłaszanie i prowadzenie projektów badawczych;
 5. Przygotowywanie wniosków na granty naukowe finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 6. Nawiązywanie współpracy krajowej i zagranicznej;
 7. Opracowywanie materiałów dydaktycznych i szkoleniowych;
 8. Organizowanie szkoleń, kursów, webinariów, podcastów, wykładów i zjazdów naukowych;
 9. Dbałość o stałe podnoszenie zakresu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, nieustanne śledzenie najnowszej literatury – samokształcenie i udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta adresowane do Dyrektora IFPS;
 2. Autoreferat zawierający informacje o przebiegu pracy naukowej i zawodowej;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji wraz ze wskaźnikiem IF oraz punktacją MNiSW, lista wystąpień konferencyjnych, inne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne);
 5. Oświadczenie o znajomości języka obcego (lub języków) lub kopie certyfikatów;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (załącznik nr 1);
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 2);
 8. Dane kontaktowe.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Implantów
i Percepcji Słuchowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu” należy składać w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn (godz. 8.00 – 16.00) do dnia 12 czerwca 2024 r.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz o terminie spotkania rekrutacyjnego, kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia naboru ofert.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 25 czerwca 2024 r.

Załączniki