Słownik pojęć laryngologicznych

Adenotomia – Wycięcia migdałka gardłowego.

Antromastoidektomia – Operacja wyrostka sutkowatego, podczas której dochodzi do otwarcia jamy sutkowej (antrotomia) i układu komórek pneumatycznych.

Badanie narządu równowagi – Badanie narządu równowagi to badanie przedmiotowe polegające na sprawdzeniu i ocenie prób równowagi (Romberga, chodu, mijania, wskazywania) i ocenie oczopląsu samoistnego spoczynkowego, położeniowego i optokinetycznego. Badanie czynnościowe polega na podrażnieniu przedsionka bodźcem kinetycznym lub kalorycznym. Obserwuje się i ocenia występujący po podrażnieniu oczopląs.

Badanie słuchu – Badanie słuchu może być badaniem subiektywnym lub obiektywnym. Badanie subiektywne polega na potwierdzeniu przez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych przez badającego. Badanie obiektywne polega na rejestracji potencjałów elektrycznych w układzie nerwowym (pniu i korze mózgu) powstających pod wpływem bodźców akustycznych. Badania audiometryczne – ocena jakościowa i ilościowa słuchu W najprostszym badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne – próba Webera, kostne jednouszne – próba Schwabacha, i na przewodnictwo powietrzne – próba Rinne’a. W pracowni audiologicznej badanie subiektywne słuchu to: audiometria progowa tonalna, audiometria słowna i testy nadprogowe. Badanie obiektywne to tympanometria – służąca ocenie ucha środkowego i częściowo ucha wewnętrznego, oraz badanie potencjałów słuchowych wywołanych, otrzymanych z pnia lub kory mózgu.

Błędnik błoniasty – Objęty jest błędnikiem kostnym. Stanowi zamknięty układ połączonych ze sobą przewodów wypełnionych wodnistą cieczą zwaną śródchłonką (endolympha). Przestrzeń między ścianą błędnika kostnego, a błędnikiem błoniastym wypełniona jest przychłonką (perilympha). Nie ma jej w miejscach, w których błędnik błoniasty przyrasta do błędnika kostnego. Przestrzeń ta łączy się uchodząc do jamy podpajęczynówkowej mózgowia, na powierzchni dolnej piramidy kości skroniowej, głównie przez przewód przychłonkowy, który przebiega w wodociągu ślimaka.

Bronchoskopia  – Wziernikowanie oskrzeli – zabieg diagnostyczny lub leczniczy wykonywany przy użyciu sztywnych bronchoskopów lub fiberoskopów (bronchofiberoskopia). W czasie wziernikowania oskrzeli możliwe jest usunięcie drobnych zmian chorobowych, ciał obcych oraz wprowadzenie do oskrzeli leków, jak i pobranie materiału do badania histopatologicznego i bakteriologicznego.

Bronchoskopia dolna  – Wziernikowanie oskrzeli wykonywane z dojścia przez poprzednio wykonaną tracheotomię.

Chrapanie – Drżenie podniebienia miękkiego wytwarzające charakterystyczny chrapliwy dźwięk. Główną przyczyną chrapania bywa zatkany nos.

Chrypka – Zmatowienie i szorstkość głosu, będące skutkiem pogrubienia strun głosowych. Chrypka powodowana jest zwykle przez zapalenie krtani, ale może być także wynikiem obecności guzków na strunach głosowych (guzki śpiewacze) lub porażenia mięśni wskutek uszkodzenia nerwu krtaniowego przez uraz czy nowotwór. Chrypka występuje przeważnie w miesiącach zimowych w związku z przeziębieniem. W większości chrypka jest nieszkodliwa i nie jest kłopotliwa dla pacjenta – z wyjątkiem tych przypadków, gdy głos jest niezbędny do wykonywania pracy zawodowej, na przykład śpiewak, nauczyciel lub spiker.

Direktoskopia – Laryngoskopia bezpośrednia – wziernikowanie krtani przy użyciu endoskopów w pozycji leżącej.

Drogi oddechowe – Wszystkie otwory i drogi, którymi powietrze dociera do płuc. Są to: nos, gardło, krtań, tchawica i oskrzela. Powietrze, pokonując tę drogę, zostaje oczyszczone z kurzu, ogrzane i nawilżone.

Dysfagia – Dysfagia – Zaburzenia połykania – trudności w przyjmowaniu pokarmów drogą naturalną.

Dysfonia – Wielopostaciowe zaburzenia głosu dotyczące wszystkich składowych akustycznych głos (częstotliwości, głośności, barwy i czasu fonacji), określane jako chrypka. Chrypka jest w rzeczywistości składową dysfonii i powstaje na skutek nieprawidłowych drgań fałdów głosowych połączonych z turbulentnym szmerem powietrza w obrębie głośni.

Dysleksja – Upośledzenie czynności czytania.

Dyspnoe – Duszność – Objaw, który towarzyszy m.in. zwężeniu dróg oddechowych, np. w procesach rozrostowych w obrębie krtani, tchawicy i oskrzeli.

Ezofagoskopia – Wziernikowanie przełyku przy użyciu sztywnych endoskopów lub fiberoskopów (ezofagofiberoskopia) – zabieg diagnostyczny lub leczniczy wykonywany najczęściej w przypadku podejrzenia ciała obcego, jak i stwierdzenia ewentualnej przyczyny zaburzeń połykania.

FESS (functional endoscopic sinus surgery) – To operacja czynnościowo-endoskopowa zatok przynosowych z dojścia przez jamę nosową z użyciem mikroskopu operacyjnego i/lub endoskopów. Celem tej operacji jest odtworzenie prawidłowego drenażu i wentylacji zatok z maksymalnym zaoszczędzeniem błony śluzowej, jak i odtworzenie prawidłowego toru oddechowego przez nos.