Klinika Audiologii i Foniatrii

Klinika Audiologii i Foniatrii

Klinika zajmuje się diagnostyką najtrudniejszych przypadków zaburzeń słuchu u dorosłych i dzieci, szczególnie u niewspółpracujących pacjentów, najmłodszych dzieci i dzieci z wadami sprzężonymi, jak również profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu i mowy, zwłaszcza u osób zawodowo posługujących się głosem. W 1998 roku Klinika wdrożyła program stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) do terapii dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym dysleksji, z zaburzeniami płynności mowy i zaburzeniami głosu, w 1999 roku zespół Kliniki opracował i wdrożył unikalny, jedyny w Polsce program kompleksowej opieki nad osobami jąkającymi się,  z zastosowaniem Cyfrowego Korektora Mowy (CKM), a w roku 2002 – pierwszy w Polsce „Komputerowy kwestionariusz do oceny wymowy dziecka”.

Klinika jest jedynym certyfikowanym ośrodkiem w Polsce prowadzącym terapię audio-psycho-lingwistyczną. Klinika jako pierwsza w Polsce wprowadziła również kompleksową diagnostykę genetyczną niedosłuchu dla pacjentów z całego kraju. 

Klinka Audiologii i Foniatrii powstała w wyniku połączeniu samodzielnie działających do roku 2008 jednostek: Kliniki Audiologii i Kliniki Foniatrii. Klinika od momentu powstania kierowana jest przez dr Agatę Szkiełkowska.

Kontakt

Kajetany, ul. Mokra 17

Jednostka dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym do oceny narządu słuchu i równowagi oraz głosu i mowy. Klinika posiada prężnie rozwijającą się Poradnię Genetyczną  oraz Pracownię Genetyki Molekularnej Niedosłuchu, wykorzystujące najnowsze techniki biologii molekularnej oraz wyposażone w najnowszej generacji urządzenia umożliwiające zarówno wykonywanie badań diagnostycznych jak i szeroko zakrojonych analiz naukowych. Ponadto w skład jednostki wchodzą pracownia akustyczną głosu i mowy, gabinety rehabilitacyjne, logopedyczno-psychologiczno-pedagogiczne, gabinety fizykoterapii, pracownie doboru aparatów słuchowych, gabinety audiometryczne oraz  Centrum Tomatisa.

Klinka zatrudnia lekarzy ze specjalizacją z zakresu audiologii i foniatrii, genetyków, logopedów, psychologów, pedagogów, akustyków, fizjoterapeutów,  protetyków i techników medycznych, zapewniając  tym samym wielospecjalistyczną, kompleksową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami szeroko rozumianego procesu komunikatywnego.

Zakres wybranych usług medycznych

 • wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie zaburzeń procesu komunikatywnego z wykorzystaniem najnowszych metod badań, technik i aparatury
 • badania przesiewowe noworodków i niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • badania narządu równowagi (ENG, VNG, posturografia)
 • badania wyższych funkcji słuchowych(badania elektrofizjologiczne, testy centralne)
 • endoskopową ocenę traktu głosowego
 • badania akustyczne głosu i mowy
 • aparatownie słuchu  niemowląt, dzieci starszych i dorosłych,
 • nowoczesną szeroka diagnostyka molekularną genetycznych zaburzeń słuchu,
 • program terapeutyczno-rehabilitacyjny  dla osób zawodowo posługujących się głosem
 • program terapeutyczny  dla osób jąkających się
 • terapię słuchową u pacjentów z zaburzeniami mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), z zaburzeniami głosu, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami koncentracji i dysleksją.
 • leczenie fonochirurgiczne z wykorzystaniem techniki laserowej i metod implementacji materiałów allogennych do fałdów głosowych

Działalność kliniczna

Działalność medyczna Kliniki Audiologii i Foniatrii obejmuje profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację zaburzeń słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej u dzieci i dorosłych, którą realizuje w ramach porad ambulatoryjnych i pobytów stacjonarnych. Utworzony w ramach Kliniki oddział audiologiczno-foniatryczny posiada 26 łóżek dla pacjentów. W ramach pobytów stacjonarnych prowadzone są badania ABR w śnie fizjologicznym, diagnostyka małych dzieci w kierunku wszczepienia implantów ślimakowych, aparatownie małych dzieci, pobyty terapeutyczno-rehabilitacyjne dla pacjentów z zaburzeniami mowy i głosu oraz rehabilitacja otoneurologiczna i terapia szumów usznych.

Działalność badawczo-naukowa

W ramach działalności naukowo-badawczej Klinika realizuje szereg tematów badawczych i grantów, dotyczących genetycznych uwarunkowań niedosłuchu oraz zagadnień profilaktyki i terapii dzieci z trudnościami szkolnymi, z wadami mowy i osób z zaburzeniami głosu. Ważnym obszarem zainteresowania naukowców są projekty naukowe z dziedziny genetyki nad uwarunkowaniami genetycznymi niedosłuchu w bardzo dużej populacji z terenu całego kraju. Dotychczas wykonano ponad 7000 badań diagnostycznych zaś Pracownia uzyskała status laboratorium referencyjnego Polskiego Towarzystwa Genetyki. W czasie prac naukowych oraz badań diagnostycznych w Pracowni zgromadzono unikatowy panel próbek DNA pochodzących od pacjentów z niedosłuchem, które dają możliwość dalszych badań naukowych z poszukiwaniem nowych patogennych mutacji. Kolejno prowadzone projekty naukowe pozwalają na ukierunkowanie naszych dążeń na szerokie badania epidemiologiczne i w konsekwencji powszechne badania genetyczne noworodków w kierunku najczęściej występujących w Polsce mutacji powodujących różne zaburzenia słuchu.

Prowadzone przez zespół Kliniki projekty badawcze maja na celu osiągnięcie wartości poznawczych oraz stworzenie merytorycznych podstaw do opracowania i wdrożenia nowatorskich rozwiązań do działalności klinicznej w obszarze audiologii i foniatrii.

Dydaktyczna

Klinika stanowi ważne zaplecze szkoleniowo-dydaktyczne dla lekarzy realizujących program specjalizacyjny w zakresie audiologii i foniatrii oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych z neurologopedii i surdologopedii jak również studentów Uniwersytetu Medycznego. W Klinice corocznie kształci się ponad 160 osób w ramach kursów obowiązkowych, doszkalających, organizowanych dla lekarzy wraz z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP), staży specjalizacyjnych indywidualnych, szkoleń grupowych podnoszących kwalifikacje zawodowe.