Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej

Zakład zapewnia kompleksową specjalistyczną opiekę dzieciom i dorosłym w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wad słuchu. Świadczone usługi realizowane są zgodnie z najnowszą ogólnoświatową wiedzą medyczną, we współpracy z wiodącymi ośrodkami audiologicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Zakład otacza wszechstronną opieką pacjentów, którym wszczepiono implant ślimakowy. Wykonywane są tu badania subiektywne i obiektywne słuchu elektrycznego oraz dopasowywany jest system implantu ślimakowego (ang. fitting of cochlear implant system).

Realizując procedury medyczne Zakład prowadzi konsultacje dla pacjentów kwalifikowanych do operacji wszczepienia implantu. Natomiast w  ramach opieki pooperacyjnej dla pacjentów korzystających z implantów słuchowych wykonuje się szereg konsultacji z dziedziny rehabilitacji.

W 2007 roku zespół uruchomił pierwszy w świecie system zdalnego ustawiania implantu ślimakowego za pośrednictwem Internetu -„Telefitting”.

Od 2004 roku pod opieką zespołu znajduje się pierwsza w świecie grupa dzieci z częściową głuchotą, którym wszczepiono implanty ślimakowe.

Kliniczna

Centrum Implantów i Percepcji Słuchowej zapewnia kompleksową opiekę otolaryngologiczną, audiologiczną i audioprotetyczną niemowlętom, dzieciom i dorosłym w zakresie diagnostyki, leczenia i protezowania wad słuchu. Świadczone usługi realizowane są zgodnie z najnowszą ogólnoświatową wiedzą medyczną, we współpracy z wiodącymi ośrodkami audiologicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Zadania Centrum dotyczą realizacji:
a) procesu diagnostycznego
b) prowadzenia pełnej pooperacyjnej rehabilitacji
pacjentów, którzy są użytkownikami różnego rodzaju protez słuchowych.

Za nadrzędny cel całego postępowania terapeutycznego, które realizowane jest w multidyscyplinarnym zespole specjalistów, uważa się kompleksową rehabilitację, obejmującą zarówno zastosowanie i dopasowanie systemów implantów słuchowych, jak również strategie postępowania mające na celu nabywanie i rozwój kompetencji komunikacyjnych. Podejmowane zadania są dostosowane do wieku, stopnia ubytku słuchu, możliwości porozumiewania się z otoczeniem oraz indywidualnych predyspozycji każdego pacjenta.

Usługi świadczone w zakresie działalności klinicznej obejmują: 

 • Konsultacje otolaryngologiczne, audiologiczne, audioprotetyczne
 • Badania behavioralne: audiometria obserwacyjna, audiometria wzmacniana bodźcem wzrokowym (VRA), audiometria zabawowa
 • Badania subiektywne: audiometria tonalna, audiometria wysokoczęstotliwościowa, audiometria słowna, audio- metria wolnego pola z wykorzystaniem szerokiego zakresu sygnałów prostych i złożonych
 • Badania obiektywne: pełnozakresowa audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne (TOAE, DPOAE, SOAE), potencjały wywołane (EcoG, ABR, ASSR, P300, MMN, VEMP)
 • Dopasowywanie szerokiej gamy protez słuchowych (aparaty na przewodnictwo powietrzne, aparaty na przewodnictwo kostne, protezy wszczepialne)
 • Subiektywne i obiektywne metody weryfikacji ustawień protez słuchowych (m.in. skalowanie głośności, badania in situ, badania potencjałów stanu ustalonego w protezach słuchowych)
 • Dobór urządzeń wspomagających słyszenie
 • Wykonywanie wkładek usznych
 • Diagnostykę w kierunku wszczepiania protez słuchowych
 • Wykonywanie pomiarów śródoperacyjnych
 • Dopasowanie systemów implantów słuchowych
 • Pooperacyjną opiekę nad pacjentami korzystającymi z różnego rodzaju implantów słuchowych.

W ramach działalności diagnostycznej, realizowanej w formie hospitalizacji, przeprowadzana jest ocena audiologiczna, logopedyczna, pedagogiczna oraz psychologiczna pacjenta. Wykonywane są również testy elektrostymulacji. Zakres i charakter prowadzonych badań i konsultacji pozwala na podjęcie decyzji o kwalifikacji do metody leczenia z zastosowaniem określonego implantu słuchowego.

Pacjenci nie kwalifikujący się do wszczepienia implantu mają zapewnioną opiekę, która obejmuje:

 • kontynuację prowadzonego leczenia i terapii według zaproponowanego programu
 • aktualizację programu szeroko rozumianej rehabilitacji o elementy, które w naszej ocenie wypadły najsłabiej
 • zmianę metody i programu działań medycznych i rehabilitacyjnych w oparciu o dodatkowe konsultacje z wybranymi specjalistami stosownie do indywidualnych potrzeb.

Ponadto przygotowywane są opinie dla lekarzy, logopedów i nauczycieli opiekujących się pacjentami Instytutu w innych placówkach na terenie całego kraju.

Podczas pobytu pacjentów związanego bezpośrednio z przeprowadzeniem operacji wszczepienia odpowiedniego typu implantu, inżynierowie kliniczni we współpracy z zespołem otochirurgów, wykonują pomiary elektrofizjologiczne, których celem jest obiektywna ocena funkcjonowania systemu implantu oraz ocena właściwości elektrycznych stymulowanej drogi słuchowej. Zespół terapeutów przygotowuje wówczas rodziców i opiekunów do działań, jakie podejmowane będą w kolejnych etapach.

Od chwili aktywacji systemu implantu i w całym okresie pooperacyjnej rehabilitacji postępowanie terapeutyczne obejmuje:

 • diagnostykę audiologiczną
 • ocenę psychoakustyczną i psychofizyczną słuchu elektrycznego
 • badania obiektywe słuchu elektrycznego
 • eletrycznie wywołany odruch mięśnia strzemiączkowego (ESR)
 • telemetria odpowiedzi neuronalnej (NRT)
 • elektrycznie wywołane potencjały z pnia mózgu EABR
 • dopasowanie różnych systemów implantów słuchowych
 • rehabilitację słuchu
 • opiekę surdopedagogiczną nad dzieckiem z implantem
 • opiekę psychologiczną

Realizowany przez Centrum program terapeutyczny zapewnia pacjentom korzystanie z różnych form pomocy, m.in.:

 • ze stałych comiesięcznych spotkań, realizowanych w trybie hospitalizacji oraz wizyt jednodniowych (zwłaszcza w pierwszym i drugim roku po operacji)
 • z cotygodniowych zajęć w ramach stałej rehabilitacji i opieki logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej nie zależnie od wizyt związanych z kontrolą ustawienia procesora mowy
 • z różnych pomocy dydaktycznych opracowanych w Klinice Rehabilitacji Instytutu dla pacjentów z wadami słuchu i mowy.

W ramach zajęć logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych obok prezentacji i omówienia różnorodnych ćwiczeń zbierane są również informacje dotyczące:

 • przebiegu i efektów prowadzonej dotychczas rehabilitacji słuchu i mowy
 • zagadnień edukacji (dzieci) i zatrudnienia (osoby dorosłe)
 • problemów emocjonalnego i społecznego funkcjonowania pacjentów.

Efektem takiego postępowania jest stałe modyfikowanie określonych zadań całego programu terapeutycznego tak, by uwzględniał on potrzeby i oczekiwania każdego pacjenta.
Od 2004 roku w ofercie Centrum znajdują się także wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne, które organizowane są w Krynicy lub Łebie. Taka forma pracy i pomocy pacjentom pozwala na przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć indywidualnych i grupowych w czasie wspólnego 7-dniowego pobytu z dala od szkoły lub pracy i codziennych obowiązków.
Wszystkie działania realizowane przez Centrum Implantów, Percepcji i Rehabilitacji Słuchowej służą wypełnianiu idei rehabilitacji audiologicznej, którą propagujemy zwłaszcza wśród użytkowników różnych systemów implantów, ale również wśród osób korzystających z klasycznych aparatów słuchowych. Jej fundamentalnym celem jest zminimalizowanie wszelkich zaburzeń komunikacyjnych spowodowanych ubytkiem słuchu poprzez prowadzenie procesu dopasowania odpowiedniej protezy słuchu, jak również przez właściwe postępowanie terapeutyczne. Stały kontakt z pacjentami umożliwia przede wszystkim systematyczne monitorowanie postępów w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności słuchowych. Promujemy właściwie prowadzone wychowanie słuchowe i trening słuchowy. Dużą wagę przywiązujemy do ćwiczeń obejmujących zadania z zakresu lokalizacji, dyskryminacji i identyfikacji sygnału. Jest to tym ważniejsze, iż działania takie pozwalają na pokonanie bariery językowej. Oznacza to w praktyce, że nawet podczas zajęć z pacjentami obcojęzycznymi możemy pomagać im rozwijać umiejętności słuchowego odbioru bodźców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, prowadzonej działalności klinicznej i naukowej oraz kontaktom ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami krajowymi, europejskimi oraz amerykańskimi Centrum Implantów, Percepcji i Rehabilitacji Słuchowej zapewnia pacjentom Instytutu najwyższy standard wykonywanych badań, konsultacji i zajęć. Posiadana specjalistyczna aparatura pozwala na dopasowanie wszystkich powszechnie stosowanych typów implantów. Wykorzystywane w terapii materiały do ćwiczeń oraz testy – opracowane i dostosowane do wieku oraz indywidualnych możliwości pacjentów – służą przywróceniu możliwości słuchowego odbioru bodźców akustycznych, a dzięki systematycznemu treningowi – budowaniu lub odtworzeniu możliwości podejmowania komunikacji słownej i – w efekcie – aktywnemu funkcjonowaniu w społeczności osób słyszących.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił bardzo dynamiczny wzrost ilości i jakości świadczonych przez zespół Centrum usług.

W roku 2005 przeprowadzono 412 hospitalizacji diagnostycznych, 672 hospitalizacje w celu aktywacji systemu implantu ślimakowego, wykonano ponad 22 tysiące badań audiologicznych i zorganizowano 1620 pobytów rehabilitacyjnych.