Zespół Naukowo-Dydaktyczny

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej, upowszechnianie i wdrażanie do praktyki klinicznej oraz do produkcji wyników prac naukowo-badawczych, projektowanie baz danych oraz wykonywanie analizy statystycznej wyników badań dla pracowników Instytutu, organizacja i koordynacja szkoleń oraz konferencji naukowych, obsługa szkoleń metodą e-learningu i zarządzanie bazą dydaktyczną Instytutu.

Działaność dydaktyczna

Obejmuje:

Kształcenie przeddyplomowe

 • dla studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dla studentów unikatowego kierunku „Logopedia i Audiofonologia” realizowanego wspólnie z Uniwersytetem im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dla słuchaczy Policealnej Szkoły Audiologii Instytutu (protetyka słuchu)

Kształcenie podyplomowe

 • kursy oraz staże w ramach specjalizacji z audiologii i foniatrii oraz otolaryngologii
 • w zakresie surdologopedii (Studium Surdologopedii)

Kształcenie ustawiczne

 • specjalistyczne kursy dla otolaryngologów, audiologów i foniatrów oraz protetyków słuchu
 • „Window Approach Workshop” – specjalistyczne, międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii okienka okrągłego
 • międzynarodowe kursy z zakresu rynologii
 • „Akademia Otochirurgii” – kształcenie otolaryngologów w zakresie nowoczesnych metod operacyjnych
 • Studium Obiektywnych Badań Słuchu (wspólnie z East Tennesse State University, USA)
 • Warsztaty Otoemisji Akustycznych (wspólnie z East Tennesse State University, USA)

Przy realizacji programu szkoleniowego wykorzystywane są nowoczesne formy i metody kształcenia. Szkolenia są prowadzone zarówno w formie stacjonarnych kursów szkoleniowych, jak również metodą kształcenia na odległość (tzw. e-learning) z wykorzystaniem Internetu. Przy Insty­tucie działa aktywnie koło naukowe studentów medycyny. Realizowane są również praktyki wakacyjne dla studentów zagranicznych uczelni technicznych.

Działalność edukacyjna i szkoleniowa Instytutu upowszechniania jest za pomocą portalu edukacyjnego http://edu.ifps.org.pl/, który jest wyko rzystywany również do kontaktu z uczestnikami poszczególnych szkoleń w zakresie udostępniania materiałów szkoleniowych oraz do oceny poszcze­gólnych etapów kształcenia.