Dydaktyka

Działalność dydaktyczna i szkoleniowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Działalność dydaktyczna i szkoleniowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu skierowana jest studentów oraz do różnych grup specjalistów zajmujących się zaburzeniami słuchu, głosu, mowy, komunikacji językowej, zaburzeniami oddychania, równowagi  oraz nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Jest ona realizowana we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i akademickimi.  Cześć działalności szkoleniowej jest skierowana również do pacjentów oraz ich rodzin.
Z oferty szkoleniowej Instytutu korzystają nie tylko specjaliści polscy, ale w coraz większym stopniu również specjaliści zagraniczni z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Działalność szkoleniowa i edukacyjna Instytutu obejmuje:

kształcenie przeddyplomowe

 • dla studentów Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (na bazie wspólnej Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii)
 • dla studentów kierunku „Logopedia i Audiologii” realizowanego wspólnie z Uniwersytetem im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dla słuchaczy Policealnej Szkoły Audiologii IFPS (w zawodzie protetyka słuchu)

kształcenie podyplomowe

 • kursy oraz staże w ramach specjalizacji lekarskich z audiologii i foniatrii oraz otorynolaryngologii
 • w zakresie surdologopedii (Studium Surdologopedii) i neurologopedii

kształcenie ustawiczne i specjalistyczne

 • specjalistyczne kursy dla otorynolaryngologów, audiologów i foniatrów oraz dla protetyków słuchu
 • Window Approach Workshop – specjalistyczne, międzynarodowe warsztaty szkoleniowe z zakresu otochirurgii w metodzie leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych
 • międzynarodowy kurs LION dla otorynolaryngologów
 • międzynarodowe kursy z zakresu nowoczesnej rynologii i chirurgii endoskopowej zatok czołowych i przynosowych
 • „Akademia Otochirurgii” – kształcenie otolaryngologów w zakresie nowoczesnych metod operacyjnych w zakresie ucha środkowego i zewnętrznego
 • Studium Obiektywnych Badań Słuchu
 • Kurs Technik Audiometrycznych
 • Warsztaty Otoemisji Akustycznych

Przy realizacji programu szkoleniowego wykorzystywane są nowoczesne formy i metody kształcenia. Szkolenia są prowadzone zarówno w formie stacjonarnych kursów szkoleniowych, jak również metodą kształcenia na odległość (tzw. E-learning) z wykorzystaniem Internetu. Instytu posiada dwa najnowocześniejszcze studia do prowadzenia videokonferencji, które wykorzystywane są do prowadzenia wszystkich rodzajów działalności szkoleniowej.

Duże znaczenie dla efektywnej realizacji procesu szkoleniowego ma nowoczesna baza dydaktyczna, w którym znajduje się sala konferencyjna na 140 miejsc oraz 3 sale seminaryjne po 60 miejsc. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne urządzenia audiowizualne oraz systemy transmisji obrazu i dźwięku, pomiędzy poszczególnymi salami oraz do Internetu.

Unikalną funkcją jest możliwość transmisji obrazu 3D z sali operacyjnej na sale konferencyjne. Sala operacyjna połączona jest audiowizualnie z jedną z najnowocześniejszych w świecie pracownią do ćwiczeń operacyjnych, dzięki czemu uczestnicy szkoleń mogą jednocześnie obserwować manipulacje np. otochirurgia prowadzącego szkolenie z określonego typu operacji i wykonywać ćwiczenia na kościach skroniowych.

Przy Instytucie działa aktywnie studenckie koło naukowe studentów medycyny, które zdobywa wyróżnienia na konferencjach naukowych studenckich kół naukowych. Realizowane są również praktyki wakacyjne dla studentów zagranicznych uczelni technicznych.

Działalność edukacyjna i szkoleniowa Instytutu upowszechniania jest za pomocą Portalu Edukacyjnego. Portal wykorzystywany jest również do kontaktu z uczestnikami poszczególnych szkoleń w zakresie udostępniania materiałów szkoleniowych oraz do oceny poszczególnych etapów kształcenia. W ciągu jednego miesiąca portal odwiedzany jest ok. 10000 razy przez ponad. 1000 osób. Na potrzeby e-learningu została opracowana własna platforma LMS, kóta obsługuje w sposób ciagły ponad 500 osób.

Organizacją działalności edukacyjnej i szkoleniowej zajmuje się Zespół ds. Szkoleń.

czytaj więcej na Portalu Edukacyjnym