Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki

Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” dofinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Wydatki ogółem: 9 184 284,05 PLN
Dofinansowanie: 7 347 427,26 PLN
Wkład własny: 1 836 856,79 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2023

Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy specjalistów oraz osób specjalizujących się w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w Projekcie, w trakcie zatrudnienia w podmiotach leczniczych (publicznych i niepublicznych) całej Polski.

W ramach Projektu doposażono Centrum Edukacyjne Światowego Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach tworząc Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Aktualnie Centrum dysponuje aparaturą i urządzeniami umożliwiającymi wykonywanie diagnostyki schorzeń narządów słuchu, głosu i mowy w warunkach symulacyjnych bez udziału pacjenta. Dotyczy to m.in. anatomii chirurgicznej i radiologicznej głowy i szyi, badań słuchu, głosu, mowy i zaburzeń równowagi. Możliwe jest także przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych na elektronicznych symulatorach oraz preparatach anatomicznych – naturalnych oraz modeli struktur anatomicznych.

Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach jest miejscem, w którym możliwe jest nauczenie lekarzy różnych specjalności najnowszych technik operacyjnych oraz posługiwania się nowoczesną aparaturą diagnostyczno–operacyjną, opierając się na trenażerach i symulatorach, w sposób bezpieczny (bez pacjenta) nabywać będą niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Kształcenie symulacyjne ma za zadanie nabycie, a także sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych, a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej.

Realizacja Projektu obejmuje przeprowadzenie 40 szkoleń do 30.11.2023 r. co, naszym zdaniem, przyczyni się do zwiększenia liczby lekarzy i ośrodków realizujących w Polsce wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne i zabiegowe w obrębie chorób ucha oraz schorzeń podstawy czaszki, w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno–demograficzne kraju uwzględniając mapy potrzeb zdrowotnych. Jest to reakcja na potrzeby epidemiologiczno–demograficzne kraju uwzględniając mapy potrzeb zdrowotnych. Efektem (rezultatem Projektu) będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie chorób układu oddechowego i umiejętności chirurgicznych.

Realizacja Projektu przewidywała szkolenia lekarzy w ramach 20-25 osobowych grup bezpośrednio uczestniczących w szkoleniach i kształcących swoje umiejętności pod okiem lekarzy specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze plany i do czasu jej opanowania konieczne było dokonanie zmian w Programie szkoleń oraz ich formie tak, aby proces kształcenia opierał się głównie na kształceniu zdalnym w formie e-learningu.

Grupa docelowa

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki w ramach projektu PO WER.

Szkolenie dedykowane jest dla lekarzy, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć wzięcia udziału w Projekcie, w szczególności:

  • lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, chirurgii szczękowej i częściowo neurochirurgii,
  • lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 160),
  • lekarzy w trakcie realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, w tym rezydentów.

Planowane terminy szkoleń

Planowany terminTematWstępny Program
(do pobrania w formacie pdf)
24-26.11.2023 r. godz. 08:00-16:30RYNOCHIRURGIApobierz program
Za udział w szkoleniu każdemu uczestnikowi przysługuje 25 punktów edukacyjnych.

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie – pobierz harmonogram (plik .pdf, rozmiar: 528KB)

Proces rekrutacji

  • Rekrutacja prowadzona jest za pomocą dwóch różnych kanałów komunikacji umożliwiających dotarcie do jak największej liczby osób (kanał elektroniczny – poczta e-mail oraz spotkania osobiste w Biurze Projektu).
  • Rekrutacja w formie spotkań osobistych możliwa jest po wcześniejszym umówieniu wysłanym w formie e-mail na adres: centrumsymulacji@ifps.org.pl. lub telefonicznie pod numerem +48 22 27 69 602.
  • W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić Formularz Rekrutacyjny (zał. 1), a następnie wysłać go wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu na adres e-mail: centrumsymulacji@ifps.org.pl.

Formularz rekrutacyjny można przesłać elektronicznie. Wypełniony na komputerze formularz należy w tym celu podpisać przy użyciu Podpisu zaufanego lub zeskanować wydrukowany a następnie własnoręcznie podpisany dokument.

  • Kwalifikacja do uczestnictwa w szkoleniu dokonywana będzie w oparciu o kryterium formalne dostępu oraz kryteria merytoryczne punktowane. Złożenie kompletnych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
    Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu zostanie przesłane w osobnym e-mailu.
  • Po otrzymaniu informacji potwierdzającej zakwalifikowanie się do uczestnictwa w Szkoleniu, należy wypełnić Oświadczenie Uczestnika Projektu (zał. 2) oraz Formularz Uczestnika Projektu (zał. 3)

Dokumenty Uczestnika można podpisać przy użyciu Podpisu zaufanego i przesłać na adres e-mail: centrumsymulacji@ifps.org.pl lub podpisać własnoręcznie (wypełniony na komputerze i wydrukowany formularz) i dostarczyć do biura Projektu, które dostępne jest po wcześniejszym umówieniu wysłanym w formie e-mail na adres: centrumsymulacji@ifps.org.pl. lub telefonicznie pod numerem +48 22 27 69 602:

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Zespół ds. Realizacji i Obsługi Projektów
Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Dokumenty dla kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniu:

Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu:

Osoby spełniające warunki uczestnictwa, a które nie zakwalifikowały się do danej edycji szkoleń, mogą zostać przypisane do kolejnej edycji.

Kandydaci, chcący skorzystać z darmowego zakwaterowania, powinni złożyć wszystkie wymagane dokumenty (Załącznik 1-3) najdalej na 10 dni przed planowanym Szkoleniem.

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: centrumsymulacji@ifps.org.pl lub telefoniczny pod numerem +48 22 27 69 602.

Kajetany, LISTOPAD 2023 rok