Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki

Projekt pt. „Kształcenie lekarzy w Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii dla potrzeb otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki” dofinansowany został z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Wydatki ogółem: 9 184 284,05 PLN
Dofinansowanie: 7 347 427,26 PLN
Wkład własny: 1 836 856,79 PLN
Okres realizacji: 2018 – 2023

Celem głównym Projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy specjalistów oraz osób specjalizujących się w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki oraz chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w Projekcie, w trakcie zatrudnienia w podmiotach leczniczych (publicznych i niepublicznych) całej Polski.

W ramach Projektu doposażono Centrum Edukacyjne Światowego Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach tworząc Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Aktualnie Centrum dysponuje aparaturą i urządzeniami umożliwiającymi wykonywanie diagnostyki schorzeń narządów słuchu, głosu i mowy w warunkach symulacyjnych bez udziału pacjenta. Dotyczy to m.in. anatomii chirurgicznej i radiologicznej głowy i szyi, badań słuchu, głosu, mowy i zaburzeń równowagi. Możliwe jest także przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych na elektronicznych symulatorach oraz preparatach anatomicznych – naturalnych oraz modeli struktur anatomicznych.

Centrum Zaawansowanych Technik Operacyjnych w Kajetanach jest miejscem, w którym możliwe jest nauczenie lekarzy różnych specjalności najnowszych technik operacyjnych oraz posługiwania się nowoczesną aparaturą diagnostyczno–operacyjną, opierając się na trenażerach i symulatorach, w sposób bezpieczny (bez pacjenta) nabywać będą niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną. Kształcenie symulacyjne ma za zadanie nabycie, a także sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w warunkach klinicznych, ale w bezpiecznym środowisku, w którym popełnienie błędu nie powoduje krzywdy pacjenta. Stopień realizmu symulacji może być bardzo różny, począwszy od studiów przypadku i gier edukacyjnych, poprzez komputerowe systemy wirtualnego pacjenta, manekiny i trenażery służące nauce umiejętności praktycznych, a skończywszy na zaawansowanych symulatorach pacjenta pozwalających na bardzo realistyczne odtworzenie scenariuszy klinicznych, czy wreszcie, wykorzystaniu standaryzowanych pacjentów. Zastosowanie tej metody nauczania pozwala na wprowadzenie nauki praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej.

Realizacja Projektu obejmuje przeprowadzenie 40 szkoleń do 30.11.2023 r. co, naszym zdaniem, przyczyni się do zwiększenia liczby lekarzy i ośrodków realizujących w Polsce wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne i zabiegowe w obrębie chorób ucha oraz schorzeń podstawy czaszki, w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno–demograficzne kraju uwzględniając mapy potrzeb zdrowotnych. Jest to reakcja na potrzeby epidemiologiczno–demograficzne kraju uwzględniając mapy potrzeb zdrowotnych. Efektem (rezultatem Projektu) będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie chorób układu oddechowego i umiejętności chirurgicznych.

Realizacja Projektu przewidywała szkolenia lekarzy w ramach 20-25 osobowych grup bezpośrednio uczestniczących w szkoleniach i kształcących swoje umiejętności pod okiem lekarzy specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pandemia COVID-19 zmieniła nasze plany i do czasu jej opanowania konieczne było dokonanie zmian w Programie szkoleń oraz ich formie tak, aby proces kształcenia opierał się głównie na kształceniu zdalnym w formie e-learningu.

Grupa docelowa

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu otochirurgii, rynochirurgii, fonochirurgii, chirurgii oczodołu, chirurgii szczękowej, chirurgii podstawy czaszki w ramach projektu PO WER.

Szkolenie dedykowane jest dla lekarzy, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć wzięcia udziału w Projekcie, w szczególności:

 • lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, otorynolaryngologii dziecięcej, okulistyki, chirurgii szczękowej i częściowo neurochirurgii,
 • lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 160),
 • lekarzy w trakcie realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, w tym rezydentów.

Planowane terminy szkoleń realizowanych on-line przy użyciu aplikacji Microsoft Teams

Planowany terminTematWstępny Program
(do pobrania w formacie pdf)
20-22.09.2021 r. godz. 08:00-16:30RYNOCHIRURGIApobierz program 20-22.09.2021
12-14.10.2021 r. godz. 08:00-16:30FONOCHIRURGIApobierz program
08-10.11.2021 r. godz. 08:00-16:30IMPLANTOLOGIApobierz program

Harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Rodzaj wsparciaData, godzina wsparciaMiejsce wsparcia
Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia
praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji
medycznej.

Szkolenia w Centrum Zaawansowanych Technik
Operacyjnych Światowego Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii.
I edycja – sierpień 2020
26-28.08.2020 r. godz. 08:00 – 16:30


II edycja – wrzesień 2020
28-30.09.2020 r. godz. 08:00 – 16:30


III edycja – październik 2020
12-14.10.2020 r.godz. 08:00 – 16:30


IV edycja – październik 2020
19-21.10.2020 r. godz. 08:00 – 16:30


V edycja – listopad 2020
2-4.11.2020 r. godz. 08:00 – 16:30


VI edycja – listopad 2020
24-26.11.2020 r. godz. 08:00 – 16:30


VII edycja – grudzień 2020
15-17.12.2020 r. godz. 08:00 – 16:30


VIII edycja – styczeń 2021
11-13.01.2021 r. godz. 08:00-16:30


IX edycja – styczeń 2021
18-20.01.2021 r. godz. 08:00-16:30


X edycja – luty 2021
02-04.02.2021 r. godz. 08:00-16:30


XI edycja – marzec 2021
29-31.03.2021 r. godz. 08:00-16:30


XII edycja – kwiecień 2021
13-15.04.2021 r. godz. 08:00-16:30


XIII edycja – kwiecień 2021
19-21.04.2021 r. godz. 08:00-16:30


XIV edycja – maj 2021
24-26.05.2021 r. godz. 08:00 – 16:30


XV edycja – czerwiec 2021
8-10.06.2021 r. godz. 08:00 – 16:30


XVI edycja – lipiec 2021
5-07.07.2021 r. godz. 08:00 – 16:30


XVII edycja – wrzesień 2021
20-22.09.2021 r. godz. 08:00 – 16:30

Światowe Centrum Słuchu
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn –
szkolenie w formule on-line (zdalne),
przy użyciu aplikacji Microsoft Teams,
po otrzymaniu danych dostępowych
na wskazany adres e-mail uczestnika.

Proces rekrutacji

 • W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz Rekrutacyjny (zał. 1), a następnie wysłać go wraz z dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu, skanem na adres e-mail: centrumsymulacji@ifps.org.pl
  W przypadku otrzymania nieprawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego, zostanie wysłana informacja zawierająca zakres danych wymagających uzupełnienia. Kandydat ma prawo do jednorazowego uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych.
  Złożenie kompletnych dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Kwalifikacja do uczestnictwa w szkoleniu dokonywana będzie w oparciu o kryterium formalne dostępu oraz kryteria merytoryczne punktowane.
  Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu zostanie przesłane w osobnym e-mailu.
 • Po otrzymaniu informacji potwierdzającej zakwalifikowanie się do uczestnictwa w szkoleniu, należy wypełnić Oświadczenie Uczestnika Projektu (zał. 2) oraz Formularz Uczestnika Projektu (zał. 3), a następnie wysłać je skanem na adres e-mail: centrumsymulacji@ifps.org.pl oraz oryginały dokumentów na adres:
  Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  Zespół ds. Realizacji i Obsługi Projektów
  Mokra 17, Kajetany
  05-830 Nadarzyn

Dokumenty dla kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniu:

Dokumenty dla osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu:

Osoby spełniające warunki uczestnictwa, a które nie zakwalifikowały się do danej edycji szkoleń, mogą zostać przypisane do kolejnej edycji.

Nabór trwa do wyczerpania miejsc.
Zapisy na szkolenie są możliwe najpóźniej 1 dzień przed dniem rozpoczęcia danej edycji szkolenia (przykładowo, jeśli szkolenie ma odbyć się 29 marca, zapisy są możliwe do 28 marca do godz. 23:59).

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy: centrumsymulacji@ifps.org.pl

Kajetany, wrzesień 2021 rok