Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagajacych procesy słyszenia

Czas trwania projektu: październik 2012 – wrzesień 2015

Instytucja współfinansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt realizowany w konsorcjum:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – lider projektu
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej – partner
Mennica Metale Szlachetne S.A. – partner

Opis:
Realizacja projektu miała na celu uzyskanie innowacyjnej, w stosunku do dotychczas stosowanych, metody leczenia:

  • z wykorzystaniem całkowicie wszczepialnych elementów wykonanych z nowoczesnych materiałów;
  • z wykorzystaniem multimedialnych systemów stymulacji narządu słuchu.

Efekty realizacji projektu przyczyniły się do zwiększenia dostępności technologii wszczepialnych dla większej liczby pacjentów.

Cele szczegółowe:

  1. Przygotowanie nowych rozwiązań chirurgicznych, których celem będzie możliwość wykorzystania różnych protez wszczepialnych, wspomagających procesy słyszenia;
  2. Opracowanie nowych elementów wszczepialnych umożliwiających poprawę stymulacji akustycznej drogi słuchowej, której celem jest przede wszystkim poprawienie rozumienia mowy, a tym samym włączenie lub przywrócenie osób z zaburzeniami słyszenia do normalnych kontaktów i aktywności społecznej;
  3. Przygotowanie warunków technologicznych, organizacyjnych i klinicznych dotyczących wytwarzania elementów całkowicie wszczepialnych.

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania stanowią innowacyjne elementy w terapii zaburzeń słuchu, rozwijane w codziennej praktyce klinicznej.

Wśród znamiennych pod względem innowacyjności cech przedsięwzięcia można wymienić:

  1. Stworzenie możliwości dla opracowania elementów o całkowitej wszczepialności wspomagających proces słuchowy;
  2. Nowatorskie pod względem klinicznym metody prowadzenia procedur operacyjnych zaburzeń narządu słuchu (z użyciem różnych protez wszczepialnych;
  3. Niestosowany dotychczas skład i struktura materiału zastosowanego w tego rodzaju wszczepialnych elementach;
  4. Sposób przenoszenia drgań – poprzez sztucznie wytworzone połączenia chrząstek i kości, w niektórych przypadkach, z ewentualnie odpowiednio dobranym materiałem alloplastycznym;
  5. Analizę i ewentualną modyfikację wzmocnienia drgań w stosunku do elementów dotąd stosowanych, poprzez odpowiedni dobór struktury i składu materiału oraz rodzaju połączeń z naturalnymi elementami narządu słuchu.

Uzyskane efekty naukowe i kliniczne przyniosły wymierne efekty społeczne, ekonomiczne i rynkowe. Są one ściśle związane z uzyskaniem możliwości słyszenia lub taką jego poprawą, u osób nie- i niedosłyszących, która zapewni swobodne komunikowanie się ze społeczeństwem, wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych poprzez zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych, szkoleniowych oraz do rynku pracy. W sposób znaczący przyczyniło się to przyczynić się do obniżenia obecnych kosztów terapii, a także w umożliwić uzyskanie adekwatnego statusu społecznego i zawodowego leczonej, dużej grupy osób.