Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych

Tytuł projektu: Stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych

Czas trwania: październik 2009 – grudzień 2011

Współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.3.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wartość projektu: 7 194 501,20 PLN
Wartość dofinansowania: 6 115 326,02 PLN

Opis: Celem projektu było zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez zbudowanie zaawansowanej technologii informacyjnej wspomagającej badania naukowe. Powstała w ramach projektu naukowa platforma informatyczna (tzw. Baza Wiedzy) umożliwia przetwarzanie wyników badań przesiewowych zmysłów, integruje elementy bazy wiedzy oraz otwartego standardu w zakresie zbierania, magazynowania, udostępniania i przetwarzania wyników badań przesiewowych. Otwarty standard wymiany e-danych będzie pozwalał na gromadzenie i wykorzystywanie wyników badań przeprowadzanych również przez inne instytucje sektora usług zdrowotnych, działające w innych obszarach medycyny.

W ramach realizacji projektu miały miejsce m.in.: zwiększenie wydajności posiadanych jednostek obliczeniowych, modernizacja sieci teleinformatycznej, zakup specjalistycznego oprogramowania wspomagającego działalność badawczą, zakup zintegrowanych rozwiązań telekomunikacyjnych.

W wyniku projektu powstało innowacyjne narzędzie informatyczne umożliwiające pracownikom naukowym IFPS sprawne i szybkie uzyskiwanie informacji potrzebnych do badań, a także prowadzenie rzetelnych analiz statystycznych za pomocą skutecznych narzędzi raportowych i analitycznych. Uruchomienie systemu ma również na celu obniżenie kosztów prowadzonych badań oraz znaczące podniesienie jakości współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi na całym świecie.

Logo Innowacyjna Gospodarka                               Logo Unii Europejskiej

Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Portal Programu Innowacyjna Gospodarka:  http://www.poig.gov.pl
Portal Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:  http://www.mrr.gov.pl
Portal Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/aktualnosci/
Portal Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/index_pl.htm