System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej – „SZOK”

Nazwa Projektu: System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej – „SZOK”.
Nazwa Programu lub funduszu: dotacja podmiotowa na utrzymanie aparatury naukowej, stanowiska badawczego SPUB lub specjalnej infrastruktury informatycznej SPUBi.

Koszty całkowite: 2 221 538,70 PLN. 
Wartość dofinansowania: 1 732 800,00 PLN.
Wartość wkładu własnego: 488 738,70 PLN.
Okres realizacji: 2020 – 2023.

System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej – „SZOK”, dzięki integracji wyników różnych badań: przesiewowych, diagnostycznych, ankietowych i klinicznych jest cennym narzędziem przy realizacji prac naukowo-badawczych. Bogata baza danych pozwala naukowcom na szybki dostęp do dużego materiału klinicznego, przez co, wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy pacjentów jest niezwykle proste. Wykorzystanie systemu „SZOK” znacznie ułatwia realizację wielu projektów naukowych, poprzez poprawę jakości badań przy znacznym obniżeniu kosztów ich prowadzenia. Dzięki systemowi łatwiejsze jest prowadzenie badań epidemiologicznych i naukowych, wspólnie z innymi placówkami naukowymi w kraju, czy na świecie.

Zintegrowanie danych pacjentów w systemie „SZOK” pozwala na ich szybką obsługę i znacząco skraca czas oczekiwania na wizytę w specjalistycznej placówce. Infrastruktura informatyczna będzie wykorzystywana do organizacji i prowadzenia badań przesiewowych słuchu: program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy oraz w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci rolników ze szkół podstawowych, zamieszkałych na terenach wiejskich. Programy badań przesiewowych są cyklicznie wznawiane oraz pojawiają się nowe inicjatywy, w których planowane jest wykorzystanie posiadanej infrastruktury.

Zasoby będą wykorzystywane przy realizacji zadań statutowych Instytutu, przy prowadzeniu prac obejmujących: zaburzenia słuchu uwarunkowane genetycznie, epidemiologię i choroby rzadkie, elektrofizjologię narządu słuchu, nowe metody i ocenę terapii w otorynolaryngologii, systemy wszczepialne w leczeniu zaburzeń słuchu, głosu, mowy i równowagi, inżynierię biomedyczną w zaburzeniach słuchu, telemedycynę i badania przesiewowe.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków budżetu państwa.